Dołącz do czytelników
Brak wyników

Orzecznictwo

23 lipca 2018

NR 197 (Lipiec 2018)

Przesłanki wstąpienia w stosunek najmu muszą istnieć w chwili śmierci poprzedniego najemcy

0 736

W sprawie zakończonej wyrokiem z dnia 6 lutego 2018 roku (sygn. akt: VI Ca 1009/17) Sąd Okręgowy w Częstochowie zajmował się istotną, z praktycznego punktu widzenia, kwestią wstąpienia w stosunek najmu w razie śmierci najemcy.

Przedstawienie sprawy

Taką możliwość przewidziano w art. 691 Kodeksu cywilnego (dajej: k.c.), w którym stwierdzono, że w razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu wstąpić mogą: małżonek najemcy niebędący współnajemcą, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, co do których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych oraz osoba, z którą faktycznie najemca pozostawał w tzw. wspólnym pożyciu, tj. najczęściej pozostająca z najemcą w związku i prowadząca z nim wspólne gospodarstwo domowe. Konieczne jest jednak, aby osoba uprawniona zamieszkiwała z najemcą w chwili jego śmierci (art. 691 § 2 k.c.).
W analizowanej sprawie sądy zajmowały się interpretacją przesłanki świadczeń alimentacyjnych. Kluczowe znaczenie ma tutaj stan faktyczny. Powód, 48-letni mężczyzna, z zawodu elektromechanik, zwrócił się do sądu o ustalenie, że po śmierci swojej babci wszedł on w stosunek najmu, który wcześniej łączył ją z gminą. W przeszłości, z uwagi na brak możliwości sprawowania opieki przez rodziców, powód mieszkał i wychowywał się ze swoimi dziadkami. Z postępowania dowodowego wynikało też, że co najmniej do czasu uzyskania pełnoletniości na najemczyni – babci powoda – ciążył w stosunku do niego obowiązek alimentacyjny. Powód zamieszkiwał z najemczynią do momentu jej śmierci. Przedmiotowy lokal stanowił centrum życia rodzinnego powoda.

Opinia sądu

W przeszłości na najemcy ciążył w stosunku do powoda obowiązek alimentacyjny, dlatego też powód wywodził, że jest on uprawniony, na mocy art. 691 k.c., do wstąpienia w stosunek najmu po zmarłej babci. Z oceną tą zgodził się rozpatrujący sprawę sąd rejonowy, który wskazał, że z treści przywołanego przepisu nie wynika, w jakim okresie ów obowiązek alimentacyjny miał ciążyć na najemcy. W ocenie sądu I instancji przepis nie wymaga, aby obowiązek alimentacyjny ciążył na najemcy w okresie tuż przed jego śmiercią.
Z poglądem tym nie zgodził się sąd okręgowy i na skutek apelacji gminy zmienił wyrok, oddalając powództwo. Kluczowe dla rozstrzygnięcia były bowiem kwestia interpretacji art. 691 k.c. i ustalenie, czy osoba, wobec której najemca zobowiązany był kiedykolwiek do świadczeń alimentacyjnych, jest uprawniona do wstąpi...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy