Dołącz do czytelników
Brak wyników

Orzecznictwo

21 lipca 2020

NR 219 (Czerwiec 2020)

Względy współżycia społecznego mogą zablokować orzeczenie eksmisji

0 1023

W sprawie zakończonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Giżycku z 5 lutego 2020 roku (sygn. akt: I C 709/19) sąd zajmował się sprawą o eksmisję, w której stwierdził, że nakaz wydania lokalu jest sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, a więc pomimo zaistnienia podstaw prawnych wskazanych w przepisach, uzasadniona jest odmowa nakazania eksmisji byłego najemcy. Tego rodzaju sytuacje zdarzają się rzadko i warto się nad nimi pochylić.

Powódką w sprawie była spółdzielnia mieszkaniowa, która domagała się eksmisji rodziny liczącej trzy osoby dorosłe oraz małoletniej. Strony łączyła umowa najmu, która z uwagi jednak na zaległości w płatnościach czynszu została przez spółdzielnię rozwiązana. Pomimo utraty przez umowę mocy obowiązującej nie doszło jednak do wydania lokalu.
Wniosek o oddalenie powództwa

POLECAMY

Pozwany z pomocą pełnomocnika z urzędu podjął obronę i wniósł o oddalenie powództwa. Wskazał, że zamieszkuje w budynku popegeerowskim od 1990 roku, w lokalu, który z własnych środków wyremontował, przekształcając go w mieszkalny. Dotychczas należności opłacane były regularnie, a problem w tej kwestii rozpoczął się dopiero w 2016 roku, kiedy zachorowała żona pozwanego. Rodzina nie tylko wszystkie posiadane środki przeznaczyła na jej leczenie, ale też zaciągała dodatkowe długi w tym celu. Pomimo tego żona zmarła. Od tamtej pory pozwany stara się regulować swoje zobowiązania. Zwrócił się w tym celu również do powódki o cofnięcie wypowiedzenia oraz rozłożenie należności na raty. Nie otrzymał jednak odpowiedzi tylko pozew o eksmisję.

W sprawie pozwana również została zmarła żona, co świadczy o złym przygotowaniu sprawy przez spółdzielnię. Sąd w stosunku do niej pozew odrzucił. Ponadto oddalił również pozew przeciwko synowi, który – jak ustalono – od 2013 roku nie zamieszkiwał z rodziną. W lokalu pozostawał jedynie pozwany ze swoją małoletnią córką.

Ustalenia sądu

Jak ustalił sąd, rodzina od kilkunastu lat korzystała z różnorakiej pomocy gminnego ośrodka pomocy. Dostawała zapomogi celowe na zakup odzieży, żywności, leków, opału i korzystała też z innych form pomocy. Pozwany od 1 lutego 1999 roku znajdował się na rencie wynoszącej 825 zł brutto i pozostawał pod opieką lekarza. Pomimo, jak stwierdził sąd, trudnej sytuacji pozwanych – należności za lokal opłacane były systematycznie. Jednakże pod koniec 2016 roku żona pozwanego zachorowała na raka, a rodzina wszystkie posiadane środki przeznaczyła na jej leczenie. Żona pozwanego zmarła w lipcu 2018 roku. Natomiast w sierpniu 2018 roku spółdzielnia poinformowała pozwanego, że zalega on z opłatami za lokal za okres ponad trzech miesięcy i wezwała do uregulowania zadłużenia, wyznaczając w tym celu miesięczny termin. Płatność nie została uiszczona i w marcu 2019 roku spółdzielnia wypowiedziała umowę najmu. Dopiero wówczas pozwany wniósł prośbę o wycofanie wypowiedzenia oraz rozłożenie zadłużenia na raty. W piśmie wskazał, że utrzymuje się z renty chorobowej w wysokości 712 zł i korzysta z pomocy społecznej.

W niniejszej sprawie sąd nie miał wątpliwości, że doszło do skutecznego rozwiązania umowy najmu na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 2 ustawy z 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 611). Jednakże sąd doszedł do wniosku, że wskazane przez pozwanego okoliczności, w których powstało to zadłużenie i w konsekwencji doszło do wypowiedzenia umowy nakazują rozważenie przez sąd możliwości zastosowania artykułu 5 Kodeksu cywilnego, który wskazuje, że: Nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony.
 

Bardzo ważne!

Nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współży...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy