Dołącz do czytelników
Brak wyników

Orzecznictwo

24 listopada 2020

NR 222 (Listopad 2020)

Sprzedaż lokalu w drodze licytacji

47

Powództwo o orzeczenie sprzedaży lokalu, w drodze licytacji, przeprowadzonej na postawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości, znajduje uregulowanie w u.w.l., zgodnie z którym, jeżeli właściciel lokalu zalega długotrwale z zapłatą należnych od niego opłat lub wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, wspólnota mieszkaniowa może w trybie procesu żądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości.

POLECAMY

Powołany przepis znajduje zastosowanie także do spraw, w których nastąpiło ustanowienie odrębnej własności lokali – zgodnie z art. (...) r. o spółdzielniach mieszkaniowych, z żądaniem, o którym mowa w art. (...) występuje zarząd spółdzielni na wniosek większości właścicieli lokali w budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości. Jednocześnie zauważyć należy, że zgodnie z u.s.m., w zakresie nieuregulowanym w ustawie, do prawa odrębnej własności lokalu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o własności lokali, z zastrzeżeniem ust. (...). Stosownie do ust. (...) zarząd nieruchomościami wspólnymi stanowiącymi współwłasność spółdzielni jest wykonywany przez spółdzielnię jak zarząd powierzony, o którym mowa w art. (...) o własności lokali, choćby właściciele lokali nie byli członkami spółdzielni, z zastrzeżeniem art.(...).

Z powyższego wynika...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy