Dołącz do czytelników
Brak wyników

Orzecznictwo

16 lipca 2019

NR 210 (Lipiec 2019)

Możliwość odmowy odbioru robót

141

Sąd Apelacyjny w Krakowie w wyroku z 8 marca 2016, (sygn. akt: I ACa 1626/15), zajmował się w swoich rozważaniach kluczowym momentem dla każdej umowy o dzieło lub umowy o roboty budowlane, jaką są kwestie związane z procedurą odbiorową.

Powództwo w sprawie o zasądzenie solidarnie od inwestora i zatrudniającego go wykonawcy kwoty około 250 000 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie wniósł dalszy podwykonawca. Dochodzona kwota stanowiła jego wynagrodzenie za zrealizowane, a niezapłacone roboty budowlane.

uwaga!

Podwykonawca zawarł umowę z wykonawcą na wykonanie robót budowlanych i wykończeniowych zgodnych z dokumentacją techniczną.

 

Usterki wykonanych robót a wynagrodzenie

Pozwany wykonawca wniósł o oddalenie powództwa, wskazując, że roboty, na podstawie których powód dochodził zapłaty wynagrodzenia, nie zostały odebrane ze względu na stwierdzone w toku procedury odbiorowej liczne usterki. Inwestor, wnosząc o oddalenie roszczenia, podnosił szereg zarzutów. Stanął również na stanowisku, że z uwagi na to, że prace nie zostały odebrane ze względu na liczne usterki, wynagrodzenie jest nienależne. Ponadto inwestor wskazywał na przesłanki, które mogłyby wyłączyć jego odpowiedzialność jako dłużnika solidarnego. W ocenie inwestora umowa generalnego wykonawcy z podwykonawcą jest nieważna, a więc powód – dalszy podwykonawca wskazanego pozwanego – wykonawcy, nie jest dla inwestora podwykonawcą. Wskazywał też, że nie został powiadomiony o umowie zawartej przez wykonawcę z powodem, a tym samym nie wiedział o zleconych pracach dodatkowych. Kwestionując też roszczenie co do wysokości, inwestor twierdził, że roszczenie zostało częściowo potrącone z uwagi na nieusuwalne wady elewacji, które wchodziły w zakres umowy powoda. W związku z faktem, że w odpowiedzi na pozew pozwany wykonawca nie ustosunkował się do części kwoty dochodzonej pozwem, sąd okręgowy wydał wyrok częściowy, w którym zasądził od wykonawcy na rzecz powoda kwotę około 156 000 zł wraz z odsetkami. Wyrok częściowy skierowany był tylko przeciwko wykonawcy, bowiem inwestor kwestionując swoją odpowiedzialność solidarną (z uwagi na zarzut, że powód nie jest dla inwestora podwykonawcą), zakwestionował powództwo w całości.

Ustalenia sądu

Jak ustalono, powód zawarł umowę z wykonawcą na wykonanie robót budowlanych i wykończeniowych zgodnych z dokumentacją techniczną. Po zakończeniu prac powód zgłosił pozwanemu wykonawcy przedmiot umowy do odbioru, lecz pozwany takiego odbioru odmówił ze względu na stwierdzone wady. W toku odbiorów wskazano na 57 wad, które dotyczyły przede wszystkim wyszczerbień cegieł elewacyjnych i nieuzupełnionych spoin. Powód podpisał protokół odmowy dokonania odbioru, nawiasem mówiąc słusznie, i złożył do niego zastrzeżenia, wskazując, że już we wcześniejszych pismach zakwestionował podstawę do odmowy dokonania odbioru. Powód w treści wcześniejszych pism argumentował, że w toku wcześniejszych przeglądów wykryto zdecydowanie mniej wad, a dodatkowo przy samodzielnym przeglądzie robót stwierdził, że większość wyszczerbień spowodowana była wadami cegieł, które dostarczył pozwany. Kolejna grupa wad dotycząca zabrudzeń i nieuzupełnienia spoin w ocenie podwykonawcy stanowiła kwestię estetyczną. Ponadto za liczne potwierdzone zabrudzenia odpowiadały inne ekipy budowlane.

W sprawie dość istotnym dla rozstrzygnięcia było to, że na linii inwestor–generalny wykonawca również były problemy na etapie odbioru końcowego robót, które zakończyły się sporządzeniem jednostronnego protokół odbioru przez wykonawcę. Następnie wykonawca odmówił udziału w odbiorze przeprowadzonym przez inwestora, który później nie chciał przeprowadzić ponownego odbioru i w rezultacie również sporządził taki jednostronny protokół. W protokole inwestora również znalazły się zarzuty dotyczące zabrudzeń i wykruszających się spoin oraz braku boniowania elewacji i ścianki klatki schodowej, które stanowiły przedmiot umowy powoda. W związku z tymi stwierdzonymi wadami inwestor złożył oświadczenie o obniżeniu wynagrodzenia ze względu na brak boniowania o 75 000 zł oraz wstrzymał wynagrodzenie w kwocie 25 000 zł do czasu usunięcia stwierdzonych wykwitów na elewacji. Powyższe decyzje inwestora zostały przeniesione na poziom pozostałych wykonawców uczestniczących w realizacji inwestycji. Początkowo wykonawca wezwał powoda do stawienia się i usunięcia wad stwierdzonych w toku procedury odbiorowej pod rygorem potrącenia 25 000 zł z wynagrodzeniem powoda. Następnie – również w odniesieniu do powoda (dalszego podwykonawcy) – złożone zostało oświadczenie o obniżeniu wynagrodzenia o 75 000 zł i wstrzymaniu zapłaty 25 000 zł. Dodatkowo wykonawca podniósł zarzuty dotyczące nieprawidłowości w zakresie zamówienia materiałów oraz poniesionych dodatkowych kosztów naprawy szyb i obróbek blacharskich zniszczonych w trakcie robót powoda. Zarzuty te nie zostały jednak przez pozwanego wykonawcę rozwinięte w toku procesu.

uwaga!

W związku ze stwierdzonymi wadami inwestor złożył oświadczenie o obniżeniu wynagrodzenia ze względu na brak boniowania oraz wstrzymał wynagrodzenie do czasu usunięcia innych nieprawidłowości.


Rozstrzygnięcie sądu I instancji

W tym stanie faktycznym sąd zasądził na rzecz powoda część dochodzonej kwoty, w niezakwestionowanej wysokości, uznając, że protokół robót jest jedynie pokwitowaniem spełnienia św...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy