Dołącz do czytelników
Brak wyników

Administrowanie

4 lipca 2019

NR 127 (Lipiec 2019)

Jakie konsekwencje poniesie właściciel lokalu, gdy nie uiszcza opłat eksploatacyjnych?

243

Wspólnota mieszkaniowa przymierza się do zainstalowania monitoringu (kamer) na klatkach schodowych oraz w podziemnych garażach. Koszty instalacji kamer przekraczają jednak jej możliwości finansowe. Środków wystarczy na montaż kamer wyłącznie przed klatkami. Czy w związku z brakiem środków na instalację kamer w garażach podziemnych zarząd wspólnoty, w drodze uchwały, może obciążyć dodatkową, okresową opłatą tylko właścicieli miejsc garażowych i z pieniędzy uzyskanych z tej opłaty zamontować kamery w garażach? Pozostała część inwestycji (montaż kamer na klatkach schodowych) zostałaby pokryta ze środków zgromadzonych dotychczas na funduszu eksploatacyjnym wspólnoty. Dodam jeszcze, że właściciele miejsc postojowych w garażach podziemnych uiszczają już opłatę na poczet utrzymania parkingu, ale gromadzone środki pokrywają jedynie bieżące utrzymanie parkingu podziemnego.
 

Monitoring


Należy pamiętać, że monitoring jest formą przetwarzania danych osobowych i jako taki powinien podlegać szczególnej weryfikacji. Stosowanie monitoringu jako formy nadzoru wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych wszystkich obserwowanych osób. Należy mieć na uwadze, że przetwarzanie szczególnych kategorii danych wiąże się z koniecznością wypełnienia dodatkowych gwarancji ich ochrony, określonych w art. 9 ust. 2 i art. 10 RODO oraz szczegółowych przepisach krajowych. Odnosząc się do zakresu danych osobowych przetwarzanych przez monitoring, trzeba wskazać w szczególności na wizerunek, cechy szczególne osób i numery identyfikacyjne (np. tablic rejestracyjnych i numery boczne pojazdów). Przetwarzaniem danych osobowych w przypadku monitoringu będą operacje polegające w szczególności na zapisywaniu, przeglądaniu, udostępnianiu i usuwaniu nagrań zarejestrowanych zdarzeń i osób niezależnie od charakteru nośnika, na którym są przechowywane. Niezależnie od wymagań RODO tworzenie monitoringu na terenie wspólnoty mieszkaniowej od lat musiało być dostosowane do obowiązujących zasad, wynikających z różnych dziedzin prawa. Przede wszystkim monitoring musi być stosowany ze względu na ważny cel, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa na danym terenie. Ukierunkowanie monitoringu na zachowanie bezpieczeństwa ma się przejawiać umiejscowieniem kamer w miejscach zagrożonych i umożliwiających poprawę bezpieczeństwa, a nie w takich, które z poprawą bezpieczeństwa nie mają nic wspólnego. Monitoring powinien więc mieć na celu nadzór nad miejscami o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa, czyli ciągami komunikacyjnymi, parkingami, placami zabaw, wejściami do obiektów. Każda osoba, poruszająca się po terenie monitorowanym, powinna mieć świadomość, że jej zachowania są obserwowane, czemu służy odpowiednie oznaczenie terenu. Wpływa to na zwiększenie bezpieczeństwa, gdyż ma walor odstraszający przed niechcianymi zachowaniami. Monitoring nie może naruszać obowiązujących przepisów prawnych. W szczególności będzie tu chodzić o prawo do prywatności i ochronę wizerunku. Niedopuszczalny jest zatem taki montaż kamer, który umożliwia nagrywanie przez okna mieszkańców budynków oraz ich zachowań. Obserwowanie za pomocą kamer może zatem dotyczyć tylko terenu wspólnoty mieszkaniowej i miejsc publicznych. Samo obserwowanie miejsc publicznych i terenu wspólnoty mieszkaniowej nie narusza bowiem prawa do ochrony wizerunku, prywatności ani żadnego innego dobra innych osób. Także zapisywanie obrazu nie narusza prawa do ochrony wizerunku. Do takiego naruszenia może natomiast dojść w wyniku wykorzystania tych nagrań, np. ich publikacji w Internecie. Nie można natomiast uznać za bezprawne przekazania zapisu organom ścigania. Ujawnienie nagrania jako dowodu popełnienia wykroczenia czy przestępstwa na żądanie policji czy prokuratury jest bowiem działaniem dozwolonym. Dostęp do monitoringu i nagrań powinny mieć wyznaczone osoby. Pomieszczenia, w których znajdują się urządzenia do rejestracji i nagrane materiały, powinny być co najmniej zamykane, a dostęp do nich musi być ściśle określony. Jest to szczególnie ważne, aby uniknąć nieuprawnionego ujawnienia nagranych danych przez osoby, które wiedząc o braku kontroli nad nagraniami, będą się czuły bezkarne. Podstawą prawną powinien być wewnętrzny regulamin określający okoliczności, w jakich może on być stosowany, prawa i obowiązki, jak również zasady przechowywania i udostępniania danych. Przy tworzeniu regulaminu należy zastosować powyższe zasady. Musi on też obejmować określone procedury postępowań. Osoba odpowiedzialna za monitoring musi bowiem mieć jasną i przejrzystą procedurę, jak ma się zachować w przypadku zauważenia określonych zdarzeń, awarii systemu, zwrócenia się określonych osób o wgląd do materiałów itp. 

W przypadku zarejestrowania zdarzenia stanowiącego przestępstwo osoba odpowiedzialna powinna natychmiast zawiadomić policję i na jej wezwanie udostępnić nagranie. W przypadku zgłoszenia się poszkodowanego, np. w sprawie stłuczki na monitorowanym parkingu, osoba odpowiedzialna powinna sprawdzić, czy stłuczka została zarejestrowana, a w przypadku jej zarejestrowania poinformować o tym poszkodowanego, zabezpieczyć nagrany materiał do dalszych czynności i czekać na wezwanie policji do udostępnienia. Nie byłoby rozsądne wydawanie takiego materiału osobie poszkodowanej, bo mogłaby ona rożnie go wykorzystać, np. opublikować w Internecie w celu napiętnowania sprawcy, co jest niedozwolone i może powodować odpowiedzialność także wspólnoty mieszkaniowej.

POLECAMY

Sytuacja prawna garażu wielostanowiskowego


W nowszych budynkach kondygnacja podziemna to często wielostanowiskowy garaż. Stanowi to z reguły jedno duże pomieszczenie z wyrysowanymi liniami, wyznaczającymi poszczególne miejsca postojowe. Pod względem prawnym zagwarantowanie miejsca postojowego może nastąpić na dwa sposoby – albo w postaci ustanowionej służebności gruntowej, albo w ten sposób, że w budynku wyodrębnia się lokal niemieszkalny (garaż). Lokal ten następnie sprzedaje się na współwłasność osobom, które mają z niego korzystać, i ustala się sposób korzystania z tego lokalu przez przyznanie poszczególnych miejsc postojowych do korzystania współwłaścicielom garażu.

Zwróćmy jednak uwagę, że jeżeli garaż został wyodrębniony jako oddzielny lokal i sprzedany na współwłasność, nie jest on częścią nieruchomości wspólnej, tylko kolejnym lokalem w budynku należącym do określonych osób. W związku z tym wspólnota mieszkaniowa, a zatem i jej zarząd nie mają prawa zarządzać tym garażem i ingerować w zasady, na jakich właściciele z niego korzystają. Zarząd, który ingeruje w zasady korzystania z garażu, postępuje tak samo, jak gdyby ingerował w sposób korzystania przez właścicieli z lokalu mieszkalnego. Decyzje odnośnie do garażu podejmują właściciele na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym o współwłasności, a w stosunkach między nimi ustawa o własności lokalu nie ma zas...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy