Wydatki na własne cele mieszkaniowe we wspólnocie mieszkaniowej a podatek od osób fizycznych – na przykładzie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzecznictwo

W wyroku z dnia 21 grudnia 2021 r.1 NSA potwierdził dotychczasową linię orzeczniczą, zgodnie z którą z tzw. ulgi mieszkaniowej mogą skorzystać właściciele lokali ponoszący wydatki na cele mieszkaniowe w zakresie dotyczącym wydatków remontowych, również w tych wszystkich sytuacjach, w których realizacja potrzeb mieszkaniowych ludności następuje w ramach struktur zbiorowych, w szczególności w odniesieniu do właścicieli wyodrębnionych samodzielnych lokali mieszkalnych, tworzących z mocy prawa wspólnotę mieszkaniową.

Wniosek o interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego

Wnioskodawca wystąpił o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych powstałych u członka wspólnoty mieszkaniowej w związku ze sprzedażą udziałów w działkach, stanowiących nieruchomość wspólną.

REKLAMA

Jak wyjaśniono w treści wniosku, wnioskodawca wraz z małżonką byli członkami wspólnoty mieszkaniowej oraz współwłaścicielami (po 1/2 udziału) lokalu mieszkalnego położonego w budynku wspólnoty. Wraz z ukonstytuowaniem się wspólnoty – jako ogółu właścicieli lokali – stała się ona właścicielem nie tylko gruntu i części urządzeń wspólnych budynków, lecz także wszystkich podziemnych instalacji niezbędnych do jej funkcjonowania: wodociągów, ciepłociągów, kanałów i kabli elektrycznych, położonych na działce.

Właściciele lokali powzięli prawomocną uchwałę o podziale wspólnej nieruchomości w celu wydzielenia dwu niezabudowanych działek budowlanych do sprzedaży i przeznaczenia przychodu uzyskanego z tego tytułu na rewitalizację budynków wspólnoty i całego terenu osiedla – we współpracy z nabywcą wydzielonego gruntu i jednocześnie inwestorem nowych budynków mieszkalnych. Na zgodny wniosek wszystkich współwłaścicieli prezydent miasta wydał decyzję o podziale wspólnotowej nieruchomości gruntowej na sześć działek, z których przeznaczone do sprzedaży zostały dwie: niezabudowana działka gruntu oraz działka zabudowana wolnostojącym budynkiem garażowym przewidzianym do wyburzenia. Wskutek dokonanego podziału wszyscy właściciele lokali stali się współwłaścicielami – według posiadanych udziałów we wspólnej nieruchomości – części i urządzeń wspólnych wszystkich ośmiu budynków oraz wszystkich sześciu działek gruntowych.

Przygotowując rewitalizację swoich budynków, wspólnota przygotowała potrzebne projekty architektoniczno-budowlane, a współwłaściciele powzięli dwie kolejne prawomocne uchwały, określające tak zasady, jak i cele inwestycji wspólnoty. W jednej z tych uchwał wspólnota postanowiła o odkupieniu budynku garażowego położonego na jednej z działek i zburzeniu go, sprzedaży wydzielonych działek wybranemu kontrahentowi oraz przeznaczeniu całej zapłaty (kwoty uzyskanej tytułem ceny sprzedaży) na rewitalizację budynków wspólnoty i całego terenu osiedla. Uchwałę tę następnie poparli wszyscy współwłaściciele w ten sposób, że każdy z nich (w tym wnioskodawca) podpisał z inwestorem-nabywcą wydzielonego gruntu przedwstępną umowę sprzedaży (w formie aktu notarialnego) z dyspozycją przekazania części zapłaty – przypadającej na niego według udziału we wspólnej nieruchomości – bezpośrednio na konto wspólnoty, z jednoczesnym upełnomocnieniem zarządu wspólnoty do dysponowania nią dla realizacji celu uchwały. W ten sposób współwłaściciele utworzyli fundusz inwestycyjny wspólnoty, przeznaczony jednorazowo na sfinansowanie remontów, jako wyodrębnioną część funduszu remontowego z odrębnym subkontem, w całości przeznaczony na gruntowne remonty budynków wspólnoty i ich otoczenia – 
rewitalizację, na którą składały się w szczególności całkowita wymiana bądź wykonanie od nowa wszystkich wewnętrznych instalacji w częściach wspólnych budynków, w tym w znacznej części w lokalach, oraz termoizolacja całych budynków z wymianą okien i drzwi.

Dalej, działając na podstawie umocowania udzielonego w drodze uchwały właścicieli lokali, zarząd wspólnoty zawarł umowy o współpracy z inwestorem nowych domów na sprzedanym przez wspólnotę gruncie oraz o wykonanie robót remontowych (rewitalizacyjnych) z wykonawcą robót. Prace te wykonane zostały w całości w budynkach wspólnoty, gdzie znajdowały się wyłącznie lokale mieszkalne oraz dwa wyodrębnione garaże – będące własnością wspólnoty – które zgodnie z projektem robót rewitalizacyjnych miały zostać zlikwidowane i zamienione w części wspólne budynków.

Mając powyższe na uwadze, wnioskodawca wskazał, że wykonanie w częściach wspólnych budynków (będących współwłasnością właścicieli lokali, w tym wnioskodawcy) wszystkich robót, których odpowied...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 11 papierowych oraz elektronicznych wydań magazynu
  • Nieograniczony – przez 365 dni – dostęp online do aktualnego i archiwalnych wydań czasopisma
  • ...i wiele więcej!

Przypisy