Reprezentacja wspólnoty garażowej w postępowaniu dotyczącym miejsc postojowych wykonanych przez podmiot trzeci bez wymaganego zgłoszenia

Orzecznictwo

W wyroku z dnia 9 listopada 2021 r.1 NSA za uzasadnione uznał stanowisko, że w razie powstania wspólnoty garażowej nieposiadającej zarządu każdy członek tej wspólnoty ma prawo podejmować na jej rzecz czynności zachowawcze, do których należy zaliczyć prawo żądania zbadania legalności wykonanych na terenie wspólnoty przez trzeci podmiot robót budowlanych.

Stan faktyczny

W piśmie adresowanym do PINB wnioskodawca – działający w imieniu i na rzecz swojej matki będącej właścicielką mieszkania, członkiem wspólnoty mieszkaniowej oraz właścicielką garażu położonego na działce geodezyjnej nr 1 – wniósł o zbadanie legalności wybudowania przez ww. wspólnotę parkingów na działkach nr 2 i 1.

REKLAMA

W piśmie podniesiono, iż zrealizowany przez wspólnotę parking 3-miejscowy został usytuowany częściowo na działce nr 1, bezpośrednio przy istniejących na tej działce garażach, a więc na terenie, do którego wspólnota mieszkaniowa nie posiadała żadnego tytułu prawnego. Stanowił on bowiem własność członków wspólnoty garażowej. Ponadto – zdaniem wnioskodawcy – przedmiotowy parking został wybudowany bez wymaganego zgłoszenia, a w wyniku jego realizacji doszło również do podniesienia zawłaszczonego terenu przylegającego do usytuowanego na tej działce budynku, stanowiącego ciąg garaży, co z kolei zmieniło pierwotny kierunek rozchodzenia się wody opadowej z rynny, gdyż przez ostatnie 40 lat woda była odprowadzana na ten zawłaszczony obszar o szerokości 4 metrów pomiędzy ścianą szczytową garażu a granicą działek o numerach 3 i 1. Obecnie stało się to niemożliwe z powodu różnicy w poziomach, zatem woda zaczęła gromadzić się przed drzwiami garażowymi. Jak dalej wyjaśniał to wnioskodawca – wspólnota podniosła teren, nasypując kilka ton kruszywa, a następnie ułożyła płyty ażurowe oraz krawężniki zarówno prostopadłe, jak i równoległe do ujścia rynny. Zaistniały problem dotyczył z kolei bezpośrednio matki wnioskodawcy, gdyż po opadach deszczu nie można było dostać się do jej garażu z powodu zalanego podjazdu.

W odpowiedzi na otrzymany wniosek PINB wezwał do uprawdopodobnienia posiadania interesu prawnego w odniesieniu do nieruchomości będącej przedmiotem sprawy – celem ustalenia statusu wnioskodawcy w sprawie oraz uzupełnienia wniesionego podania o stosowne pełnomocnictwo.

Po uzupełnienia braków przez wnioskodawcę PINB powiadomił strony przedmiotowego postępowania, iż termin przeprowadzenia czynności kontrolnych zostanie wyznaczony po ustaniu stanu zagrożenia epidemiologicznego. Równocześnie PINB wyznaczył nowy termin załatwienia przedmiotowej sprawy. W toku prowadzonych czynności organ zwrócił się do organu ar...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 11 papierowych oraz elektronicznych wydań magazynu
  • Nieograniczony – przez 365 dni – dostęp online do aktualnego i archiwalnych wydań czasopisma
  • ...i wiele więcej!

Przypisy