Dołącz do czytelników
Brak wyników

Orzecznictwo

22 listopada 2018

NR 201 (Listopad 2018)

Wyznaczenie nowych miejsc postojowych i ich wymalowanie nie stanowi robót budowlanych, a więc pozwolenie na budowę jest zbędne

421

Naczelny Sąd Administracyjny zajął stanowisko w sprawie, która z pozoru wydawała się prosta: inwestor wystąpił o udzielenie pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na wykonaniu parkingu dla swoich klientów.

 

POLECAMY

Niezgodność projektu z warunkami zabudowy

W omawianym postępowaniu prezydent miasta odmówił zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na budowie parkingu przeznaczonego dla klientów inwestora. W uzasadnieniu wskazywano, że inwestor nie uzupełnił nieprawidłowości wskazanych w postanowieniu organu. Albowiem zdaniem organu, dokonano nieprawidłowego poprawienia projektu budowlanego i w dalszym ciągu był on niezgodny z uzyskaną dla inwestycji decyzją o warunkach zabudowy. Decyzja ta przewidywała, że na nieruchomości znaleźć miał się parking na ok. 22 miejsca postojowe, przeznaczone dla samochodów osobowych usytuowanych zgodnie z warunkami technicznymi. Tymczasem pierwszy projekt przewidywał utworzenie 23 miejsc parkingowych, ale przeznaczonych dla samochodów ciężarowych. W poprawionym projekcie liczba miejsc zmniejszyła się do 13 i wykreślono ich opis jako miejsc dla samochodów ciężarowych. W ocenie organu taka zmiana nie pozwalała na przyjęcie, że projekt jest zgodny z decyzją o warunkach zabudowy i skutkowała odmową zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę. Ponadto, projekt zagospodarowania terenu nie zawierał opisu sposobu obsługi komunikacyjnej parkingu, a ta – zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy – powinna odbywać się przez konkretną działkę.

UWAGA!
Roboty budowlane każdorazowo wymagają przed ich rozpoczęciem uzyskania pozwolenia na budowę, z zastrzeżeniem wyjątków z art. 29–31 ustawy Prawo budowlanego.

Odwołanie od decyzji organu I instancji

Inwestor złożył w sprawie odwołanie, nie przedstawiając jednak konkretnych zarzutów, a jedynie brak zgody z treścią decyzji. Odwołanie okazało się skuteczne, ale biorąc pod uwagę sam fakt złożenia wniosku, pewnie z przyczyn niespodziewanych również dla samego inwestora. Wojewoda uchylił bowiem decyzję i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia, wskazując, że najprawdopodobniej dla inwestycji określonej przedmiotowym projektem budowlanym pozwolenie na budowę w ogóle nie będzie konieczne, wymaga to wyjaśnienia, a tym samym decyzja odmowna jest przedwczesna. Wojewoda wskazał, że projekt budowlany nie przewiduje zmian zakresu terenu utwardzonego i terenu zieleni. Zamysłem inwestora jest jedynie wytyczenie farbą nowych miejsc postojowych na już wcześniej utwardzonym terenie, a taka czynność nie jest wykonywaniem robót budowlanych w rozumieniu ustawy. Możliwe było ewentualne rozpatrzenie zamierzenia jako zmiany sposobu użytkowania nieruchomości, ale organ w porozumieniu z inwestorem nie analizował tej kwestii i przedwcześnie przesądził o charakterze inwestycji, co naruszało zasady postępowania dowodowego określone w Kodeksie postępowania administracyjnego.

Roboty budowlane w rozumieniu ustawy

Decyzję wojewody zaskarżył do wojewódzkiego sądu administracyjnego sąsiad planowanej inwestycji, wskazując, że wojewoda błędnie ustalił okoliczności sprawy, ponieważ zdaniem skarżącego planowane prace niewątpliwie mają charakter robót budowlanych. Kluczowe w niniejszej sprawie było zatem rozstrzygnięcie, czy opisane w projekcie budowlanym zamierzenie w istocie stanowi roboty budowlane.


UWAGA!
Roboty budowlane w rozumieniu ustawy to budowa, przebudowa, montaż, remont lub rozbiórka obiektu budowlanego.

Zarówno wojewódzki sąd administracyjny, jak i Naczelny Sąd Administracyjny przyznały rację wojewodzie i wskazały, że wyznaczenie miejsc postojowych i oznaczenie ich farbą nie stanowi budowy ani przebudowy, montażu, remontu czy rozbiórki,...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy