Dołącz do czytelników
Brak wyników

Orzecznictwo

23 lipca 2018

NR 197 (Lipiec 2018)

Zamknięty katalog inwestycji celu publicznego określają ustawy. Nieważności decyzji lokalizacyjnej

628

Wyrokiem Naczelnego Sądu, z dnia 9 listopada 2017 roku (sygn. akt: II OSK 416/16) zakończyła się sprawa decyzji lokalizacyjnej budowy parkingu samochodowego dla samochodów osobowych. W rozstrzygnięciu potwierdzono, że organ wykonawczy gminy nie może dowolnie kwalifikować inwestycji jako inwestycji celu publicznego bez wyraźnej podstawy prawnej.

Przedstawienie sprawy

Wójt wydał decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie parkingu dla samochodów osobowych, który zlokalizowany miał być przy miejscowej parafii. Z decyzją tą nie zgodził się jednak jeden z sąsiadów inwestycji i zwrócił się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (dalej: SKO) o stwierdzenie jej nieważności. Skarżący od początku konsekwentnie wskazywał, że parking nie stanowi inwestycji celu publicznego, został pominięty jako strona postępowania w sprawie wydania tejże decyzji (nie dostał informacji o wszczęciu ani nie doręczono mu samego rozstrzygnięcia), a ponadto, że w wyniku realizacji planowanego parkingu pozbawiony zostanie dostępu do drogi publicznej.

POLECAMY

Uwaga!

Celem publicznym mogą być zatem wyłącznie cele wskazane wprost w ustawie o gospodarce nieruchomościami w art. 6 pkt od 1 do 9 lub innych ustawach, zgodnie z art. 6 pkt 10. Katalog ten nie może zostać rozszerzony poprzez jego interpretację i nie jest jedynie przykładowym wyliczeniem.

Początkowo SKO dwukrotnie odmówiło stwierdzenia nieważności decyzji. Interpretując przepisy rozszerzająco (co nie jest w tej materii dopuszczalne, jak wskażą sądy), stwierdzono, że budowa parkingu prowadzi do realizacji celów publicznych określonych w art. 6 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, gdyż umożliwia korzystanie z dróg poprzez stworzenie użytkownikom możliwości bezpiecznego parkowania. Po drugiej decyzji SKO uczestnik wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, wskazując, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze dokonuje nieprawidłowej, dowolnej interpretacji art. 6 ww. ustawy. Dopiero w wyniku skargi, zapoznając się z przedstawioną tam argumentacją, w trybie tzw. autokontroli kolegium uwzględniło skargę, uchyliło własne decyzje i stwierdziło nieważność zaskarżonej decyzji wójta jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa (art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a.). 

Dopiero w wyniku skargi SKO doszło do wniosku, że budowy parkingu nie sposób zakwalifikować jako realizacji inwestycji celu publicznego w rozumieniu art. 6 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, ponieważ nie jest to element drogi publicznej ani zamierzenie konieczne dla realizacji celu publicznego. Dla takiej inwestycji powinna być wydana decyzja o warunkach zabudowy oraz zagospodarowania terenu, a nie decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Stanowisko WSA

W obliczu takiego rozstrzygnięcia, skargę do sądu administracyjnego wystosowała strona postępowania – parafia, która była zainteresowana wybudowaniem parkingu. Wojewódzki Sąd Administracyjny jednak oddalił skargę. WSA nie zgodził się z argumentacją strony skarżącej i potwierdził stanowisko kolegium, że brak jest podstawy prawnej, która pozwalałaby parking traktować jako inwestycję celu publicznego. Inwestycje celu publicznego należy określać ściśle, jako inwestycje wskazane w ustawie o gospodarce 
nieruchomościami lub innych ustawach. Parking nie jest wskazany w art. 6 ww. ustawy, nie jest uznawany za drogę publiczną w rozumieniu ustawy o drogach publicznych. Ponadto, nie jest obiektem i urządzeniem transportu publicznego, jest pojęciem nieznanym ustawie o publicznym transporcie drogowym. Dlatego też, w ocenie sądu administracyjnego, uznanie przez gminę parkingu jako inwestycji celu publicznego było działaniem podjętym bez podstawy prawnej. Doszło do rażącego naruszenia prawa, które uzasadniało uchylenie decyzji była ona bowiem oczywiście sprzeczna z obowiązującymi przepisami.

Warto odnotować opinię Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który podkreślił, że nie do pogodzenia z zasadą demokratycznego państwa prawa jest sytuacja, w której wójt w sprawie z wniosku gminy, którą sam reprezentuje, bez podstawy prawnej kwalifikuje inwestycję jako inwestycję celu publicznego, która to decyzja istotnie polepsza sytuację inwestora – gminy.

Opinia NSA

Skargę kasacyjną od wyroku wniosła parafia, podtrzymując argumentację wskazaną poprzednio. Ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego podlegało zatem, czy prawidłowo odmówiono zakwalifikowania jako inwestycja celu...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy