Dołącz do czytelników
Brak wyników

Orzecznictwo

4 lipca 2019

NR 127 (Lipiec 2019)

Najnowsze orzecznictwo dotyczące nieruchomości

209

Koszty utrzymania lokalu własnego i zaliczki na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną obciążają właściciela lokalu
 

Stosownie do treści art. 13 ust. 1 ustawy o własności lokali, właściciel lokalu ponosi wydatki związane z utrzymaniem jego lokalu, jest zobowiązany utrzymywać swój lokal w należytym stanie, przestrzegać porządku domowego, uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, korzystać z niej w sposób nieutrudniający korzystania przez innych współwłaścicieli oraz współdziałać z nimi w ochronie wspólnego dobra. Oznacza to, że na właścicielu lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość spoczywają obowiązki dwojakiego rodzaju. Do pierwszej kategorii należą koszty związane z utrzymaniem lokalu stanowiącego przedmiot odrębnej własności, między innymi opłaty za dostarczone do lokalu media (np. energię elektryczną, wodę, gaz). W tym przypadku wspólnota występuje wyłącznie jako pośrednik między dostawcami a odbiorcami – właścicielami lokali, zaś uiszczone przez właścicieli poszczególnych lokali opłaty nie są zaliczkami w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o własności lokali. Składniki drugiej kategorii wydatków – związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej i udziałem we wspólnocie – zostały przykładowo wymienione w art. 14 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali jako zasadnicze koszty obciążające właścicieli lokali w ramach wspólnoty. Stosownie do powyższego przepisu na koszty zarządu nieruchomością wspólną składają się w szczególności: wydatki na remonty i bieżącą konserwację, opłaty za do...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy