Dołącz do czytelników
Brak wyników

Orzecznictwo

17 września 2018

NR 199 (Wrzesień 2018)

Przesłanka nagłej potrzeby zapobieżenia szkodzie jako podstawa zezwolenia na zajęcie cudzej nieruchomości

387

Kiedy występuje możliwość czasowego zajęcia nieruchomości? Jakie warunki powinny zostać spełnione? I kto taką decyzję może podjąć?

W sprawie zakończonej wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z 1 marca 2018 roku (sygn. akt: II SA/Sz 1342/17) sąd analizował przesłanki pozwalające uzyskać decyzję starosty, która pozwala na czasowe zajęcie dowolnej nieruchomości, jeżeli jest to konieczne z uwagi na działanie siły wyższej lub powstania nagłej potrzeby.

Podstawy wydania decyzji o zajęciu nieruchomości

Podstawę do wydania tego typu decyzji stanowi art. 126 Ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie z tym przepisem możliwe jest wydanie przez starostę decyzji zezwalającej na czasowe, nie dłuższe niż sześciomiesięczne, zajęcie nieruchomości z uwagi na konieczność zapobieżenia powstaniu znacznej szkody. Uwzględniając całą treść przepisu, wydanie tego typu decyzji możliwe jest w przypadku wystąpienia siły wyższej lub nagłej potrzeby, które powodują możliwość powstania znacznej szkody. W omawianej sprawie ocenie sądu podlegały wskazane kryteria pozwalające na wydanie decyzji przymuszającej właściciela do tolerowania obecności osób trzecich na jego nieruchomości.

W przedmiotowej sprawie wystąpiono do starosty o wydanie decyzji zezwalającej na czasowe zajęcie nieruchomości na czas pięciu dni, aby dokonać wymiany przewodu odgromowego i odtworzyć stan pierwotny linii elektroenergetycznej. Starosta przychylił się do wniosku i stwierdzając, że wejście na cudzy teren jest niezbędne – celem usunięcia awarii i odtworzenia przewodów w związku z nagłą potrzebą zapobieżenia powstaniu znacznej szkody – zobowiązał właściciela nieruchomości do jej udostępnienia. Wbrew treści przepisu, decyzja nie zezwalała na zajęcie, a zobowiązywała do udostępnienia nieruchomości, co będzie miało istotne znaczenie dla rezultatu postępowania.

Uzasadnienie decyzji podjętej przez organy administracyjne

Odwołanie od powyższego do wojewody wniósł właściciel nieruchomości. Wojewoda utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję. Zauważając uchybienie, o którym mowa powyżej, stwierdził, że pomimo wskazania w sentencji na kwestię udostępnienia nieruchomości, uzasadnienie rozwiewa w tym zakresie wątpliwości i odnosi się do zezwolenia na zajęcie nieruchomości, a całe postępowanie prowadzone było w oparciu o art. 126, a nie art. 124b, który odnosi się do udostępnienia.

Uwaga!

Podstawę do wydania tego typu decyzji stanowi art. 126 Ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie z tym przepisem możliwe jest wydanie przez starostę decyzji zezwalającej na czasowe, nie dłuższe niż sześciomiesięczne, zajęcie nieruchomości z uwagi na konieczność zapobieżenia powstaniu znacznej szkody. Uwzględniając całą treść przepisu, wydanie tego typu decyzji możliwe jest w przypadku wystąpienia siły wyższej lub nagłej potrzeby, które powodują możliwość powstania znacznej szkody.


Co do zasady, sąd podzielił stanowisko organów administracyjnych. Przed złożeniem wniosku odcinek sieci znajdującej się na nieruchomości uległ awarii. Zerwał się przewód odgromowy i linia została wyłączona. Awarię usunięto, jednak naprawa miała charakter doraźny, tymczasowy, a w toku jej realizacji stwierdzono, że konieczna jest wymiana przewodu odgromowego. Zaniechanie w tym zakresie grozić miało kolejnymi awariami i brakami w dostawie energii elektrycznej. Brak zasilania będzie miał z kolei poważne skutki dla gospodarstw domowych, przedsiębiorców, szpitali i innych okolicznych placówek. Zachodzi zatem realne prawdopodobieństwo niebezpiecznych następstw braku przeprowadzenia odpowiedniej długotrwałej naprawy.

Ważne!

W ocenie sądu potencjalna awaria ważnej linii energetycznej bez wątpienia stanowić będzie zagrożenie znaczną szkodą, podobnie jak np. pożar. Tym bardziej, że jak wskazał w niniejszej sprawie wnioskodawca, w trakcie wcześniejszej awarii dało się zauważyć potencjalne skutki wyłączenia linii, tj. przeciążenia pozostałych linii przesyłowych.

Stanowisko sądu

W niniejszej sprawie w ocenie sądu powstał...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy