Dołącz do czytelników
Brak wyników

Orzecznictwo

31 stycznia 2022

NR 235 (Styczeń 2022)

WSA: tylko notoryczne niesegregowanie odpadów uprawnia do nałożenia sankcyjnej wyższej opłaty

0 718

W obliczu wzrastających kosztów życia oraz istotnej różnicy w cenie odbioru odpadów segregowanych lub niesegregowanych warto mieć na względzie zasady, którymi powinny kierować się organy, ustalając nieselektywne zbieranie odpadów oraz wymierzając sankcje za taką nieselektywną zbiórkę. Sprawą taką zajmował się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, w sprawie zakończonej wyrokiem z 12 października 2021 r. (sygn. I SA/Gd 722/21).

Sprawa, która trafiła do rozpoznania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, dotyczyła skargi wspólnoty mieszkaniowej na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w której to SKO rozpoznawało sprawę określenia wspólnocie nowej wyższej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zarys sprawy

Decyzją Prezydenta Miasta Gdańska określono wspólnocie mieszkaniowej nową podwyższoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za luty 2020 roku. Opłata wynosiła 926,43 zł dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, i części, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Od tej decyzji wspólnota mieszkaniowa wniosła odwołanie, jednak Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy rozstrzygnięcie organu pierwszej instancji.

POLECAMY

W toku postępowania ustalono, że pismem z dnia 28 lutego 2020 r. Prezydent Miasta Gdańska otrzymał informację od podmiotu odbierającego odpady, że w lutym 2020 r. z nieruchomości wspólnoty mieszkaniowej dokonano odbioru odpadów niesegregowanych. Do informacji dołączona została dokumentacja fotograficzna. Na fotografiach widoczne było zmieszanie odpadów różnych frakcji – 
szkło, papier, plastik oraz odpady organiczne, a tak pomieszane odpady umieszczono w pojemnikach przeznaczonych do selektywnej zbiórki papieru (oznakowanych kolorem niebieskim). Na tej podstawie ustalono, że zaistniały przesłanki do określenia za ten miesiąc podwyższonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tj. w wysokości jak za odbiór niesegregowanych odpadów.
Odwołując się do treści art. 6ka ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Kolegium podało, że w przypadku niedopełnienia przez właściciela obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) i powiadamia o tym wójta, burmistrza lub prezydenta miasta oraz właściciela nieruchomości. Organ gminy następnie określa w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze przyznało, że jeśli punkt odbioru odpadów obejmuje różne podmioty (w tej sprawie łącznie 24), spełnienie wymogu segregacji może okazać się trudne w praktyce. Jednak według SKO wobec jednoznacznego brzmienia ustawy okoliczność ta nie ma wpływu na obowiązek nałożenia podwyższonej opłaty ani na jej ewentualne miarkowanie. Podkreślono, że odbiorca odpadów – zgodnie z wymogami ustawy – poinformował o fakcie niesegregowania odpadów, dołączając wykonane fotografie. Na zdjęciach wyraźnie widoczny jest opis pojemnika z adresem, co sprawiło, że zarzuty, jakoby zdjęcia pochodziły z innego punktu gromadzenia odpadów, były bezpodstawne. Na zdjęciach wyraźnie widać niebieskie ścianki pojemnika, zatem również zarzuty, iż na zdjęciach jest inny pojemnik – również są bezpodstawne, z pewnością nie jest to pojemnik przeznaczony do gromadzenia opadów zmieszanych. Nie wypełniono zatem wymogu segregacji.
Skarga wspólnoty

Niezadowolona z rozstrzygnięcia wspólnota mieszkaniowa w skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku wniosła o uchylenie decyzji SKO. W skardze postawiono szereg daleko idących zarzutów, w tym nawet zarzutu naruszenia norm wynikających z Konstytucji. W szczególności zarzucono naruszenie przepisów prawa materialnego, tj. m.in.:

  • błędną wykładnię art. 6 ka ust. 1 zw. z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przyjmując, iż właściciel nieruchomości oznacza współwłaściciela punktu gromadzenia odpadów, przy czym w stanie faktycznym sprawy nie ma możliwości wypełnienia przesłanki zapewnienia śmietników wyłącznie dla skarżącej wspólnoty,
  • niezastosowanie zasady wynikającej z ustawy Prawo ochrony środowiska, iż zgodnie z zasadą prawa Unii Europejskiej to zanieczyszczający płaci.

Stanowisko WSA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku badając zgodność zaskarżanej decyzji z prawem, nie odniósł się jednak szczegółowo do wszystkich stawianych rozstrzygnięciu SKO zarzutów, ale wobec stwierdzonego uchybienia w postępowaniu dowodowym zdecydował się przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia.

WSA potwierdził, że omawiany art. 6ka ust. 1, 2 i 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach określa, że w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane i powiadamia o tym wójta, burmistrza lub prezydenta miasta oraz właściciela nieruchomości. Na podstawie powiadomienia wszczyna się postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i określa się ją w formie decyzji administracyjnej.

Niemniej jednak Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zwrócił uwagę, że z akt sprawy wynika, iż podmiot dokonujący wywozu odpadów komunalnych z nieruchomości skarżącej wspólnoty w lutym 2020 roku stwierdził i udokumentował w miejscu ich gromadzenia tylko pojedyncze nieselektywne zbieranie odpadów. W pojemniku na papier znalazły się odpady zmieszane. Fakt ten potwierdza, wbrew podnoszonym przez wspólnotę wątpliwościom, znajdująca się w aktach dokumentacja zdjęciowa. Na zdjęciu wyraźnie widoczny jest opis pojemnika z adresem, stąd twierdzenia wspólnoty mieszkaniowej, iż pojemnik pochodzi z innego punktu gromadzenia odpadów – podobnie jak SKO – sąd uznał za całkowicie gołosłowne.

Dokonując interpretacji przepisu pozwalającego na wymierzenie kary za nieselektywną zbiórkę odpadów, sąd sięgnął do uzasadnienia projektu ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. W treści tego uzasadnienia wskazano, że dodany w ramach nowelizacji art. 6ka wprowadza sankcje za nieprzestrzeganie przepisu dotyczącego obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Według samego ustawodawcy proponowana zmiana i wymierzanie w drodze decyzji właścicielowi danej nieruchomości kary w postaci wyższej stawki opłaty za odbiór odpadów komunalnych dotyczy sytuacji, kiedy d...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy