Najemca powinien zapłacić wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z części budynku wspólnoty

Orzecznictwo Otwarty dostęp

Umieszczenie na elewacji budynku wspólnoty szyldu (reklamy działalności gospodarczej członka wspólnoty) wykracza poza zakres korzystania z części wspólnej nieruchomości w ramach przysługującego właścicielowi lokalu udziału, a wspólnota mieszkaniowa jest uprawniona do zawierania umów obligacyjnych dotyczących pobierania pożytków z części wspólnych budynku – w tym wynikających z prawa do umieszczania reklam na elewacji budynku*.

* Wyrok Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku z dnia 5 marca 2020 r. (sygn. akt: IX C 709/19)

Nieruchomość gruntowa zabudowana jest współwłasnością właścicieli 10 wyodrębnionych lokali oraz Gminy M. G. i spółki akcyjnej. Właściciele 10 wyodrębnionych lokali i 2 lokali niewyodrębnionych tworzą wspólnotę mieszkaniową.

REKLAMA

Pozwany I.L. prowadzi działalność gospodarczą w budynku wspólnoty.

Pozwany jest od 12 września 1996 roku najemcą pomieszczeń użytkowych położonych na parterze i w piwnicy budynku, na podstawie umowy najmu, zmienionej późniejszymi aneksami.

Umowa najmu z 12 września 1996 roku została zawarta pomiędzy pozwanym a spółką akcyjną.

Zgodnie z tą umową, wynajmujący oddał pozwanemu w najem pomieszczenie użytkowe o łącznej powierzchni 139,83 m2 z przeznaczeniem na punkt usługowo-handlowy w branży fotograficzno-kserograficznej i papierniczej. Miesięczna stawka czynszu została ustalona za 82,53 m2 pomieszczenia na parterze budynku i 57,30 m2 pomieszczenia w piwnicy budynku. Po zakończeniu najmu lokalu, najemca jest zobowiązany uporządkować elewację, tj. usunąć znaki firmowe, szyld itp. i lokal zwrócić wynajmującemu w terminie przez niego wskazanym. Umowa najmu była pięciokrotnie aneksowana. Zmiany dotyczyły głównie wysokości czynszu najmu.

Przedmiot sporu

Na dwóch ścianach elewacji budynku wspólnoty umieszczony został szyld związany z działalnością gospodarczą pozwanego polegającą na prowadzeniu pod tym samym adresem sklepu. Treść szyldu w czasie trwania umowy najmu uległa zmianie.

Pozwany nie opłacał wspólnocie mieszkaniowej wynagrodzenia za korzystanie z elewacji budynku poprzez umieszczenie na niej szyldu. Pozwany nie ma zawartej ze spółką akcyjną umowy na reklamę zamontowaną na elewacji budynku.

Zarządca wspólnoty mieszkaniowej wezwał pozwanego do usunięcia tablicy reklamowej z części wspólnej budynku. Pozwany nie zrobił tego.

Pismem z 11 kwietnia 2019 roku wspólnota mieszkaniowa wezwała pozwanego do zapłaty kwoty 24 300 zł tytułem wynagrodzenia za bezumowne zajmowanie przez pozwanego elewacji budynku na potrzeby szyldów reklamowych w okresie od 1 października 2012 roku do 31 marca 2019 roku. Pozwany...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się.

Przypisy