Sprzedaż nieruchomości sąsiedniej z naruszeniem interesów WM

Orzecznictwo

Jeżeli nieruchomość sąsiadująca z nieruchomością zbywaną, której zbycie ma nastąpić w trybie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami1, jest przedmiotem współwłasności, to podmiotem legitymowanym do zaskarżenia na podstawie art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym2 są wszyscy współwłaściciele tej nieruchomości działający wspólnie, a nie poszczególni, indywidualni współwłaściciele (właściciele lokali), niezależnie od wielkości udziałów przysługujących im w tej nieruchomości.

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Pismem złożonym w sprawie skarżąca, będąca zarazem członkiem wspólnoty mieszkaniowej, wniosła skargę na zarządzenie prezydenta miasta w sprawie sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości sąsiadującej z nieruchomością stanowiącą współwłasność właścicieli wyodrębnionych lokali, tworzących wspólnotę mieszkaniową.

Zdaniem skarżącej przedmiotowe zarządzenie naruszało zasady ochrony obiektów mających istotne znaczenie dla zaspakajania zbiorowych potrzeb wspólnoty mieszkaniowej (sieci uzbrojenia terenu), służących zaopatrzeniu w energię elektryczną i odprowadzeniu ścieków, na skutek przeznaczenia ich do zbycia prywatnym podmiotom, bez ustanowienia niezbędnych służebności przesyłu.

W ocenie skarżącej sprzedaż nieruchomości sąsiedniej uniemożliwiła jej zarówno zagospodarowanie terenu, jak i utrzymywanie budynku (wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość funkcjonowania) we właściwym stanie techniczno-użytkowym przez okres istnienia obiektu. Organ nie wyjaśnił przy tym przyczyn uznania, dlaczego zbywana nieruchomość mogła służyć poprawie warunków zagospodarowania wszystkich sąsiednio położonych nieruchomości i pominął fakt, iż na zbywanej nieruchomości usytuowane były sieci uzbrojenia terenu oraz droga dojazdowa i przyłącza bezpośrednio związane z funkcjonowaniem budynku wspólnoty mieszkaniowej, której członkiem była skarżąca. Nie wyjaśniono również, dlaczego organ odmówił dalszej dzierżawy lub sprzedaży w trybie bezprzetargowym części lub całości działki właścicielom działki sąsiedniej, tworzących wspólnotę mieszkaniową.

Uzasadniając zarzuty i wnioski skargi, wskazano, że jej podstawą jest art. 101 ust. 1 u.s.g., a swój interes prawny skarżąca wywodziła z faktu władania działką zabudowaną budynkiem wspólnoty mieszkaniowej, która przylegała bezpośrednio do zbywanej w trybie przetargu ograniczonego działki sąsiedniej, a ponieważ część zbywanej działki była niezbędna dla dalszego prawidłowego funkcjonowania jej nieruchomości, jako członek wspólnoty mieszkaniowej wnosiła do prezydenta miasta zarówno o dzierżawę części zbywanej działki, jak i o jej zbycie w trybie bezprzetargowym.

W ocenie skarżącej prezydent miasta, dokonując zbycia nieruchomości sąsiadującej z nieruchomością wspólnoty, winien był dokonać tego zbycia w formie bezprzetargowej, gdyż właściciele nieruchomości sąsiadujących nie spełniali kryterium polegającego na poprawie zagospodarowania nieruc...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 11 papierowych oraz elektronicznych wydań magazynu
  • Nieograniczony – przez 365 dni – dostęp online do aktualnego i archiwalnych wydań czasopisma
  • ...i wiele więcej!

Przypisy