Dołącz do czytelników
Brak wyników

Finanse , Porady eksperta

10 listopada 2022

NR 243 (Październik 2022)

Podwyżka dla firmy zajmującej się sprzątaniem i konserwacją

0 126

Firma zajmująca się sprzątaniem i konserwacją we wspólnocie mieszkaniowej wystąpiła z pismem o podwyżkę do zarządu wspólnoty. Czy zarząd sam może wyrazić na to zgodę i podpisać aneks z firmą? Czy potrzebna jest na taką podwyżkę uchwała wspólnoty?

Co radzi ekspert?

Ustawodawca przewidział, że do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu nieruchomością wspólną zalicza się m.in. ustalenie opłat na pokrycie kosztów zarządu, jak też ustalenie wynagrodzenia zarządu lub zarządcy nieruchomości wspólnej (art. 22 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali; t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1048 ze zm.; dalej: UWL).

POLECAMY

Przypomnieć w tym miejscu należy, iż zgodnie z art. 14 UWL na koszty zarządu nieruchomością wspólną składają się w szczególności:

  • wydatki na remonty i bieżącą konserwację,
  • opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, w części dotyczącej nieruchomości wspólnej, oraz opłaty za antenę zbiorczą i windę,
  • ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne, chyba że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali,
  • wydatki na utrzymanie porządku i czystości,
  • wynagrodzenie członków zarządu lub zarządcy.

Choć przy tym nie ma wątpliwości, że samo zawarcie umowy w sprawie zapewniania usług porządkowych (sprzątanie) oraz konserwacyjnych dla nieruchomości wspólnej zaliczyć należy do czynności zwykłego zarządu, których zarząd wspólnoty dokonywać może samodzielnie (art. 22 ust. 1 UWL), gdyż – jak wyjaśnia się to w doktrynie – do czynności zwykłego zarządu zaliczyć należy czynności o charakterze powtarzalnym, bieżącym i rutynowym, związane z normalnym funkcjonowaniem i eksploatacją nieruchomości wspólnej oraz prowadzące do utrzymania jej w stanie niepogorszonym (przykładowo: wywóz odpadów, zagospodarowanie terenów zielonych, odśnieżanie, utrzymanie czystości i porządku, przeprowadzanie bieżących napraw i konserwacji, instalowanie liczników i domofonu, ochrona nieruchomości, realizacja umów zawartych z usługodawcami związanych z zapewnieniem dostaw prądu, gazu i wody, pobieranie przez zarząd zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością itd.), to już przeznaczenie środków na ten cel wiąże się z wydatkowaniem środków zaliczonych do kosztów zarządu nieruchomością wspólną. Opłaty na pokrywanie tych kosztów ustalają z kolei właściciele lokali w drodze uchwały.

Wysokość tych opłat ustalana jest zwykle w planie gospodarczym. Jeżeli zatem kwota podwyż...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy