Dołącz do czytelników
Brak wyników

Orzecznictwo

11 czerwca 2019

NR 209 (Czerwiec 2019)

W sprawie o czynsz skarga kasacyjna nie jest dopuszczalna

278

W postanowieniu z 29 stycznia 2019 roku (sygn. V CSK 309/18) Sąd Najwyższy po raz kolejny dokonał wykładni przepisów z zakresu dopuszczalności wniesienia skargi kasacyjnej. W omawianej sprawie powódka wniosła skargę kasacyjną od wyroku sądu okręgowego, który zmienił wyrok sądu pierwszej instancji w ten sposób, że częściowo uwzględnił powództwo, to jest zasądził na rzecz powódki tytułem zwrotu nadpłaconego czynszu kwotę 17 862,77 zł z odsetkami, a w pozostałym zakresie powództwo oddalił.
 

Wniesienie skargi kasacyjnej w sprawie o czynsz

Skarżąca zarzucała rozstrzygnięciu naruszenie przepisów poprzez uznanie, że roszczenie o obniżenie czynszu uległo przedawnieniu oraz wskazywała na szereg uchybień z zakresu miary obniżenia czynszu i wyliczenia tego obniżenia. Powódka zarzucała również, że błędnie przyjęto, iż zakres pojęcia czynszu nie rozciąga się na opłaty eksploatacyjne, które nie były uwzględnione w wyliczeniach sądów rozpoznających sprawy. Przedmiot analizowanej sprawy dotyczył żądania zwrotu nadpłaconego czynszu, który powinien zostać obniżony z uwagi na wady lokalu użytkowego wynajmowanego przez powódkę. Istotnie, ustalono, że lokal miał wady zmniejszające jego użyteczność oraz to, czy i o ile czynsz powinien zostać obniżony.

POLECAMY

Stanowisko Sądu Najwyższego

Jednakże, Sąd Najwyższy przypomniał, że skarga kasacyjna jest niedopuszczalna w sprawach między innymi o czynsz najmu lub dzierżawy. Wynika to wprost z treści artykułu 3982 § 2 pkt 1) K.p.c. Jak wskazano, pojęcie „sprawy o czynsz najmu” ujmować należy bowiem bardzo szeroko. Wszelkie sprawy dotyczące obowiązku zapłaty czynszu, w tym o podwyższenie czynszu czy o zwrot wpłaconej na poczet czynszu kwoty należy traktować jako sprawy „o czynsz najmu”. Pojęcie to – jak wskazał Sąd Najwyższy – ob...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy