Dołącz do czytelników
Brak wyników

Orzecznictwo

10 sierpnia 2018

NR 198 (Sierpień 2018)

Wytyczne co do ustalenia granic i usytuowania placu zabaw

625

Czym według Ustawy Prawo budowlane jest plac zabaw? W jaki sposób należy rozpatrywać jego usytuowanie? Czy polskie prawo ma jednolite rozwiązanie w tym zakresie?

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w wyroku z 11 stycznia 2018 roku (sygn. akt: II SA/Rz 1183/17) rozważał kwestie dotyczące pojęcia „placu zabaw” na gruncie Ustawy Prawo budowlane, a także granic obszaru stanowiącego plac zabaw i związanych z tym wymogów w zakresie odległości określonych w rozporządzeniu o warunkach technicznych.

Spór o lokalizację

W omawianej sprawie w następstwie przeprowadzonej kontroli organ Nadzoru Budowlanego nakazał rozbiórkę zrealizowanego przez spółdzielnię placu zabaw. Symptomatyczne dla postępowań administracyjnych jest to, że decyzja, którą zajmował się Wojewódzki Sąd 
Administracyjny poprzedzona była dziewięcioma kolejnymi decyzjami organów I i II instancji. Decyzje I instancji najczęściej były uchylane i przekazywane do ponownego rozpatrzenia, w toku postępowania stwierdzono też nieważność tych decyzji. Ostatecznie, w przedmiotowej decyzji Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego uchylił umarzającą postępowanie decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i nakazał rozbiórkę placu zabaw.

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego stwierdził, że plac zabaw zrealizowano niezgodnie z dokonanym zgłoszeniem, a lokalizacja placu zabaw narusza przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Taki stan rzeczy wynikał w ocenie organu z tego, że plac zabaw znajduje się mniej niż 7 metrów od wydzielonego miejsca postojowego. Dodatkowo, zamiast wymaganych 10 metrów, odległość placu zabaw od ulicy wynosi 0,86 metra, a niektóre urządzenia zlokalizowane są w odległości mniejszej niż 10 metrów od okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Z uwagi na wykonanie niezgodnie ze zgłoszeniem i rażące naruszenia warunków technicznych, organ przyjął stanowisko, że konieczne było orzeczenie nakazu rozbiórki.

Przestrzeń rekreacyjno-wypoczynkowa

Skargę na powyższą decyzję wniosła spółdzielnia, zarzucając rażące błędy polegające na niesprawdzeniu stanu faktycznego, który ulegał zmianie w toku rozpoznawania sprawy (sprawa administracyjna trwała ponad trzy lata). Spółdzielnia wskazywała, że plac zabaw wykonano zgodnie ze zgłoszeniem, po realizacji prac likwidując lub korygując umiejscowienie urządzeń, aby znajdowały się w odpowiednich odległościach wskazanych w warunkach technicznych. Zarzucała również, że Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego źle zakwalifikował całą znajdującą się na działce infrastrukturę jako plac zabaw, podczas gdy na tym terenie znajdują się zarówno urządzenia placu zabaw, jak i elementy pełniące funkcję rekreacyjno-wypoczynkową (ogrodzenie, ławki, kosz na śmieci, dojście utwardzone kostką). W rezultacie analizy w zakresie zachowania określonych warunkami technicznymi odległości placu zabaw od miejsc postojowych, ulicy i okien obarczone były błędem.

Uwaga!

Obiekty małej architektury to niewielkie obiekty użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, takie jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zgodził się z zarzutami spółdzielni i uwzględnił skargę, dopatrując się w zaskarżonej decyzji pewnych istotnych uchybień. W pierwszej kolejności wskazano, że decyzja nie zawiera jakiegokolwiek uzasadnienia dla stwierdzenia, że plac zabaw wykonano niezgodnie ze zgłoszeniem. W praktyce tak rażące braki sprawiają, że często niemożliwe jest poddanie zaskarżonej decyzji kontroli i stanowi naruszenie art. 107 § 3 k.p.a.

Obiekt budowlany, ale czy mała architektura?

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego przyjął, że plac zabaw jest obiektem budowlanym, a tylko takich obiektów może dotyczyć nakaz rozbiórki orzeczony na wskazanej przez organ podstawie prawnej (art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane). Nie wskazano jednak, którą konkretną kategorią będzie plac zabaw. Tym samym to sąd dokonał odpowiedniej interpretacji w tym zakresie, wskazując na kategorię obiektów małej architektury jako najbliższą charakterystyce placu zabaw. Obiekty małej architektury to niewielkie obiekty użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, takie jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki. Wobec takiej definicji zawartej w ustawie Prawo budowlane sąd doszedł do przekonania, że obiektem małej architektury nie jest plac zabaw jako taki, a poszczególne elementy składające się na funkcjonalną całość. Plac zabaw to zatem pewien wyodrębniony funkcjonalnie zespół obiektów małej architektury, służący codziennej rekreacji dzieci. Taka definicja placu zabaw pozwala następnie na określenie jego granic, to od nich bowiem wyznaczane będą odległości wymagane przez rozporządzenie...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy