Dołącz do czytelników
Brak wyników

Orzecznictwo

16 lipca 2019

NR 210 (Lipiec 2019)

Możliwość odmowy odbioru robót

0 32

Sąd Apelacyjny w Krakowie w wyroku z 8 marca 2016, (sygn. akt: I ACa 1626/15), zajmował się w swoich rozważaniach kluczowym momentem dla każdej umowy o dzieło lub umowy o roboty budowlane, jaką są kwestie związane z procedurą odbiorową.

Powództwo w sprawie o zasądzenie solidarnie od inwestora i zatrudniającego go wykonawcy kwoty około 250 000 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie wniósł dalszy podwykonawca. Dochodzona kwota stanowiła jego wynagrodzenie za zrealizowane, a niezapłacone roboty budowlane.

uwaga!

Podwykonawca zawarł umowę z wykonawcą na wykonanie robót budowlanych i wykończeniowych zgodnych z dokumentacją techniczną.

 

Usterki wykonanych robót a wynagrodzenie

Pozwany wykonawca wniósł o oddalenie powództwa, wskazując, że roboty, na podstawie których powód dochodził zapłaty wynagrodzenia, nie zostały odebrane ze względu na stwierdzone w toku procedury odbiorowej liczne usterki. Inwestor, wnosząc o oddalenie roszczenia, podnosił szereg zarzutów. Stanął również na stanowisku, że z uwagi na to, że prace nie zostały odebrane ze względu na liczne usterki, wynagrodzenie jest nienależne. Ponadto inwestor wskazywał na przesłanki, które mogłyby wyłączyć jego odpowiedzialność jako dłużnika solidarnego. W ocenie inwestora umowa generalnego wykonawcy z podwykonawcą jest nieważna, a więc powód – dalszy podwykonawca wskazanego pozwanego – wykonawcy, nie jest dla inwestora podwykonawcą. Wskazywał też, że nie został powiadomiony o umowie zawartej przez wykonawcę z powodem, a tym samym nie wiedział o zleconych pracach dodatkowych. Kwestionując też roszczenie co do wysokości, inwestor twierdził, że roszczenie zostało częściowo potrącone z uwagi na nieusuwalne wady elewacji, które wchodziły w zakres umowy powoda. W związku z faktem, że w odpowiedzi na pozew pozwany wykonawca nie ustosunkował się do części kwoty dochodzonej pozwem, sąd okręgowy wydał wyrok częściowy, w którym zasądził od wykonawcy na rzecz powoda kwotę około 156 000 zł wraz z odsetkami. Wyrok częściowy skierowany był tylko przeciwko wykonawcy, bowiem inwestor kwestionując swoją odpowiedzialność solidarną (z uwagi na zarzut, że powód nie jest dla inwestora podwykonawcą), zakwestionował powództwo w całości.

Ustalenia sądu

Jak ustalono, powód zawarł umowę z wykonawcą na wykonanie robót budowlanych i wykończeniowych zgodnych z dokumentacją techniczną. Po zakończeniu prac powód zgłosił pozwanemu wykonawcy przedmiot umowy do odbioru, lecz pozwany takiego odbioru odmówił ze względu na stwierdzone wady. W toku odbiorów wskazano na 57 wad, które dotyczyły przede wszystkim wyszczerbień cegieł elewacyjnych i nieuzupełnionych spoin. Powód podpisał protokół odmowy dokonania odbioru, nawiasem mówiąc słusznie, i złożył do niego zastrzeżenia, wskazując, że już we wcześniejszych pismach zakwestionował podstawę do odmowy dokonania odbioru. Powód w treści wcześniejszych pism argumentował, że w toku wcześniejszych przeglądów wykryto zdecydowanie mniej wad, a dodatkowo przy samodzielnym przeglądzie robót stwierdził, że większość wyszczerbień spowodowana była wadami cegieł, które dostarczył pozwany. Kolejna grupa wad dotycząca zabrudzeń i nieuzupełnienia spoin w ocenie podwykonawcy stanowiła kwestię estetyczną. Ponadto za liczne potwierdzone zabrudzenia odpowiadały inne ekipy budowlane.

...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy