Dołącz do czytelników
Brak wyników

Orzecznictwo

9 maja 2022

NR 238 (Kwiecień 2022)

Wydatki na własne cele mieszkaniowe we wspólnocie mieszkaniowej a podatek od osób fizycznych – na przykładzie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego

0 723

W wyroku z dnia 21 grudnia 2021 r.1 NSA potwierdził dotychczasową linię orzeczniczą, zgodnie z którą z tzw. ulgi mieszkaniowej mogą skorzystać właściciele lokali ponoszący wydatki na cele mieszkaniowe w zakresie dotyczącym wydatków remontowych, również w tych wszystkich sytuacjach, w których realizacja potrzeb mieszkaniowych ludności następuje w ramach struktur zbiorowych, w szczególności w odniesieniu do właścicieli wyodrębnionych samodzielnych lokali mieszkalnych, tworzących z mocy prawa wspólnotę mieszkaniową.

Wniosek o interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego

Wnioskodawca wystąpił o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych powstałych u członka wspólnoty mieszkaniowej w związku ze sprzedażą udziałów w działkach, stanowiących nieruchomość wspólną.

POLECAMY

Jak wyjaśniono w treści wniosku, wnioskodawca wraz z małżonką byli członkami wspólnoty mieszkaniowej oraz współwłaścicielami (po 1/2 udziału) lokalu mieszkalnego położonego w budynku wspólnoty. Wraz z ukonstytuowaniem się wspólnoty – jako ogółu właścicieli lokali – stała się ona właścicielem nie tylko gruntu i części urządzeń wspólnych budynków, lecz także wszystkich podziemnych instalacji niezbędnych do jej funkcjonowania: wodociągów, ciepłociągów, kanałów i kabli elektrycznych, położonych na działce.

Właściciele lokali powzięli prawomocną uchwałę o podziale wspólnej nieruchomości w celu wydzielenia dwu niezabudowanych działek budowlanych do sprzedaży i przeznaczenia przychodu uzyskanego z tego tytułu na rewitalizację budynków wspólnoty i całego terenu osiedla – we współpracy z nabywcą wydzielonego gruntu i jednocześnie inwestorem nowych budynków mieszkalnych. Na zgodny wniosek wszystkich współwłaścicieli prezydent miasta wydał decyzję o podziale wspólnotowej nieruchomości gruntowej na sześć działek, z których przeznaczone do sprzedaży zostały dwie: niezabudowana działka gruntu oraz działka zabudowana wolnostojącym budynkiem garażowym przewidzianym do wyburzenia. Wskutek dokonanego podziału wszyscy właściciele lokali stali się współwłaścicielami – według posiadanych udziałów we wspólnej nieruchomości – części i urządzeń wspólnych wszystkich ośmiu budynków oraz wszystkich sześciu działek gruntowych.

Przygotowując rewitalizację swoich budynków, wspólnota przygotowała potrzebne projekty architektoniczno-budowlane, a współwłaściciele powzięli dwie kolejne prawomocne uchwały, określające tak zasady, jak i cele inwestycji wspólnoty. W jednej z tych uchwał wspólnota postanowiła o odkupieniu budynku garażowego położonego na jednej z działek i zburzeniu go, sprzedaży wydzielonych działek wybranemu kontrahentowi oraz przeznaczeniu całej zapłaty (kwoty uzyskanej tytułem ceny sprzedaży) na rewitalizację budynków wspólnoty i całego terenu osiedla. Uchwałę tę następnie poparli wszyscy współwłaściciele w ten sposób, że każdy z nich (w tym wnioskodawca) podpisał z inwestorem-nabywcą wydzielonego gruntu przedwstępną umowę sprzedaży (w formie aktu notarialnego) z dyspozycją przekazania części zapłaty – przypadającej na niego według udziału we wspólnej nieruchomości – bezpośrednio na konto wspólnoty, z jednoczesnym upełnomocnieniem zarządu wspólnoty do dysponowania nią dla realizacji celu uchwały. W ten sposób współwłaściciele utworzyli fundusz inwestycyjny wspólnoty, przeznaczony jednorazowo na sfinansowanie remontów, jako wyodrębnioną część funduszu remontowego z odrębnym subkontem, w całości przeznaczony na gruntowne remonty budynków wspólnoty i ich otoczenia – 
rewitalizację, na którą składały się w szczególności całkowita wymiana bądź wykonanie od nowa wszystkich wewnętrznych instalacji w częściach wspólnych budynków, w tym w znacznej części w lokalach, oraz termoizolacja całych budynków z wymianą okien i drzwi.

Dalej, działając na podstawie umocowania udzielonego w drodze uchwały właścicieli lokali, zarząd wspólnoty zawarł umowy o współpracy z inwestorem nowych domów na sprzedanym przez wspólnotę gruncie oraz o wykonanie robót remontowych (rewitalizacyjnych) z wykonawcą robót. Prace te wykonane zostały w całości w budynkach wspólnoty, gdzie znajdowały się wyłącznie lokale mieszkalne oraz dwa wyodrębnione garaże – będące własnością wspólnoty – które zgodnie z projektem robót rewitalizacyjnych miały zostać zlikwidowane i zamienione w części wspólne budynków.

Mając powyższe na uwadze, wnioskodawca wskazał, że wykonanie w częściach wspólnych budynków (będących współwłasnością właścicieli lokali, w tym wnioskodawcy) wszystkich robót, których odpowiednia część miała zostać zrealizowana w lokalach (w tym lokalu wnioskodawcy), w szczególności ze względu na uznanie za części wspólne nieruchomości całych instalacji kanalizacyjnej, wodnej, gazowej i centralnego ogrzewania (z grzejnikami) oraz konieczność wykonania w lokalach przyłączy do instalacji elektrycznych i teletechnicznych w częściach wspólnych (będących odrębną własnością każdego z właścicieli), spowoduje znaczny wzrost wartości lokali w budynkach wspólnoty i znaczną poprawę komfortu mieszkańców, w tym wnioskodawcy.

W związku z przedstawionym stanem faktycznym zadano następujące pytania:

 1. Czy przychód uzyskany przez wnioskodawcę oraz jego małżonkę z tytułu sprzedaży udziałów w działkach podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.f.2?
  Zdaniem wnioskodawcy wskazany przychód podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na podstawie powołanego wyżej przepisu.
 2. Jeżeli przychód uzyskany przez wnioskodawcę oraz jego małżonkę z tytułu sprzedaży udziałów w działkach podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, to na jakich zasadach powinni ustalić koszty uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży udziałów w tych działkach?
  Zdaniem wnioskodawcy zastosowanie do niego i jego małżonki winien mieć art. 22 ust. 6d u.p.d.o.f., z uwzględnieniem art. 22 ust. 6e u.p.d.o.f., przewidującego, iż wysokość nakładów ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych.
 3. Czy wydatki poniesione przez wnioskodawcę oraz jego małżonkę na remont lokalu mieszkalnego, którego są wyłącznymi właścicielami, oraz na remont części i urządzeń wspólnych budynku, których są współwłaścicielami, stanowiły wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe, w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 u.p.d.o.f.?
  Zdaniem wnioskodawcy wydatki te kwalifikować należało jako wydatki poniesione na cele mieszkaniowe, objęte zakresem zwolnienia.
 4. Na jakich zasadach należało określić wysokość wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe?

Zdaniem wnioskodawcy od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a–c u.p.d.of. podatek dochodowy – zgodnie z art. 30e ust. 1 u.p.d.o.f. wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. Podstawą obliczenia podatku jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonych zgodnie z art. 19 u.p.d.o.f. a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d u.p.d.o.f., powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1m tej ustawy, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw. Wnioskodawca podkreślił, że z art. 22 ust. 6e u.p.d.o.f. nie wynika, na jaki podmiot mają być wystawiane faktury. W analizowanym przypadku faktury zostały wystawione na wspólnotę, ponieważ zarówno wnioskodawca i jego małżonka, jak i pozostali współwłaściciele nieruchomości powierzyli wspólnocie realizację wszystkich robót remontowych i rewitalizacyjnych. Zdaniem wnioskodawcy wydatki wnioskodawcy i jego małżonki na własne cele mieszkaniowe zostałyby obliczone na podstawie faktur wystawionych na wspólnotę przez pomnożenie ich sumy przez ułamek równy ich udziałowi we wspólnej nieruchomości.

Interpretacja indywidualna

W odpowiedzi na złożony wniosek Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej uznał stanowisko Strony za nieprawidłowe w odniesieniu do zastosowania zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 u.p.d.o.f. oraz za prawidłowe w pozostałym zakresie.

W uzasadnieniu organ stwierdził, że mając na uwadze treść art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.f., odpłatne zbycie udziałów przez wnioskodawcę w nieruchomości, tj. działkach gruntu, stanowiło źródło przychodu podlegające opodatkowaniu i zastosowanie znajdowały tu przepisy u.p.d.o.f. Dyrektor KIS podniósł dalej, że podstawową okolicznością decydującą o zastosowaniu zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 u.p.d.o.f. (w brzmieniu obowiązującym w dacie dokonania czynności) był fakt wydatkowania środków z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych na wskazane w ustawie „własne cele mieszkaniowe” podatnika.

Jak wyjaśnił organ, poprzedzenie przez ustawodawcę wyrażenia „cele mieszkaniowe” przymiotnikiem „własne” świadczy o tym, że ustawodawca, przewidując podstawę do zastosowania zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 131 u.p.d.o.f. i dopisując ten przymiotnik, przesądził jednocześnie, że celem nadrzędnym jest możliwość uwzględnienia przy obliczaniu dochodu zwolnionego z opodatkowania tylko takich wydatków, które poniesione zostały na zaspokojenie „własnych” potrzeb mieszkaniowych. Tak więc uregulowane w art. 21 ust. 1 pkt 131 u.p.d.o.f. zwolnienie od podatku dochodowego w zamierzeniach ustawodawcy realizować miało cel, jakim jest zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych podatnika.

uwaga!


Uregulowane w art. 21 ust. 1 pkt 131 u.p.d.o.f. zwolnienie od podatku dochodowego w zamierzeniach ustawodawcy realizować miało cel, jakim jest zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych podatnika.

Przenosząc powyższe rozważania na kanwę przepisów u.w.l.3, Dyrektor KIS stwierdził, że środki finansowe z odpłatnego zbycia udziałów w nieruchomości wpłacone na fundusz inwestycyjny wspólnoty – jako wyodrębnioną część funduszu remontowego z osobnym subkontem – i wydatkowane na remont lokalu mieszkalnego wnioskodawcy i jego małżonki oraz remont części i urządzeń wspólnych budynków nie korzystały ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 u.p.d.o.f. Wydatki poczynione przez wspólnotę nie uprawniały do zastosowania przedmiotowego zwolnienia. Zdaniem organu wydatki na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust 25 u.p.d.o.f., winny być bowiem poniesione przez podatnika oraz udokumentowane rzetelnymi i wiarygodnymi dowodami, z których w sposób niebudzący żadnych wątpliwości będzie wynikało, kto, kiedy i jaki wydatek poniósł, tj. czy środki uzyskane ze sprzedaży faktycznie przeznaczone zostały na cele mieszkaniowe, czy też wydatki na cele mieszkaniowe poczynione zostały z innych źródeł. Z uwzględnieniem powyższego, w przedmiotowej sprawie trudno było w ogóle mówić o prawidłowym udokumentowaniu przez wnioskodawcę poniesionych wydatków na remont jego lokalu. Po pierwsze samo przekazanie środków ze sprzedaży udziałów w nieruchomości na fundusz remontowy wspólnoty nie świadczyło jeszcze o tym, że wnioskodawca wraz z małżonką wydatkował środki z tej sprzedaży na remont własnego lokalu mieszkalnego, a po drugie, skoro to zarząd wspólnoty zawarł umowę z inwestorem na roboty budowlane, to należało przyjąć, że inwestor za wykonane usługi również wystawi fakturę na wspólnotę. Zatem wnioskodawca i jego małżonka nie będą dysponowali żadnym dokumentem potwierdzającym poniesione przez nich wydatki na remont własnego lokalu mieszkalnego, a co za tym idzie – nie będą mogli skorzystać z przedmiotowego zwolnienia.

Reasumując, Dyrektor KIS uznał, iż kwota uzyskana przez wnioskodawcę i jego małżonkę z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w nieruchomości wpłacona na fundusz inwestycyjny wspólnoty (jako wyodrębnioną część funduszu remontowego z osobnym subkontem) nie stanowiła wydatków poniesionych przez wnioskodawcę na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d u.p.d.o.f. i w związku z tym nie korzystała ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 tej ustawy. Dlatego też uzyskany dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości podlegał opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30e u.p.d.o.f.

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Wnioskodawca nie zgodził się z wydaną interpretacją i zaskarżył ją do właściwego miejscowo Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w części, tj. w zakresie, w jakim organ uznał za nieprawidłowe stanowisko dotyczące możliwości zastosowania zwolnienia z podatku wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 u.p.d.o.f., tj. w zakresie, w jakim wydatki poniesione przez wnioskodawcę na remont lokalu mieszkalnego, którego był wyłącznym właścicielem, oraz na remont części i urządzeń wspólnych budynku, których był z kolei współwłaścicielem, stanowiły wydatki poniesione przez niego na własne cele mieszkaniowe, w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z ust. 25 u.p.d.o.f.

W odpowiedzi na skargę Dyrektor KIS wniósł o jej oddalenie.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Wyrokiem wydanym w sprawie4 WSA uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

W uzasadnieniu zapadłego rozstrzygnięcia sąd administracyjny wskazał, że skarga zasługiwała na uwzględnienie w całości. Jak zauważył WSA, istota sporu w rozpoznawanej sprawie koncentrowała się wokół wykładni pojęcia „własne cele mieszkaniowe” zawartego w art. 21 ust. 1 pkt 131 u.p.d.o.f. na tle przedstawionego przez wnioskodawcę stanu faktycznego, który był zdania, iż wydatki poniesione przez niego na remont lokalu mieszkalnego oraz remont części i urządzeń wspólnych budynku stanowiły właśnie wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 u.p.d.o.f. Z kolei zdaniem Dyrektora KIS środki finansowe uzyskane ze zbycia udziałów nie korzystały ze zwolnienia, gdyż w części były przeznaczone nie na cele własne wnioskodawcy, lecz na remont części i urządzeń wspólnych, natomiast przeznaczone na remont lokalu mieszkalnego nie były właściwie udokumentowane, jak wymagał tego art. 21 ust. 1 pkt 131 u.p.d.o.f., albowiem zostały one wpłacone na fundusz remontowy wspólnoty. Ponadto, skoro to zarząd wspólnoty zawarł umowę o remont z wykonawcą, to oznaczało to tym samym, że ten ostatni wystawi fakturę na wspólnotę mieszkaniową, co będzie miało z kolei taki skutek, że wnioskodawca nie będzie dysponował dokumentem potwierdzającym poniesienie wydatków.

Mając na uwadze rozbieżne stanowiska stron w przedmiotowym zagadnieniu, WSA odwołał się do treści art. 21 ust. 1 pkt 131 u.p.d.o.f. (w brzmieniu obowiązującym w dacie dokonania czynności) stanowiącego, że wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e u.p.d.o.f., w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli – począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie – przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe. Udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Jak dalej zwrócił uwagę WSA, zgodnie z kolei z art. 21 ust. 25 pkt 1 u.p.d.o.f., za wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki poniesione na:

 •     nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem;
 •     nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie;
 •     nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 u.p.d.o.f., grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego;
 •     budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego;
 •     rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego

położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.

Natomiast przez własny budynek, lokal lub pomieszczenie, o których mowa w ust. 25 pkt 1 lit. d i e u.p.d.o.f., rozumie się budynek, lokal lub pomieszczenie stanowiące własność lub współwłasność podatnika 
lub do którego podatnikowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udział w takich prawach (art. 21 ust. 26 u.p.d.o.f.).

uwaga!

Przez własny budynek, lokal lub pomieszczenie rozumie się budynek, lokal lub pomieszczenie stanowiące własność lub współwłasność podatnika lub do którego podatnikowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udział w takich prawach.


Z przytoczonych przepisów wynika zatem, że podatnik może skorzystać z omawianego zwolnienia podatkowego, jeżeli wydatkuje przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości (udziału w nieruchomości) na własne cele mieszkaniowe, a wydatkowania tego przychodu dokona w okresie (poprzednio) dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiła sprzedaż. Jak wyjaśnił to WSA, regulacja ta – będąca wyjątkiem od zasady powszechności opodatkowania – winna być zatem interpretowana ściśle, niedopuszczalne jest przy tym ani zawężenie, ani rozszerzenie omawianego zwolnienia.

uwaga!


Podatnik może skorzystać z omawianego zwolnienia podatkowego, jeżeli wydatkuje przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości (udziału w nieruchomości) na własne cele mieszkaniowe, a wydatkowania tego przychodu dokona w okresie (poprzednio) dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiła sprzedaż.  


Wobec powyższego nie można było – zdaniem WSA – zgodzić się ze stanowiskiem organu, że przepisy u.p.d.o.f. uniemożliwiały uznanie wydatków na remont części i urządzeń wspólnych budynku – których współwłaścicielem był wnioskodawca – jako przeznaczonych na własne cele mieszkaniowe. Przede wszystkim ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji wynikało bowiem, że otrzymane środki miały zostać ulokowane na odrębnym tytule funduszu remontowego wspólnoty (subkoncie z przeznaczeniem jako wydatki inwestycyjne na ściśle okreś-
lony cel – rewitalizację), co pozwalało na śledzenie ich przeznaczenia. Podkreślić jednocześnie należało, że środki te nie stawały się przez to środkami wspólnoty. Z wniosku o wydanie interpretacji wyraźnie wynikało bowiem, że wnioskodawca upoważnił wspólnotę do dysponowania nimi w celu realizacji podjętej przez nią uchwały. Oznaczało to, że środki te należały do niego (tj. były jego własnością), w przeciwnym razie nie mógł-
by bowiem nimi dysponować, w tym upoważniać innego podmiotu do dysponowania nimi. Tym samym, do momentu ich wydatkowania zgodnie z przeznaczeniem, były to środki właściciela lokalu (wnioskodawcy), a ich źródłem była sprzedaż posiadanych udziałów w dwóch działkach gruntowych.

Odpowiadając zatem na pytanie, czy wydatkowane tych środków na cele, na które wskazywał wnioskodawca, mieściło się w definicji „wydatkowania na własne cele mieszkaniowe”, zdaniem WSA należało uznać, iż w obu tytułach, tj. poniesienia ich na prace prowadzone przy remoncie lokalu mieszkalnego, którego wnioskodawca był właścicielem, jak i przy remoncie części i urządzeń wspólnych budynku, w którym lokal ten był położony, realizowały one ów cel.

Rację miał wnioskodawca, wskazując, że ustawodawca w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d u.p.d.o.f., nawiązując do ust. 1 pkt 131 tej ustawy, traktującego o dochodach zwolnionych od podatku ze względu na cel ich wydatkowania, wskazał jasno, że są nimi wydatki na ten cel poniesione nie tylko w odniesieniu do własnego budynku mieszkalnego, lecz także jego części. W okolicznościach rozpoznawanej sprawy nie budziło wątpliwości, iż wnioskodawca był jednocześnie współwłaścicielem części wspólnych budynku z uwagi na regulacje u.w.l. Podnieść należało, że zgodnie z art. 21 ust. 26 u.p.d.o.f., który odwołuje się m.in. do art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d tej ustawy, przez własny budynek ustawodawca rozumie budynek stanowiący własność lub współwłasność podatnika. Wobec p...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy