Autor: Rafał Ostrowski

Główny księgowy spółdzielni mieszkaniowej zarządzającej zasobami własnymi i wspólnotami. Doradca podatkowy, posiadający wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Finansowanie usuwania azbestu w praktyce

Azbest jest nazwą handlową materiałów nieorganicznych o unikalnych właściwościach chemicznych i fizycznych. Szerokie zastosowanie azbestu w Polsce nastąpiło z uwagi na jego zalety, takie jak: odporność na wysokie i niskie temperatury, odporność na wodę morską, działanie mrozu, substancji żrących, elastyczność, dobre właściwości mechaniczne, wytrzymałość na rozciąganie i zgniatanie. Azbest wykorzystywany był w produkcji około 3000 wyrobów przemysłowych. Ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r. zakazano stosowania i produkcji wyrobów zawierających azbest, importu i obrotu azbestem oraz wyrobami zawierającymi azbest (Dz. U. z 2017 r., poz. 2119). Ustawa zapobiegła dalszemu stosowaniu i gromadzeniu wyrobów zawierających azbest, ale pozostały problemy związane z pozostającymi w użytkowaniu ogromnymi ilościami wyrobów azbestowo- cementowych. Od 1 stycznia 2005 r. Unia Europejska wprowadziła generalny zakaz obrotu, stosowania wszystkich postaci azbestu i produkcji zawierających go wyrobów.

Czytaj więcej

Podstawa opodatkowania w podatku od nieruchomości dla budowli całkowicie zamortyzowanych

Spółdzielnie mieszkaniowe prowadzą działalność gospodarczą. W ich posiadaniu oprócz budynków czy gruntów znajdują się również budowle w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Spółdzielnie są podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych zobowiązanym do prowadzenia ksiąg rachunkowych, a posiadane środki trwałe stanowiące jednocześnie przedmioty opodatkowania, w tym budowle, umarza się (w przypadku spółdzielczych zasobów mieszkaniowych) bądź amortyzuje podatkowo, dokonując od nich odpisów umorzeniowych (amortyzacyjnych). Podatnicy z tytułu posiadania budowli uiszczają na rzecz organu podatkowego podatek od nieruchomości, a podstawę opodatkowania ustala w oparciu o art. 4 ust. 1 pkt 3–6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 ze zm.; dalej jako u.p.o.l.).

Czytaj więcej

Odliczanie VAT przez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe

W ramach realizacji zadań przez spółdzielnie (bądź wspólnoty) mieszkaniowe mogą zaistnieć sytuacje polegające na tym, że zakupione towary i usługi wykorzystywane są zarówno w prowadzonej działalności gospodarczej, jak i poza nią (np. zakup mediów do budynku mieszkalno-usługowego). Zaistnienie takiego stanu rzeczy prowadzi do konieczności wyodrębnienia zakupów towarów i usług, które związane są z działalnością gospodarczą, od zakupów, które związane z nią nie są.
 

Czytaj więcej

Obowiązek podatkowy w VAT dla usług budowlanych po wyroku TSUE i NSA

Jak informowaliśmy w lipcowo-sierpniowym numerze „Mieszkanie i Wspólnota”, TSUE w wyroku z 2 maja 2019 r. (sygn. akt: C-224/18) uznał, że jeśli strony w umowie o prace budowlane ustaliły, że o wykonaniu prac budowlanych decyduje podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego, to dopiero z tą chwilą powstaje obowiązek podatkowy. Trybunał odwołał się do swojego orzecznictwa, zgodnie z którym dla zakwalifikowania danej transakcji jako „podlegającej opodatkowaniu” istotna jest rzeczywistość gospodarcza i handlowa (orzeczenie z 22 listopada 2018 r., sygn. akt C-295/17). Skoro więc z praktyki wynika, że usługa ma być odebrana za protokołem, to nie sposób uznać, że przed jego podpisaniem nastąpiło zakończenie wykonania usługi budowlanej. W tej sytuacji zgłoszenie do odbioru prac przez wykonawcę nie oznacza, na gruncie VAT, że usługa została wykonana.

Czytaj więcej

VAT przy przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności

Prawo wieczystego użytkowania jest zbliżone do prawa własności, ale pozostaje prawem na rzeczy cudzej. W bieżącym roku prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształcono w prawo własności tych gruntów. W artykule przybliżę zagadnienie, kiedy i w jakiej wysokości należy naliczyć podatek VAT od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i jak wygląda ta kwestia w przypadku opłaty przekształceniowej.

Czytaj więcej

Obowiązek podatkowy w VAT dla usług budowlanych

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje, co do zasady, w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy. Stąd też dla wspólnot i spółdzielni, celem prawidłowego rozliczania podatku VAT (momentu jego odliczenia), ma istotne znaczenie kwestia rozpoznania momentu powstawania obowiązku podatkowego dla usług budowlanych.

Czytaj więcej

Zmiana wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej

Z własnością lokalu związane są prawa do części budynku i gruntu pod budynkiem oraz urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli lokali, takich jak np. instalacje wodno-kanalizacyjne. Właściciel lokalu położonego w budynku wielolokalowym jest więc jednocześnie właścicielem lokalu i współwłaścicielem gruntu, na którym stoi budynek, oraz części nieruchomości, które służą do wspólnego użytku. Z nieruchomością wspólną nierozerwalnie związane jest pojęcie udziału. W tym artykule postaram się wyjaśnić, czym jest udział, czy można zmienić wysokość udziałów w nieruchomości wspólnej i jak to zrobić zgodnie z prawem.
 

Czytaj więcej

Członkostwo w spółdzielni po zmianach

Jak informowaliśmy w ubiegłym roku na łamach miesięcznika „Mieszkanie i Wspólnota” – w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych zaszły liczne zmiany, w tym związane z procesem wyodrębniania się z zasobów spółdzielczych wspólnot mieszkaniowych. Przypomnijmy, że 20 lipca 2017 r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo spółdzielcze (dalej nowelizacja). Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw z dnia 25 sierpnia 2017 r. pod poz. 1596 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty publikacji.
 

Czytaj więcej

Rozliczanie kosztów ciepła

Fizyczne właściwości ciepła, które przenika przez przegrody budowlane pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami oraz brak spójnych i kompleksowych przepisów dotyczących sposobu rozliczania kosztów ogrzewania powoduje, że nie ma doskonałej metody rozliczania kosztów ciepła w blokach mieszkalnych, a ilość ciepła zużytego na ogrzewanie konkretnego pomieszczenia w budynku można jedynie szacować. Jak zatem w sposób najbardziej prawidłowy – rzetelny i zgodny z przepisami prawa – rozliczyć koszty ciepła w budynkach wielorodzinnych?
 

Czytaj więcej

Dochodzenie należności przez wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie

Płynność finansowa to zdolność do spłacania bieżących zobowiązań oraz do dokonywania zakupów wszelkiego rodzaju towarów i usług. Płynność finansowa wspólnot i spółdzielni zależy przede wszystkim od skuteczności egzekwowania należności. Dochodzenie należności to proces wieloetapowy, który rozpoczyna się od weryfikacji potencjalnego kontrahenta, poprzez tzw. miękką windykację, aż do etapu sądowego i egzekucji komorniczej. W artykule przedstawiono wybrane pojęcia związane z tym zagadnieniem, celem przybliżenia tej ważnej tematyki.

Czytaj więcej

Zakres zwolnienia od opodatkowania dochodów spółdzielni mieszkaniowej w interpretacjach podatkowych i wyrokach sądowych

Spółdzielnia mieszkaniowa – jako podmiot posiadający osobowość prawną – podlega ogólnym regułom przewidzianym w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednocześnie nie została ona wymieniona przez ustawodawcę jako podmiot, który jest zwolniony od podatku. Natomiast – według tej samej ustawy – wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi – w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi. Jaki jest zatem zakres zwolnienia od opodatkowania dochodów spółdzielni mieszkaniowej?
 

Czytaj więcej

Skutki uchybień formalnych przy zwoływaniu walnego zgromadzenia a ważność uchwał spółdzielni

Sąd Apelacyjny w Szczecinie w wyroku z dnia 11 grudnia 2018 r. (sygn. akt: I ACa 519/18) w sprawie z powództwa członka przeciwko spółdzielni o stwierdzenie nieważności uchwał, na skutek apelacji powódki od wyroku częściowego Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim z 20 marca 2018 r., (sygn. akt: I C 816/17) zmienił zaskarżony wyrok częściowy w ten sposób, że stwierdził nieważność uchwał walnego zgromadzenia.

Czytaj więcej