Dołącz do czytelników
Brak wyników

Orzecznictwo

10 stycznia 2019

NR 122 (Styczeń 2019)

Wspólnota mieszkaniowa nie składa do urzędu skarbowego sprawozdania finansowego

712

Wspólnota mieszkaniowa nie składa do urzędu skarbowego sprawozdania finansowego, ponieważ go nie sporządza. Sprawozdanie, jakie zarząd przedstawia właścicielom, nie jest sprawozdaniem finansowym, o którym mowa w ustawie o rachunkowości.
Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 9 listopada 2018 r., sygn. akt: 0111-KDIB1-2.4010.359.2018.2.MM

 

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „ustawa o CIT”), podatnicy są zobowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym – do końca trzeciego miesiąca roku następnego i w tym terminie wpłacić podatek należny albo różnicę między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.

Podatnicy zobowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują do urzędu skarbowego sprawozdanie wraz z opinią i raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, a spółki także odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe. Obowiązek złożenia opinii i raportu nie dotyczy podatników, których sprawozdania finansowe, na podstawie odrębnych przepisów, są zwolnione z obowiązku badania. Roczne sprawozdanie finansowe jest pojęciem zawartym w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Roczne sprawozdanie zarządu ze swej działalności nie jest jednak sprawozdaniem finansowym w rozumieniu ustawy o rachunkowości, gdyż wspólnot mieszkaniowych nie dotyczą zapisy rozporządzenia ministra finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej. Tym samym wspólnota mieszkaniowa nie składa do urzędu skarbowego sprawozdania finansowego, ponieważ go nie sporządza. Sprawozdanie, jakie zarząd przedstawia właścicielom, nie jest sprawozdaniem finansowym, o którym mowa w ustawie o rachunkowości.

Przy nowelizacji ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali wprowadzono do niej pojęcie ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną, zaliczek uiszczonych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej. Tym samym wymogi ustawy o rachunkowości w stosunku do wspólnot mieszkaniowych nie obowiązują, a wspólnota mieszkaniowa sama określa zakres i sposób prowadzenia pozaksięgowej ewidencji. Kolejne nowelizacje rozporządzenia wykreśliły wspólnoty mieszkaniowe z obowiązku wykonywania sprawozdania finansowego.

Przedmiotem tego zebrania powinno być uchwalenie rocznego planu gospodarczego zarządu nieruchomością wspólną i opłat na pokrycie kosztów zarządu, ocena pracy zarządu lub zarządcy, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono, a także sprawozdanie zarządu. Zobowiązany do złożenia sprawozdania jest zarząd wspólnoty mieszkaniowej, a tylko w przypadku, gdy we wspólnocie mieszkaniowej przyjęto formę sprawowania zarządu w postaci powierzenia zarządu zarządcy, ten obowiązek obciąża tego zarządcę.

Oczywiście bardzo często we wspólnotach mieszkaniowych, w których obok zarządu wybranego istnieje zarządca (nie mylić z zarządcą, któremu zarząd powierzono na podstawie art. 18 ustawy o własności lokali) lub administrator działający w oparciu o umowę zarządzania/administrowania, takie sprawozdanie on opracowuje, co nie zmienia jednak faktu, że dokument ten podpisuje zarząd i jest to dokument pochodzący od zarządu. Gdyby w takiej sytuacji dokument podpisał nie zarząd tylko zarządca/administrator, nie będzie to sprawozdanie, o którym mowa w ustawie o własności lokali.

Ustawa o własności lokali nie wprowadza żadnych regulacji na temat formy i zawartości sprawozdania składanego właścicielom lokali. Należy więc zakładać, że do takiego sprawozdania stosować się będzie, podobnie jak do innych sprawozdań, wymogi rzetelności (zgodności z faktami i dokumentami), kompletności (ujmowanie wszystkich faktów, jakie miały miejsce) i czytelności (przedstawianie informacji w taki sposób, aby wszyscy mogli przeczytać i zrozumieć treść przekazu). Bez znaczenia będzie natomiast jego forma, chyba że właściciele lokali (w umowie lub w uchwale) postanowią, że sprawozdanie to ma być składane w określonej przez nich formie (wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z 5 listopada 2013 r., sygn. akt: I C 29/13).

Zarząd lub zarządca, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono, jest zobowiązany składać właścicielom lokali roczne sprawozdanie z działalności oraz zwoływać zebranie ogółu właścicieli co najmniej raz w roku, nie później niż w pierwszym kwartale każdego roku (art. 30 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o własności lokali).

Sprawozdanie finansowe wspólnoty stanowi część sprawozdania rocznego składanego przez zarząd (lub zarządcę) na corocznym zebraniu właścicieli lokali.

Jakie były wątpliwości wspólnoty?

Do obowiązków zarządu należy między innymi prowadzenie określonej przez wspólnotę mieszkaniową ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej.

Ponieważ jest to czynność przekraczająca zakres zwykłego zarządu, właściciele lokali w nieruchomości podjęli stosowną uchwałę określającą sposób prowadzenia ww. ewidencji kosztów i zaliczek. Ponadto prowadzona jest ewidencja indywidualnych rozliczeń właścicieli. Opisane wyżej ewidencje mają zatem charakter ewidencji pozabilansowej z punktu widzenia ustawy o rachunkowości. W związku z powyższym wspólnota mieszkaniowa nie stosuje zasad wynik...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy