Podwyższenie opłat w spółdzielni mieszkaniowej o kwotę podatku VAT – na przykładzie orzeczenia Sądu Najwyższego

Orzecznictwo

Czynności zarządcze świadczone przez spółdzielnię mieszkaniową na rzecz osób, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali użytkowych w zasobach spółdzielni, są objęte podatkiem VAT.

Postępowanie przed sądem I instancji

Spółdzielnia mieszkaniowa wystąpiła z powództwem przeciwko osobom, którym przysługiwało spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego w zasobach spółdzielni, o zapłatę należnych opłat. Wraz z odpowiedzią na pozew lokatorzy wnieśli powództwo wzajemne, domagając się od spółdzielni zasądzenia również kwot w tym powództwie oznaczonych.

REKLAMA

Po rozpoznaniu sprawy Sąd Rejonowy zasądził na rzecz powodowej spółdzielni stosowne kwoty tytułem opłat za korzystanie z lokalu użytkowego, uznając, że w odniesieniu do osób dysponujących spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu użytkowego opłaty, o których mowa w art. 4 ust. 11 u.s.m.1, tj. wynikające z pokrywania kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w części przypadającej na lokal danego lokatora oraz eksploatacji i utrzymania nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, powinny zostać podwyższone o podatek od towarów i usług (VAT).

Jak wyjaśnił sąd I instancji – pozwani nie kwestionowali tego, że na podstawie art. 4 ust. 11 u.s.m. zobligowani byli do ponoszenia na rzecz spółdzielni kosztów związanych z korzystaniem z lokalu, a jedynie kwestionowali ich wysokość, podnosząc m.in., że powodowa spółdzielnia niezasadnie podwyższała opłaty o podatek VAT. Jak ustalono w toku postępowania, kwestionowana wysokość opłaty zawarta w uchwale organu spółdzielni wydanej na podstawie statutu nie określała, czy stawka tych opłat jest stawką netto. Sąd I instancji uznał jednak, że spółdzielnia prawidłowo podwyższała naliczane opłaty o wartość podatku VAT według stawek przyjętych w złożonych do akt fakturach VAT (22% z wyjątkiem opłaty za wywóz śmieci, gdzie naliczyła podatek VAT wg stawki 7%2).

ważne!
Obowiązki w zakresie wnoszenia opłat stanowią zatem zapłatę za czynności spółdzielni w zakresie zarządzania.  

Dokonując takiej oceny, Sąd Rejonowy miał na względzie, że w świetle art. 1 ust. 3 u.s.m. działalność spółdzielni mieszkaniowej w zakresie zarządzania nieruchomościami stanowiącymi jej mienie i nabyte na podstawie ustawy mienie jej członków jest obligatoryjną działalnością gospodarczą. Obowiązki w zakresie wnoszenia opłat stanowią zatem zapłatę za czynności...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 11 papierowych oraz elektronicznych wydań magazynu
  • Nieograniczony – przez 365 dni – dostęp online do aktualnego i archiwalnych wydań czasopisma
  • ...i wiele więcej!

Przypisy