Dołącz do czytelników
Brak wyników

Orzecznictwo

11 marca 2019

NR 206 (Marzec 2019)

Projekt budowlany etapowanej inwestycji

318

W wyroku z 11 września 2018 roku (sygn. akt: II OSK 2010/17) Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygał sprawę pozwolenia na budowę pierwszego etapu inwestycji polegającej na budowie siłowni elektrowni wiatrowej, dokonując analizy wymagań projektu budowlanego etapowanej inwestycji.

Czy projekt zagospodarowania terenu jest konieczny w dokumentacji projektowej?

W niniejszej sprawie wojewoda uchylił decyzję o pozwoleniu na budowę pierwszego etapu elektrowni wiatrowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Wojewoda doszedł do wniosku, że decyzja wydana została przedwcześnie, przed koniecznym uzupełnieniem dokumentacji projektowej. Zastrzeżenia wzbudził projekt zagospodarowania terenu, który stanowi obowiązkowy element zatwierdzanego decyzją projektu budowlanego. W ocenie wojewody doszło do istotnego naruszenia przepisów procesowych mających istotny wpływ na wynik sprawy. Do wniosku o pozwolenie na budowę załączony był bowiem projekt zagospodarowania działki lub terenu, który nie obejmował całego zamierzenia budowlanego, a jedynie pierwszy etap inwestycji. W pierwszym etapie realizowana miała być pojedyncza elektrownia wiatrowa oraz jej fundamenty – taki bowiem zakres objęty był projektem zagospodarowania. Jednocześnie w planach inwestora realizowana miała być tymczasowa drogowa infrastruktura towarzysząca w postaci zjazdu z drogi publicznej oraz dojazdowej drogi wewnętrznej, a w przyszłości, w kolejnym etapie, również przyłącze elektrowni do sieci.

Etapowanie inwestycji a obowiązek przedłożenia projektu zagospodarowania terenu

Wojewódzki Sąd Administracyjny doszedł do przekonania, że etapowanie inwestycji nie jest przesłanką do odstąpienia od wymogów art. 33 ust. 1 Prawa budowlanego, który obliguje inwestora do przedłożenia projektu zagospodarowania terenu obejmującego całe zamierzenie budowlane. Inwestor jednak takiego projektu nie przedłożył i zakwestionował taki obowiązek. Zdaniem sądu, przedłożony projekt w żadnej mierze nie spełniał wymogów ustawy Prawo budowlane. Przepisy w tym zakresie są w ocenie WSA dość jednoznaczne i wskazują, że jeżeli zamierzenie budowlane obejmuje więcej niż jeden obiekt budowlany, pozwolenie na budowę może być wydane tylko dla wybranych obiektów, pod warunkiem że mogą one samodzielnie funkcjonować zgodnie z przeznaczeniem. Jeżeli pozwolenie dotyczy jednak wybranych obiektów, inwestor zobowiązany jest przedstawić projekt zagospodarowania dla całego zamierzenia. Z wniosku o wydanie pozwolenia musi jednoznacznie wynikać, czy zamierzenie budowalne obejmuje więcej niż jeden obiekt i czy wniosek ten dotyczy nie całości, ale pewnej części tego zamierzenia. Są to rozwiązania ze wszech miar pożądane, ponieważ nie pozwalają na obchodzenie przepisów, np. w zakresie planowania przestrzennego, poprzez etapowanie inwestycji, gdzie przyjmując błędne stanowisko skarżącego, całość zamierzenia nigdy nie musiałaby zostać ujawniona. Rozwiązanie to przeciwdziała ewentualnym naruszeniom ładu przestrzennego na danym terenie. Organ na podstawie projektu zagospodarowania działki lub terenu może bowiem zbadać rozmieszczenie wszystkich obiektów, które będą realizowane w ramach zamierzenia budowlanego, przy czym nie jest to równoznaczne z badaniem warunków udzielenia pozwolenia na budowę tych kolejnych etapów inwestycji.

UWAGA!

Etapowanie inwestycji nie jest przesłanką do odstąpienia od wymogów art. 33 ust. 1  ustawy Prawo budowlane, który obliguje inwestora do przedłożenia projektu zagospodarowania terenu obejmującego całe zamierzenie budowlane.

Nie było wątpliwości, że przedmiotowy wniosek inwestora dotyczył pierwszego etapu inwestycji, a mimo to nie dołączono projektu zagospodarowania działki obrazującego całe zamierzenie. Nie przedstawiono rozwiązań w zakresie układu komunikacyjnego oraz przyłącza do sieci. Wskazane uchybienie dyskwalifikowało projekt budowlany i musiało skutkować uchyleniem pozwolenia na budowę zarówno w ocenie wojewody, jak i sądu. Wojewódzki Sąd Administracyjny nie zgodził się jednak z oceną wojewody co do samodzielności planowanej elektrowni wiatrowej. Uwarunkowania techniczne i technologiczne oraz fakt, że obiekt posiada niezbędne instalacje elektryczne, zabezpieczające przed wyciekiem oleju oraz odprowadzające wody opadowe stanowią o jego samodzielności. Elektrownia wiatrowa może samodzielnie funkcjonować zgodnie z przeznaczeniem. Sama elektrownia była zresztą zgodna z wcześniejszymi rozstrzygnięciami, tj. decyzją o warunkach zabudowy oraz decyzją o uwarunkowaniach środowiskowych. Podobnie sąd przyjął, że stosowanie do magazynowania energii akumulatorów zewnętrznych zamiast przyłącza do s...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy