Dołącz do czytelników
Brak wyników

Orzecznictwo

14 lutego 2019

NR 204 (Luty 2019)

Zgoda na sprzedaż alkoholu czynnością przekraczającą zwykły zarząd

0 1397

W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z 16 stycznia 2018 roku (sygn. akt: II SA/Bd 835/17) poza kwestiami proceduralnymi, sąd – dość nietypowo – analizował również kwestie uchwał wspólnoty mieszkaniowej i zasad zarządzania nieruchomością wspólną, które były związane z możliwością uzyskania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.


Sprzedaż napojów alkoholowych – decyzja i odwołanie

W sprawie prezydent miasta wydał na rzecz przedsiębiorcy decyzję zezwalającą na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Wspólnota mieszkaniowa budynku, w którym miała być prowadzona sprzedaż, wniosła o wycofanie udzielonego zezwolenia. Wspólnota wskazała, że zaskoczyła ją prowadzona w lokalu sprzedaż alkoholu, na którą nie wyraziła zgody. W treści pisma skierowanego do prezydenta miasta wskazywano na liczne zakłócenia porządku publicznego związane z funkcjonowaniem sklepu oraz zakwestionowano uchwałę przedłożoną w celu uzyskania zezwolenia.

ważne!

Od ogólnej zasady liczenia głosów według wielkości udziałów można odstąpić w drodze umowy lub podjętej specjalnie w tym celu uchwale na rzecz zasady, według której na każdego właściciela przypada jeden głos. 

W tym stanie rzeczy prezydent z urzędu wznowił postępowanie w przedmiocie udzielenia zezwolenia, a we wznowionym postępowaniu orzekł o uchyleniu przedmiotowej decyzji oraz odmówił wydania nowej, zezwalającej na sprzedaż alkoholu. W treści uzasadnienia wskazano, że do wznowienia postępowania doszło na skutek ujawnienia nowej, nieznanej organowi okoliczności, którą był dokument, w którym właściciele wyodrębnionych w budynku lokali postulowali, aby głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż alkoholu odbyło się zgodnie z zasadą, że każdemu współwłaścicielowi przysługuje jeden głos. Dokument ten nie został bowiem dołączony przez przedsiębiorcę do złożonego wniosku o zezwolenie na sprzedaż alkoholu.

POLECAMY

Do wniosku załączono jedynie uchwałę wspólnoty mieszkaniowej i tabelę z wynikiem głosowania. Było to zgodne z przepisami, gdyż do wniosku o wydanie zezwolenia, o którym mowa w niniejszej sprawie, należy dołączyć pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży ma być zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Wnioskodawca dołączył uchwałę wspólnoty oraz załącznik wskazujący wynik głosowania, ale nie przedstawił wniosku współwłaścicieli o zmianę sposobu głosowania w sprawie, powodując w ocenie organu I instancji wrażenie, że uchwała podejmowana była na zasadach ogólnych, gdzie zapada większością głosów liczoną według wielkości udziałów.

Warto pamiętać, że od ogólnej zasady liczenia głosów według wielkości udziałów można odstąpić w drodze umowy lub podjętej specjalnie w tym celu uchwale na rzecz zasady, według której na każdego właściciela przypada jeden głos. Taka możliwość z mocy ustawy istnieje, kiedy z takim żądaniem wystąpią właściciele posiadający łącznie co najmniej 1/5 udziałów w nieruchomości wspólnej, a suma udziałów w nieruchomości nie jest równa 1 lub większość udziałów należy tylko do jednego właściciela. Tak było w przedmiotowym budynku, gdzie znajduje się 20 samodzielnych lokali, w tym 13 niewyodrębnionych stanowi własność gminy, a 7 osób prywatnych.

ważne!

W odniesieniu do lokali w budynkach wielorodzinnych, gdzie funkcjonuje wspólnota mieszkaniowa, obowiązkowym załącznikiem do wniosku o zezwolenie na sprzedaż alkoholu jest zgoda wydana w formie uchwały podjętej przez członków wspólnoty. 


Jak podkreślono, w odniesieniu do lokali w budynkach wielorodzinnych, gdzie funkcjonuje wspólnota mieszkaniowa, obowiązkowym załącznikiem do wniosku o zezwolenie na sprzedaż alkoholu jest zgoda wydana w formie uchwały podjętej przez członków wspólnoty. Wyrażenie zgody na taką działalność stanowi czynność przekraczającą zwykły zarząd.

Argumenty przedsiębiorcy

Przedsiębiorca nie zgodził się z tym stanowiskiem prezydenta miasta i w odwołaniu od decyzji uchylającej zezwolenie wskazał, że wystarczająca jest zgoda zarządcy budynku oraz zakwestionował kierowane w stosunku do decyzji zarzuty. Co do braku odpowiedniej zgody wspólnoty mieszkaniowej w odwołaniu wskazywał, że wspólnota w istocie wyraziła zgodę na sprzedaż alkoholu w budynku.

W sprawie kluczowe było zatem ustalenie, czy wnioskodawca dysponował pisemną zgodą uprawnionego podmiotu do wyrażania zgody. Wprost z przepisu (art. 18 ust. 6 pkt 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości) wynika uzależnienie wydania zezwolenia na prowadzenie działalności od spełnienia warunku wstępnego, jakim jest pisemna zgoda uprawnionych podmiotów na prowadzenie tego typu działalności. Jak ­wskazano, przy dużej wspólnocie, a z taką mamy do czynienia w niniejszej sprawie, zgoda wyrażana jest na podstawie przepisów ustawy o własności lokali.

UWAGA!

Wprost z przepisu (art. 18 ust. 6 pkt 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości) wynika uzależnienie wydania zezwolenia na prowadzenie działalności od spełnienia warunku wstępnego, jakim jest pisemna zgoda uprawnionych podmiotów na prowadzenie tego typu działalności. 


Ponieważ wyrażenie zgody na sprzedaż alkoholu jest czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu, z treści przedłożonej do wniosku uchwały wynikało, że właściciele w drodze indywidualnego zbierania głosów postanowili: w paragrafie pierwszym wyrazić zgodę; w paragrafie drugim, że uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Trzeba wskazać, że uchwała skonstruowana była dość nieszczęśliwie, bowiem istotne były załączniki do tej uchwały wskazujące na wynik głosowania. Gmina jako właściciel 13 mieszkań głosowała za udzieleniem zgody, natomiast siedmiu właścicieli wyodrębnionych mieszkań głosowało przeciwko jej udzieleniu. Na zasadach ogólnych uchwała zostałaby podjęta, jednak wobec złożenia wniosku o liczenie głosów w stosunku jeden właściciel – jeden głos, co zdaje się nie było znane organowi pierwszej instancji, uchwała nie została podjęta, a posługiwanie się nią było nieuprawnione. Dziwi fakt, że zarząd wspólnoty podpisał uchwałę, skoro nie uzyskała ona wymaganej większości, a nawet sam zarząd głosował przeciwko.

Rozstrzygnięcie samorządowego kolegium odwoławczego

Niezależnie od powyżej wskazanych nieprawidłowości, samorządowe kolegium odwoławcze wskazało, że badanie tej uchwały na gruncie niniejszego postępowania przekraczałoby zakres obowiązków organów administracji. Przedmiotem postępowania o udzielenie zezwolenia jest bowiem jedynie badanie, czy spełniony jest wymóg zgody jednego z podmiotów wymienionych w treści ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Nie istnieją podstawy prawne do wzruszenia decyzji zezwalającej na sprzedaż alkoholu, dopóki istnieje w obrocie prawnym uchwała wyrażająca zgodę na taką sprzedaż, jakkolwiek jest ona obarczona w ocenie kolegium wadą prawną, to powinna być uchylona w postępowaniu przed sądem powszechnym. Kolegium wskazało, że wycofanie zgody, jak interpretowało pismo mieszkańców, nie stanowi podstawy do cofnięcia zezwolenia na sprzedaż alkoholu, bowiem podstawy ku temu są enumeratywnie wskazane w przepisach. Wobec tego, że uchwała nie została wzruszona przez sąd powszechny i nadal obowiązuje, samorządowe kolegium odwoławcze uchyliło decyzję zapadłą w pierwszej instancji i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia.

UWAGA!

Przedmiotem postępowania o udzielenie zezwolenia jest bowiem jedynie badanie, czy spełniony jest wymóg zgody jednego z podmiotów wymienionych w treści ustawy o wychowaniu w trzeźwości. 


Skarga do sądu administracyjnego

Wobec takiego rozstrzygnięcia wspólnota mieszkaniowa złożyła skargę do sądu administracyjnego, zarzucając błędy w ustaleniach faktycznych, polegające na przyjęciu, że wnioskodawca dysponował pisemną zgodą wspólnoty mieszkaniowej. Zdaniem skarżącej wspólnoty, błędnie ustalono bowiem, że przedstawiona uchwała w obliczu ujawnionego dokumentu – wniosku o głosowanie w systemie jeden właściciel – jeden głos, jest uchwałą pozytywną wyrażającą zgodę na sprzedaż. W ocenie wspólnoty jest to uchwała negatywna, albowiem przeciwko jej podjęciu głosowała większość członków wspólnoty. W rezultacie wnioskodawca nie przedstawił organowi zgody wspólnoty mieszkaniowej na sprzedaż alkoholu, która jest obowiązkowym załącznikiem do takiego wniosku.

Postępowanie sądowe

Rozpoczynając swoje rozważania, sąd administracyjny skupił się na kwestia...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy