Dołącz do czytelników
Brak wyników

Orzecznictwo

30 marca 2022

NR 237 (Marzec 2022)

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez członka wspólnoty mieszkaniowej

0 246

Właściciel mieszkania funkcjonującego w ramach wspólnoty mieszkaniowej poinformował, że wycofuje wszystkie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w postaci elektronicznej przez Zarząd Wspólnoty oraz podmioty współpracujące z Zarządem i na polecenie Zarządu. Poprosił przy tym o usunięcie wszystkich jego danych osobowych z baz danych w trybie natychmiastowym. Argumentuje przy tym, że wniosek ten wynika z rzekomego faktu wycieku jego danych osobowych. Czy członek wspólnoty mieszkaniowej może wydać takie polecenie? Jeśli może, to w jaki sposób zarząd wspólnoty oraz podmioty działające w jego imieniu i na jego korzyść mogą wypełniać swoje zadania (np. księgowość związaną z obsługą części wspólnej wspólnoty – naliczenia, rozliczenia etc.)?

Administratorem danych osobowych członków wspólnoty mieszkaniowej jest sama wspólnota, działająca przez swój zarząd (vide: decyzja Prezesa UODO z dnia 17.5.2019 r., ZSPU.440.156.2019). Stosownie bowiem do art. 4 pkt 7 RODO, za administratora danych osobowych uznaje się osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

POLECAMY

Podstawę do przetwarzania danych osobowych członków wspólnoty mieszkaniowej jest zaś art. 6 ust. 1 lit. c RODO, przewidujący zgodność przetwarzania danych osobowych członków wspólnoty w sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Jak wyjaśnia się to bowiem w orzecznictwie sądowo-administracyjnym (vide: wyr. WSA w Warszawie z 22.3.2017 r., II SA/Wa 900/16), przetwarzanie danych osobowych jest zatem dopuszczalne, gdy jest niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełniania obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub jest niezbędne dla wypełnienia prawnie uzasadnionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych. Wspólnota mieszkaniowa ma zatem prawną możliwość przetwarzania danych osobowych właścicieli lokali na podstawie przepisów ustawy z 24.6.1994 r. o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1048 ze zm.; dalej: „UWL”), a w zakresie nią nieuregulowanym – na podstawie ustawy z 23.4.1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.; dalej: „KC”). Zatem w takiej sytuacji zgoda na przetwarzanie ich danych osobowych, zarówno przez wspólnotę, jak i przez zarządcę (w razie powierzenia zarządu nieruchomością wspólną zarządcy lub administratorowi nieruchomości wspólnej), jest zbędna i dodać należy, że przetwarzanie danych jest usprawiedliwione z uwagi na cele związane z zarządem nieruchomością wspólną wynikające z UWL i KC, co zaś nie narusza praw i wolności właścicieli lokali. Samoistną z kolei podstawą przetwarzania przez zarządcę nieruchomości danych osobowych członka wspólnoty mieszkaniowej jest zaw...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy