Dołącz do czytelników
Brak wyników

Orzecznictwo

14 lutego 2019

NR 204 (Luty 2019)

Zgoda na sprzedaż alkoholu czynnością przekraczającą zwykły zarząd

0 132

W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z 16 stycznia 2018 roku (sygn. akt: II SA/Bd 835/17) poza kwestiami proceduralnymi, sąd – dość nietypowo – analizował również kwestie uchwał wspólnoty mieszkaniowej i zasad zarządzania nieruchomością wspólną, które były związane z możliwością uzyskania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.


Sprzedaż napojów alkoholowych – decyzja i odwołanie

W sprawie prezydent miasta wydał na rzecz przedsiębiorcy decyzję zezwalającą na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Wspólnota mieszkaniowa budynku, w którym miała być prowadzona sprzedaż, wniosła o wycofanie udzielonego zezwolenia. Wspólnota wskazała, że zaskoczyła ją prowadzona w lokalu sprzedaż alkoholu, na którą nie wyraziła zgody. W treści pisma skierowanego do prezydenta miasta wskazywano na liczne zakłócenia porządku publicznego związane z funkcjonowaniem sklepu oraz zakwestionowano uchwałę przedłożoną w celu uzyskania zezwolenia.

ważne!

Od ogólnej zasady liczenia głosów według wielkości udziałów można odstąpić w drodze umowy lub podjętej specjalnie w tym celu uchwale na rzecz zasady, według której na każdego właściciela przypada jeden głos. 

W tym stanie rzeczy prezydent z urzędu wznowił postępowanie w przedmiocie udzielenia zezwolenia, a we wznowionym postępowaniu orzekł o uchyleniu przedmiotowej decyzji oraz odmówił wydania nowej, zezwalającej na sprzedaż alkoholu. W treści uzasadnienia wskazano, że do wznowienia postępowania doszło na skutek ujawnienia nowej, nieznanej organowi okoliczności, którą był dokument, w którym właściciele wyodrębnionych w budynku lokali postulowali, aby głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż alkoholu odbyło się zgodnie z zasadą, że każdemu współwłaścicielowi przysługuje jeden głos. Dokument ten nie został bowiem dołączony przez przedsiębiorcę do złożonego wniosku o zezwolenie na sprzedaż alkoholu.

Do wniosku załączono jedynie uchwałę wspólnoty mieszkaniowej i tabelę z wynikiem głosowania. Było to zgodne z przepisami, gdyż do wniosku o wydanie zezwolenia, o którym mowa w niniejszej sprawie, należy dołączyć pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży ma być zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Wnioskodawca dołączył uchwałę wspólnoty oraz załącznik wskazujący wynik głosowania, ale nie przedstawił wniosku współwłaścicieli o zmianę sposobu głosowania w sprawie, powodując w ocenie organu I instancji wrażenie, że uchwała podejmowana była na zasadach ogólnych, gdzie zapada większością głosów liczoną według wielkości udziałów.

Warto pamiętać, że od ogólnej zasady liczenia głosów według wielkości udziałów można odstąpić w drodze umowy lub podjętej specjalnie w tym celu uchwale na rzecz zasady, według której na każdego właściciela przypada jeden głos. Taka możliwość z mocy ustawy istnieje, kiedy z takim żądaniem wystąpią właściciele posiadający łącznie co najmniej 1/5 udziałów w nieruchomości wspólnej, a suma udziałów w nieruchomości nie jest równa 1 lub większość udziałów należy tylko do jednego właściciela. Tak było w przedmiotowym budynku, gdzie znajduje się 20 samodzielnych lokali, w tym 13 niewyodrębnionych stanowi własność gminy, a 7 osób prywatnych.

ważne!

W odniesieniu do lokali w budynkach wielorodzinnych, gdzie funkcjonuje wspólnota mieszkaniowa, obowiązkowym załącznikiem do wniosku o zezwolenie na sprzedaż alkoholu jest zgoda wydana w formie uchwały podjętej przez członków wspólnoty. 


Jak podkreślono, w odniesieniu do lokali w budynkach wielorodzinnych, gdzie funkcjonuje wspólnota mieszkaniowa, obowiązkowym załącznikiem do wniosku o zezwolenie na sprzedaż alkoholu jest zgoda wydana w formie uchwały podjętej przez członków wspólnoty. Wyrażenie zgody na taką działalność stanowi czynność przekraczającą zwykły zarząd.

Argumenty przedsiębiorcy

Przedsiębiorca nie zgodził się z tym stanowiskiem prezydenta miasta i w odwołaniu od decyzji uchylającej zezwolenie wskazał, że wystarczająca jest zgoda zarządcy budynku oraz zakwestionował kierowane w stosunku do decyzji zarzuty. Co do braku odpowiedniej zgody wspólnoty mieszkaniowej w odwołaniu wskazywał, że wspólnota w istocie wyraziła zgodę na sprzedaż alkoholu w budynku.

W sprawie kluczowe było zatem ustalenie, czy wnioskodawca dysponował pisemną zgod...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy