Dołącz do czytelników
Brak wyników

Orzecznictwo

24 listopada 2018

NR 116 (Czerwiec 2018)

Sprzątanie budynków, konserwacja i drobne naprawy nie są zwolnione z podatku

241

Usługi takie jak sprzątanie budynków oraz drobne naprawy konserwacyjne nie powinny być traktowane jako element usługi zarządzania nieruchomościami i należy je opodatkować odrębnie. Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 9 kwietnia 2018 r. (sygn.: 0112-KDIL2-1.4012.62.2018.1.AS)
 

W ramach prowadzonej działalności spółka cywilna, zarejestrowana jako czynny podatnik VAT, świadczy usługi w dziedzinie zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi na podstawie umów o zarządzanie nieruchomością wspólną, zawartymi ze wspólnotami mieszkaniowymi. Świadczone usługi zarządzania nieruchomościami należą do grupowania PKD 68.32.Z. 

Usługi świadczone przez spółkę nie obejmują wyceny nieruchomości. Świadczone usługi dotyczą nieruchomości, w skład których wchodzą zarówno lokale mieszkalne, jak i usługowe. Proporcja powierzchni mieszkalnej do całkowitej powierzchni użytkowej jest większa od proporcji powierzchni niemieszkalnej do całkowitej powierzchni użytkowej nieruchomości. Powierzchnia o charakterze mieszkalnym stanowi ponad połowę całkowitej powierzchni użytkowej zarządzanej nieruchomości. Świadczone usługi zarządzania odnoszą się do nieruchomości jako całości, a nie do poszczególnych lokali składających się na wskazaną nieruchomość. 

W ramach zawartych umów spółka wykonuje m.in. następujące usługi: obsługa administracyjna, księgowa i prawna oraz techniczne utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym. Planowane jest rozszerzenie umowy usług zarządzania nieruchomością o sprzątanie budynku i jego otoczenia wraz z pielęgnacją zieleni oraz o wykonywanie drobnych napraw konserwacyjnych. Wobec powyższego świadczone usługi będą stanowić usługę kompleksową. 

Jakie były wątpliwości spółki?

Spółka miała wątpliwości, czy rozszerzone usługi (tj. sprzątanie budynków oraz drobne naprawy konserwacyjne świadczone przez nią w ramach kompleksowej umowy zarządzania nieruchomościami) będą korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków tych zwolnień.

Zdaniem spółki usługi zarządzania nieruchomościami, rozszerzone o sprzątanie budynku i jego otoczenia wraz z pielęgnacją zieleni oraz o wykonywanie drobnych napraw konserwacyjnych, stanowią usługę kompleksową, ponieważ realizują usługę zasadniczą, jaką jest zarządzanie nieruchomością. Wobec powyższego usługi te są świadczeniem głównym i korzystają ze zwolnienia z podatku od towarów i usług.

Stanowisko organu podatkowego

Organ uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe. Dla prawidłowego określenia wysokości stawki podatku od towarów i usług od czynności, których przedmiotem są poszczególne towary i usługi, ustawodawca często odsyła do klasyfikacji statystycznych wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, powołując symbole PKWiU w przepisach dotyczących obniżonych stawek podatku, zwolnień od podatku oraz w załącznikach do ustawy. 

Od dnia 1 stycznia 2011 r. klasyfikacją statystyczną dotyczącą towarów i usług, która ma zastosowanie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług, jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.). 

Dodatkowo, zgodnie z § 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. z 2015 r., poz. 1676), do celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług do dnia 31 grudnia 2018 r. stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU). 

Uwaga

To podatnik jest zobowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem i zaklasyfikowaniem wykonywanych czynności. 

 

Stosownie do pkt 1 Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji, zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby, usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. Wynika to z faktu, że właśnie m.in. producent bądź usługodawca dysponuje wszystkimi informacjami niezbędnymi do właściwego zaliczenia produktu czy usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU, tj. informacjami dotyczącymi rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania lub przeznaczenia wyrobu bądź zakresu świadczonych usług. 

Zwolnienie z podatku

Zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.
I tak zwolnione od podatku są usługi zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi, świadczone na zlecenie, z wyłączeniem wyceny nieruchomości mieszkalnych (PKWiU ex 68.32.11.0 i PKWiU ex 68.32.12.0).

Należy przy tym zaznaczyć, że zgodnie z art. 2 pkt 30 ustawy przez PKWiU ex rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. 

Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbol...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy