Dołącz do czytelników
Brak wyników

Eksploatacja , Otwarty dostęp

28 czerwca 2018

NR 195 (Maj 2018)

Najczęstsze błędy popełniane przez osoby odpowiedzialne za prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego – część I

707

Z praktyki zawodowej inspektorów Nadzoru Budowlanego wynika, że mogą spotkać się z wieloma niedociągnięciami związanymi z prowadzeniem Książki Obiektu Budowlanego (dalej: KOB) lub z zupełnym jej brakiem. Może to być rezultatem braku wiedzy lub niedbalstwa osób kontrolowanych.
 

Uchybienia najczęściej popełniane przez osoby odpowiedzialne za prowadzenie KOB można w sposób ogólny podzielić na trzy kategorie:

  • błędy związane z uzupełnianiem wpisów w Książce Obiektu Budowlanego,
  • błędy związane z gromadzeniem dokumentacji eksploatacyjnej,
  • błędy związane z organizacją i udokumentowaniem okresowych kontroli technicznych obiektu. 

 

Ponadto występują różnego rodzaju błędy związane z organizacją i udokumentowaniem okresowych kontroli technicznych obiektu wielkopowierzchniowego.

I Błędy związane z uzupełnianiem wpisów w Książce Obiektu Budowlanego

Bardzo częstą przyczyną występowania uchybień przy dokonywaniu adnotacji w KOB jest upoważnianie do prowadzenia książki zbyt dużej liczby osób, co powoduje chaos, a ponadto nie można jednoznacznie określić, kto jest odpowiedzialny za błędne wpisy lub ich brak.

Dokonywanie wpisów przez wiele osób lub osoby nieupoważnione

Czasami zdarza się, że wpisów dokonują wszyscy specjaliści kontrolujący obiekt, projektanci czy rzeczoznawcy. Tym samym mnoży się liczba osób dokonujących wpisów i rozmywa się odpowiedzialność za wypełnianie dokumentu, co jest przyczyną późniejszych negatywnych konsekwencji dla właściciela obiektu. Zaleca się, aby upoważniona do dokonywania adnotacji w Książce Obiektu Budowlanego była jedna osoba, czuwająca nad całością wpisów, ewentualnie jej zastępca – w razie konieczności uzupełnienia KOB pod nieobecność właściwej osoby.

Niesystematyczność i niesumienność dokonywania wpisów

Kolejną nagminną bolączką osób uzupełniających Książkę Obiektu Budowlanego jest niesystematyczność i niesumienność w dokonywaniu wpisów. Wielokrotnie można to wytknąć właścicielom oraz zarządcom w przypadku obiektów wielkopowierzchniowych, dla których obowiązkowe jest dokonywanie przeglądów w półrocznych cyklach.

Jednak najczęściej popełnianym błędem jest wpisywanie wszystkich możliwych protokołów, prac i modernizacji w jednej tablicy – zwykle jest to tablica VI, gdyż jest ona pierwszą w kolejności dotyczącą protokołów i robót budowlanych.

II Błędy związane z gromadzeniem dokumentacji eksploatacyjnej

Dokumentacja użytkowania obiektu budowlanego stanowi nieodłączną całość z Książką Obiektu Budowlanego, do której jest obowiązkowym załącznikiem. Z tego względu braki w tym zakresie jednocześnie powodują niekompletność KOB. Niżej zostały wyszczególnione niedociągnięcia i uchybienia związane z archiwizacją i kompletowaniem dokumentacji eksploatacyjnej, które najczęściej przydarzają się osobom odpowiedzialnym za obiekt budowlany oraz prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego.

Brak dokumentacji projektowej lub inwentaryzacji obiektu

Praktycznie każda inwestycja oddawana obecnie do użytkowania posiada całość dokumentacji technicznej, stąd problem braku dokumentacji niezwykle rzadko dotyczy nowych obiektów budowlanych....

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy