Zaskarżenie uchwały zarządu spółdzielni mieszkaniowej w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali – na przykładzie uchwały SN

Orzecznictwo

W uchwale z 8 marca 2019 r.1 Sąd Najwyższy rozstrzygnął ostatecznie, że uchwała zarządu spółdzielni mieszkaniowej o określeniu przedmiotu odrębnej własności lokali – mimo różnych zapatrywań w tym względzie przedstawianych dotychczas zarówno w doktrynie, jak i orzecznictwie – może być zaskarżona z powodu jej niezgodności z prawem tylko i wyłącznie na podstawie art. 43 ust. 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Poniżej omówiono przesłanki, na których oparte zostało powyższe zapatrywanie.

Stan faktyczny. Postępowanie przed sądem I instancji

Właścicielka lokalu spółdzielczego wystąpiła z pozwem o stwierdzenie nieważności uchwały podjętej przez zarząd spółdzielni mieszkaniowej w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali oraz warunków, na których nastąpi zawarcie umowy o wyodrębnienie własności lokalu mieszkalnego. Stosownie bowiem do art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych2, określenie przedmiotu odrębnej własności lokali w danej nieruchomości następuje na podstawie uchwały zarządu spółdzielni sporządzonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 

REKLAMA

Uwaga

Określenie przedmiotu odrębnej własności lokali w danej nieruchomości następuje na podstawie uchwały zarządu spółdzielni sporządzonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.


Na wypadek nieuwzględnienia powyższego roszczenia, wniesiono o uchylenie zaskarżonej uchwały. W uzasadnieniu wniesionego żądania powódka powołała się na sprzeczność przedmiotowej uchwały z prawem, zasadami współżycia społecznego, jak też okoliczność, jakoby zaskarżona uchwała miała zmierzać do obejścia prawa, gdyż ograniczała się ona tylko do jednej z działek gruntu, nie określając zarazem udziałów przypadających w pozostałych działkach składających się na nieruchomość pozwanej spółdzielni.

W toku postępowania, toczącego się w I instancji przed Sądem Okręgowym, ustalono, iż powódka nabyła spółdzielcze własnościowe prawo do posiadanego lokalu mieszkalnego pozostającego w zasobach pozwanej spółdzielni na podstawie umowy darowizny zawartej z jej babcią. Jednocześnie jak dowiedziono, poprzedniczce prawnej powódki zaskarżona uchwała została doręczona na ok. 2 lata przed datą dokonania darowizny. Mimo zaskarżenia przedmiotowej uchwały przez babcię powódki z zachowaniem terminu wskazanego w art. 43 ust. 5 u.s.m., powództwo to zostało prawomocnie oddalone.

Przypomnieć należałoby bowiem w tym miejscu, iż zgodnie z powołanym wyżej przepisem, osoby których dotyczy projektowana przez...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!

Przypisy