Odpowiedzialność byłych współmałżonków za zobowiązania względem wspólnoty mieszkaniowej

Orzecznictwo

Na skutek rozwiązania małżeństwa przez sąd między małżonkami zmienia się ustrój majątkowy, powodując ustanie dotychczas trwającej wspólności majątkowej, co może rodzić po stronie zarządców uzasadnione wątpliwości, w jaki sposób rozliczać wydatki i ciężary związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej oraz zaległości małżonków wobec wspólnoty mieszkaniowej.

Nad tym zagadnieniem pochylił się Sąd Najwyższy, który w wyroku z dnia 22 października 2022 roku wydanym w sprawie o sygnaturze akt III CZP 111/221 szczegółowo rozważył opisywany problem prawny.

REKLAMA

Wątpliwości sądu II instancji

Wyrokiem sądu I instancji oddalono częściowo powództwo o zapłatę wspólnoty mieszkaniowej względem jednego z byłych małżonków, będącego współwłaścicielem lokalu, przyjmując, że za długi powstałe po ustaniu wspólności ustawowej małżeńskiej odpowiada on na podstawie art. 17 ustawy o własności lokali. Zgodnie z treścią przepisu stanowiącego podstawę wydanego rozstrzygnięcia za zobowiązania dotyczące nieruchomości wspólnota mieszkaniowa odpowiada bez ograniczeń, a każdy z właścicieli w części odpowiadającej jego udziałowi w tej nieruchomości. Zdaniem sądu I instancji literalne brzmienie przywołanej normy prawnej prowadzi do wniosku, że roszczenie wspólnoty mieszkaniowej było zasadne jedynie w zakresie połowy żądanych należności, gdyż po zmianie ustroju majątkowego małżonków w wyniku rozwodu należy odpowiednio stosować przepisy o wspólności majątku spadkowego oraz dziale spadku, co wyklucza solidarną odpowiedzialność małżonków co do całości zadłużenia, a każdy z nich ponosi odpowiedzialność za połowę należności, stosow...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 11 papierowych oraz elektronicznych wydań magazynu
  • Nieograniczony – przez 365 dni – dostęp online do aktualnego i archiwalnych wydań czasopisma
  • ...i wiele więcej!

Przypisy