Dołącz do czytelników
Brak wyników

Orzecznictwo

17 września 2018

NR 199 (Wrzesień 2018)

Przesłanka nagłej potrzeby zapobieżenia szkodzie jako podstawa zezwolenia na zajęcie cudzej nieruchomości

0 228

Kiedy występuje możliwość czasowego zajęcia nieruchomości? Jakie warunki powinny zostać spełnione? I kto taką decyzję może podjąć?

W sprawie zakończonej wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z 1 marca 2018 roku (sygn. akt: II SA/Sz 1342/17) sąd analizował przesłanki pozwalające uzyskać decyzję starosty, która pozwala na czasowe zajęcie dowolnej nieruchomości, jeżeli jest to konieczne z uwagi na działanie siły wyższej lub powstania nagłej potrzeby.

Podstawy wydania decyzji o zajęciu nieruchomości

Podstawę do wydania tego typu decyzji stanowi art. 126 Ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie z tym przepisem możliwe jest wydanie przez starostę decyzji zezwalającej na czasowe, nie dłuższe niż sześciomiesięczne, zajęcie nieruchomości z uwagi na konieczność zapobieżenia powstaniu znacznej szkody. Uwzględniając całą treść przepisu, wydanie tego typu decyzji możliwe jest w przypadku wystąpienia siły wyższej lub nagłej potrzeby, które powodują możliwość powstania znacznej szkody. W omawianej sprawie ocenie sądu podlegały wskazane kryteria pozwalające na wydanie decyzji przymuszającej właściciela do tolerowania obecności osób trzecich na jego nieruchomości.

W przedmiotowej sprawie wystąpiono do starosty o wydanie decyzji zezwalającej na czasowe zajęcie nieruchomości na czas pięciu dni, aby dokonać wymiany przewodu odgromowego i odtworzyć stan pierwotny linii elektroenergetycznej. Starosta przychylił się do wniosku i stwierdzając, że wejście na cudzy teren jest niezbędne – celem usunięcia awarii i odtworzenia przewodów w związku z nagłą potrzebą zapobieżenia powstaniu znacznej szkody – zobowiązał właściciela nieruchomości do jej udostępnienia. Wbrew treści przepisu, decyzja nie zezwalała na zajęcie, a zobowiązywała do udostępnienia nieruchomości, co będzie miało istotne znaczenie dla rezultatu postępowania.

Uzasadnienie decyzji podjętej przez organy administracyjne

Odwołanie od powyższego do wojewody wniósł właściciel nieruchomości. Wojewoda utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję. Zauważając uchybienie, o którym mowa powyżej, stwierdził, że pomimo wskazania w sentencji na kwestię udostępnienia nieruchomości, uzasadnienie rozwiewa w tym zakresie wątpliwości i odnosi się do zezwolenia na zajęcie nieruchomości, a całe postępowanie prowadzone było w oparciu o art. 126, a nie art. 124b, który odnosi się do udostępnienia.

Uwaga!

Podstawę do wydania tego typu decyzji stanowi art. 126 Ustawy o gospodarce nieruch...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy