Autor: Kamil Bąk

Radca prawny, wspólnik zarządzający w Bąk & Counsels Kancelaria Radcy Prawnego Kamil Bąk S.K.A.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Rozliczenia najemcy po zakończeniu stosunku najmu w świetle ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Zakończenie stosunku najmu lokalu nakłada na strony umowy określone obowiązki, w tym w szczególności związane z koniecznością dokonania stosownych rozliczeń.

Czytaj więcej

Prawnorzeczowy status balkonu, tarasu i loggii

Niniejszy artykuł poświęcony jest analizie statusu prawnorzeczowego balkonu (analogicznie również tarasu czy loggii). Zagadnienie to od wielu lat budzi kontrowersje zarówno w orzecznictwie, jak i wśród teoretyków prawa, co doprowadziło do wykształcenia się dwóch przeciwstawnych poglądów, natomiast prawidłowe zakwalifikowanie statusu prawnego balkonu w sposób bezpośredni wpływa na prawa i obowiązki właścicieli wyodrębnionych lokali, a także zarządców nieruchomości, w szczególności na ich odpowiedzialność za powstałe w tym miejscu usterki.

Czytaj więcej

Odpowiedzialność byłych współmałżonków za zobowiązania względem wspólnoty mieszkaniowej

Na skutek rozwiązania małżeństwa przez sąd między małżonkami zmienia się ustrój majątkowy, powodując ustanie dotychczas trwającej wspólności majątkowej, co może rodzić po stronie zarządców uzasadnione wątpliwości, w jaki sposób rozliczać wydatki i ciężary związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej oraz zaległości małżonków wobec wspólnoty mieszkaniowej.

Czytaj więcej

Łączenie wspólnot mieszkaniowych

Na gruncie ustawy o własności lokali niewątpliwie dopuszczalny jest podział wspólnoty mieszkaniowej w drodze wyodrębnienia dwóch mniejszych wspólnot, wobec czego konieczne jest dokonanie analizy, czy tożsama możliwość oraz warunki występują także w przypadku połączenia wspólnot.

Czytaj więcej

Możliwość nabycia części wspólnej budynku w drodze zasiedzenia

W świetle przepisów prawa oraz ugruntowanych poglądów judykatury zasadniczo nie ma przeszkód do zasiedzenia udziału we współwłasności nieruchomości, jednak ze względu na specyficzną konstrukcję prawa własności lokali, w przypadku wspólnoty mieszkaniowej, taka możliwość budzi uzasadnione wątpliwości.

Czytaj więcej

Niekorzystanie w lokalu z instalacji centralnego ogrzewania a obowiązek partycypowania właściciela w kosztach zarządu nieruchomością wspólną w tym zakresie

Zgodnie z ustawą o własności lokali każdy właściciel lokalu zobligowany jest do uczestniczenia w kosztach utrzymania nieruchomości wspólnej, w związku z czym pojawia się pytanie, czy chodzi o wszystkie koszty, czy jedynie takie, do których powstania realnie się przyczynia.

Czytaj więcej

Niewywiązywanie się przez lokatora z obowiązków wskazanych w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Konsekwencją wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego było wprowadzenie szerokiego zakresu ochrony lokatorów oraz przyznanie im szeregu uprawnień, a także niewielkiego, w porównaniu do wachlarza praw, zakresu obowiązków.

Czytaj więcej