Dołącz do czytelników
Brak wyników

Orzecznictwo

28 czerwca 2018

NR 195 (Maj 2018)

Uchwały ustalające zasady korzystania z elewacji dopuszczalne i pożądane

0 2118

W wyroku z 12 lipca 2017 roku Sąd Apelacyjny w Katowicach (sygn. akt: I ACa 117/17) zajmował się analizą zasad korzystania z części wspólnej nieruchomości i dopuszczalności wprowadzenia w tym zakresie ograniczeń.

Korzystanie z elewacji – zasady

Sprawa wszczęta została na skutek skargi członkini wspólnoty mieszkaniowej, właścicielki dwóch lokali, które wykorzystywała do prowadzenia działalności gospodarczej. Pierwszą z zaskarżonych uchwał wprowadzono zakaz wykonywania bez zgody wspólnoty jakichkolwiek prac związanych z elewacją budynku oraz montowania na niej reklam, banerów, okiennic oraz wykonywania w niej otworów, pod rygorem obciążenia właściciela kosztami demontażu w wyniku takich działań oraz kosztami naprawy i czyszczenia elewacji.

POLECAMY

Druga uchwała zobowiązywała właścicieli do przeniesienia w określonym terminie sprężarek klimatyzacji na ścianę szczytową budynku, a właściciele, którzy nie przeniosą urządzeń mieli zostać obciążeni kosztami dzierżawy części elewacji w wysokości 150 zł miesięcznie.

Opis stanu faktycznego pozwala przypuszczać, że przyczyną podjęcia zaskarżonych uchwał były zapewne między innymi działania powódki, która uzyskawszy wcześniej zgodę wspólnoty na montaż sprężarki na ścianie wschodniej, zamontowała ją na ścianie zachodniej budynku, a podczas modernizacji elewacji samowolnie montowała okiennice i kolejną instalację klimatyzacji.

Uregulowanie zasad korzystania z elewacji w uchwałach

Wspólnota wskazała, że uchwały mają na celu uregulowanie zamontowanych na elewacji banerów, reklam, okiennic i klimatyzatorów oraz zasady korzystania z tejże elewacji. Wspólnota za cel postawiła sobie ochronę walorów estetycznych nowej elewacji i niedopuszczenie do jej zniszczenia. Zaskarżając uchwały, powódka stwierdziła, że naruszają one jej interesy.

Elewacja jest zgodnie z ustawą o własności lokali częścią wspólną nieruchomości – nie służy bowiem do wyłącznego użytku któremukolwiek z właścicieli i nie jest niezbędna do korzystania z ich lokali. Zatem wobec uznania jej za nieruchomość wspólną zgodnie z przepisami, każdy z właścicieli ma prawo korzystać z elewacji. W tym zakresie członkowie wspólnoty są jedynie ograniczeni prawem pozostałych właścicieli do korzystania z nieruchomości wspólnej. Zabronione jest zatem korzystanie z elewacji w sposób, który uniemożliwia korzystanie z niej pozostałym właścicielom.

Uwaga!

Elewacja jest zgodnie z ustawą o własności lokali częścią wspólną nieruchomości – nie służy bowiem do wyłącznego użytku któremukolwiek z właścicieli i nie jest niezbędna do korzystania z ich lokali. Zatem wobec uznania jej za nieruchomość wspólną zgodnie z przepisami, każdy z właścicieli ma prawo korzystać z elewacji. W tym zakresie członkowie wspólnoty są jedynie ograniczeni prawem pozostałych właścicieli do korzystania z nieruchomości wspólnej.


Takim wykorzystaniem nieruchomości wspólnej, które blokuje pozostałych właścicieli, w ocenie sądu jest właśnie między innymi montowanie na elewacji reklam oraz urządzeń klimatyzacji. Nie jest to bowiem niezbędne do korzystania z lokalu przez jego właściciela i wykracza poza zakres współkorzystania. Dlatego też w ocenie sądu wspólnota miała prawo uregulować w drodze uchwały zasady korzystania z elewacji, wprowadzając w tym zakresie adekwatne obostrzenia – konieczność uzyskania zgody wspólnoty.

Rozstrzygnięcie sądu

W ocenie sądu to powódka, dokonując samowolnych prac w odniesieniu do elewacji budynku, naruszyła prawa pozostałych współwłaścicieli, co więcej – odnosi z tego tytułu nieodpłatne korzyści. Wspólnota mogłaby zajęty fragment elewacji wynająć i uzyskać z tego tytułu przechód, stąd w ocenie sądu ewentualne obciążenie powódki obowiązkiem zrekompensowania utraconych dochodów, choć nie było przedmiotem postępowania, nie byłoby bezpodstawne. Niemniej wskazano, że właściciele nie mogą wywieszać na elewacji reklam, szyldów i instalować urządzeń dowolnie, kierując się jedynie własnym interesem.

Uwaga!

Stosunek dzierżawy możliwy jest bowiem do nawiązania jedynie na drodze dwustronnej umowy, w której obie strony wyrażą wolę jej zawarcia. W drodze uchwały można by jedynie upoważnić zarząd (zarządcę) do zawierania tego typu umów.

 

Sąd nie zgodził się z powódką, że uchwała dotycząca elewacji narusza jej prawo do współkorzystania z nieruchomości wspólnej. Zaskarżona uchwała uznana została...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy