Dołącz do czytelników
Brak wyników

Administrowanie

10 stycznia 2019

NR 121 (Grudzień 2018)

Problemy z parkingiem

264

Kilka wspólnot mieszkaniowych zlokalizowanych na sąsiadujących ze sobą działkach, na których jest ustanowiona wzajemna służebność gwarantująca przejazd, przejście, a także parkowanie, szuka zgodnego z prawem rozwiązania, aby wyeliminować parkowanie osób nieuprawnionych. Przed kilkoma laty zamontowano szlaban otwierany za pomocą pilota, który miał umożliwić wjazd tylko uprawnionym mieszkańcom i właścicielom. Łatwość skopiowania takiego urządzenia spowodowała, że obecnie zaparkowanie na posesji jest utrudnione, a duża liczba parkujących pojazdów jest spoza uprawnionych wspólnot. Analizowana jest obecnie możliwość wprowadzenia identyfikatorów, które kierowcy zobowiązani byliby pozostawiać za szybą wewnątrz pojazdu, parkując na wspólnych parkingach. Czy taka forma jest prawnie dopuszczona? Czy są inne skuteczne środki, aby ten problem rozwiązać?


Chaos parkingowy

W związku ze zbyt małą liczbą miejsc parkingowych w stosunku do samochodów mieszkańców, wspólnoty mieszkaniowe podejmują uchwały w tym zakresie, próbując zapanować nad chaosem panującym pod blokiem. Niestety, większość z tych uchwał nie jest możliwa do wyegzekwowania, gdyż jak wynika z orzecznictwa sądów, wspólnota mieszkaniowa nie może stosować sankcji. Potwierdził to także Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 27.05.2009 roku, sygn. akt: VI ACa 1124/08, który zapadł właśnie na tle takiego chaosu parkingowego panującego we wspólnocie mieszkaniowej. W celu jego opanowania wspólnota mieszkaniowa podjęła uchwałę ustalającą regulamin parkowania pojazdów. W uchwale tej, w celu zdyscyplinowania mieszkańców, wspólnota ustaliła opłatę karną, a w celu jej wyegzekwowania upoważniła zarząd do zakładania blokad na koła. Blokady te w imieniu wspólnoty miała zakładać wynajęta firma ochroniarska. Sąd apelacyjny uznał jednak, że wspólnota mieszkaniowa nie ma prawa stosować sankcji. Według sądu nie znajduje to poparcia ani w ustawie o własności lokali, ani w kodeksie drogowym, który uprawnia do zakładania blokad tylko policję i straż miejską.

Strefa ruchu

Ustawa prawo o ruchu drogowym umożliwia egzekwowanie przepisów nie tylko na drogach publicznych, ale i na drogach wewnętrznych. Zgodnie z tymi regulacjami możliwe jest karanie kierowców w strefach ruchu na drogach wewnętrznych. Decyzja o ustanowieniu strefy ruchu należy do wspólnoty mieszkaniowej. Ona także odpowiada za dostosowanie oznakowania dróg wewnętrznych do wymagań wynikających z obowiązujących przepisów i pokrywa koszty zakupu tablic. Kierowcy, którzy będą poruszali się po oznakowanych strefach ruchu, będą odpowiadali za łamanie zasad wynikających z ich oznakowania oraz za łamanie przepisów dotyczących zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zatem jeżeli wspólnota mieszkaniowa chce, aby każde parkowanie poza miejscem do tego przeznaczonym skutkowało mandatem, wystarczy ustanowić na drogach wewnętrznych wspólnoty strefę ruchu i umieścić odpowiednie znaki. Każdy przypadek parkowania na miejscach do tego niewyznaczonych należy zgłaszać policji lub straży miejskiej, co skutkować będzie mandatem dla osób łamiących przepisy. Jednak ustanowienie strefy ruchu to dopiero pierwszy krok. W celu uregulowania zasad parkowania na swoim terenie, wspólnota mieszkaniowa powinna pójść dalej i podjąć uchwałę o przypisaniu konkretnych miejsc parkingowych do poszczególnych lokali oraz zamontować blokady parkingowe zamykane na klucz, bez których zdjęcia nie jest możliwe zaparkowanie na danym miejscu parkingowym. Ceny takich blokad zaczynają się już od 200–300 zł, więc taka inwestycja nie powinna stanowić problemu. Bez zastosowania blokad parkingowych sprawa nie zostanie rozwiązana, ponieważ samochodu zaparkowanego na cudzej stojance nikt nie usunie, bo nie stanowi to naruszenia zasad ruchu drogowego.

Identyfikatory

Nie widzę większego sensu w rozwiązaniu polegającym na wprowadzeniu identyfikatorów, bo wspólnota mieszkaniowa...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy