Dołącz do czytelników
Brak wyników

Orzecznictwo

19 października 2018

NR 200 (Październik 2018)

Nakazując rozbiórkę, należy stosować środki proporcjonalne do stwierdzonego naruszenia prawa

454

Jakie typy budynków mogą powstawać na terenach rodzinnych ogródków działkowych? Kiedy sąd rozważa możliwość legalizacji samowoli budowlanej, a w jakich przypadkach grozi nam nakaz rozbiórki?
 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w sprawie zakończonej wyrokiem z 15 lutego 2018 r. (sygn. akt: VII SA/Wa 1034/17) zajmował się dość często spotykaną sprawą związaną z nieprawidłowościami przy zabudowie działki wchodzącej w skład rodzinnego ogródka działkowego. Na tego typu nieruchomościach często okazuje się, że w wyniku prac budowlanych powstają obiekty, które nie mogą tam być posadowione, a ich realizacja odbyła się w warunkach tak zwanej samowoli budowlanej.

POLECAMY

W omawianej sprawie WSA w Warszawie zajmował się skargą na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, który utrzymał w mocy decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego nakazującą rozbiórkę w całości zrealizowanego samowolnie budynku. Analizowany budynek miał ok. 40,35 m2 powierzchni zabudowy i wysokość do kalenicy ok. 5 m przy dachu dwuspadowym. Obiekt był parterowy z poddaszem użytkowym, wykonanym w konstrukcji drewnianej, bez podpiwniczenia, dodatkowo przylegało do niego pomieszczenie gospodarcze. Według oświadczenia użytkownika budynek spełniał funkcję rekreacyjną i został wybudowany w 2014 roku. Użytkownik nie był jednak w stanie okazać jakiegokolwiek rozstrzygnięcia administracyjnego, na podstawie którego budynek miałby zostać zrealizowany.

Ustawa Prawo budowlane a ogródki działkowe

Zgodnie z art. 28 ustawy Prawo budowlane, roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem art. 29–31, które wskazują przypadki, kiedy zamiast pozwolenia na budowę można dokonać zgłoszenia zamiaru realizacji robót budowlanych. Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane pozwolenia ani zgłoszenia nie wymaga budowa altany i obiektów gospodarczych na działkach w rodzinnych ogródkach działkowych o powierzchni zabudowy do 35 m2 oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich.

Powierzchnię zabudowy wyznacza się poprzez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku na powierzchnię działki. Jeżeli obrys piętra jest większy niż parteru, to powierzchnię piętra przyjmuje się jako powierzchnię zabudowy. Ponadto, zgodnie z przytoczoną w treści uzasadnienia Polską Normą PN-ISO 9836:1997, do powierzchni zabudowy nie wlicza się obiektów budowlanych ani ich części niewystających ponad powierzchnię terenu oraz powierzchnie elementów drugorzędnych, np. schodów zewnętrznych, ramp zewnętrznych, daszków, markiz, występów dachowych, oświetlenia zewnętrznego, powierzchni obiektów pomocniczych. W ustawie o rodzinnych ogródkach działkowych wskazuje się też wprost, że w przypadku altan działkowych do ich powierzchni zabudowy nie wlicza się tarasu, werandy lub ganku (o ile nie przekraczają 12 m2). Jak wynika zatem z ustaleń organów, przy powierzchni zabudowy ok. 40,35 m2 nie można było przedmiotowego obiektu zrealizować bez pozwolenia na budowę. Przy takiej powierzchni zabudowy obiektu nie można było bowiem już zakwalifikować jako altany.

Postępowanie legalizacyjne – zasady przeprowadzania

W związku z powyższym konieczne było przeprowadzenie postępowania legalizacyjnego, gdzie sprawdza się, czy budowa jest zgodna z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz nie narusza przepisów, w tym techniczno-budowlanych, w zakresie uniemożliwiającym doprowadzenie obiektu lub jego części do stanu zgodnego z prawem. W przypadku pozytywnej weryfikacji i uiszczeniu opłaty legalizacyjnej wydaje się decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego i nakłada się obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
W niniejszej sprawie jednak legalizacja obiektu o takiej powierzchni zabudowy (ok. 40,35 m2) nie była możliwa. Teren rodzinnego ogródka działkowego znajdował się na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania, który dopuszczał wyłącznie zabudowę gospodarczą, małogabarytową, związaną z przeznaczeniem podstawowym terenu, o powierzchni zabudowy 20% powierzchni działki i wysokości zabudowy do 5 m. Natomiast przeznaczeniem podstawowym były pracownicze ogródki działkowe wraz z ich zapleczem obsługowym, komunikacją, infrastrukturą i zielenią towarzyszącą oraz izolacyjną.
Z powyższymi przepisami koresponduje art. 13 ust. 1 ustawy o rodzinnych ogródkach działkowych określający, że na terenie działki nie mogą się znajdować wolnostojące budynki rekreacyjno-wypoczynkowe czy też obiekt gospodarczy o powierzchni zabudowy przekraczającej 35 m2 i wysokości 5 metrów przy dachach stromych i 4 m przy dachach płaskich.
Z uwagi na fakt, że badany budynek nie spełniał wymogów altany działkowej i tym samym nie jest związany z podstawowym przeznaczaniem działki ROD – organ stwierdził, że zobligowany jest nakazać jego rozbiórkę w całości.

Legalizacja samowoli budowlanej a rozbiórka

Dopiero w skardze użytkownik przedmiotowej altany zarzucił organom Nadzoru Budowlanego, że w ogóle nie rozpatrzyły możliwości orzeczenia częściowego nakazu rozbiórki, co przy drewnianej konstrukcji obiektu nie powinno nastręczać większych problemów. Podkreślono jednocześnie stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego, który stwierdził, że: „nakaz rozbiórki obiektu budowlanego jest najdalej idącą, najbardziej dolegliwą sankcją za naruszenie przepisów ustawy Prawo budowalne. Dlatego należy wcześniej rozważyć wszystkie inne możliwości przewidziane przez prawo, aby nakaz rozbiórki był ostatecznością i to tylko w takim zakresie, jak to jest niezbędne w celu przywrócenia stanu z...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy