Dołącz do czytelników
Brak wyników

Prawo

28 czerwca 2018

NR 195 (Maj 2018)

Umowa z zarządcą o zarządzenie nieruchomością

0 269

Zarządcy nieruchomości to profesjonaliści oferujący usługi w zakresie szeroko pojętego zarządzania nieruchomościami. Zawód ten był do końca 2013 roku zawodem licencjonowanym, a zdobycie licencji poprzedzone było postępowanie kwalifikacyjnym przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną.
 

Kandydat na licencjonowanego zarządcę musiał posiadać wykształcenie wyższe, ukończone studia podyplomowe w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz odbytą w tym zakresie praktykę zawodową. Począwszy od 1 stycznia 2014 roku zawód zarządcy nieruchomościami, podobnie jak pośrednika w obrocie nieruchomościami, został zderegulowany w ramach rządowego programu otwierania dostępu do zawodów.

Uwaga!

Aktualnie zarządcą może zostać wyłącznie profesjonalista prowadzący działalność gospodarczą w tym zakresie, co przynajmniej teoretycznie powinno zapewnić odpowiedni poziom świadczonych usług.

 

Razem z deregulacją zawodu zarządcy nieruchomości uchylone zostały ustawowe regulacje dotyczące zakresu odpowiedzialności zarządcy, wskazujące podstawowy zakres dotyczących go obowiązków. Zlikwidowano również nadzór nad zarządcami nieruchomości oraz przepisy określające ich odpowiedzialność zawodową, w związku z którą podlegali oni pewnemu nadzorowi właściwego ministra.

Uwaga!

Kandydat na licencjonowanego zarządcę musiał posiadać wykształcenie wyższe, ukończone studia podyplomowe w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz odbytą w tym zakresie praktykę zawodową. Począwszy od 1 stycznia 2014 roku zawód zarządcy nieruchomościami, podobnie jak pośrednika w obrocie nieruchomościami, został zderegulowany w ramach rządowego programu otwierania dostępu do zawodów.

 

Wskazywano jedynie, że zarządca nieruchomości musi działać na podstawie umowy o zarządzanie nieruchomością zawartą z jej właścicielem, wspólnotą mieszkaniową albo inną osobą lub jednostką organizacyjną, której przysługuje prawo do nieruchomości, a także posiadać obowiązkowo ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. We wrześniu 2017 roku wycofano się z tak daleko idącej deregulacji zawodu i przywrócono w pewnym zakresie przepisy odnoszące się do zarządców nieruchomości. Aktualnie zarządcą może zostać wyłącznie profesjonalista prowadzący działalność gospodarczą w tym zakresie, co przynajmniej teoretycznie powinno zapewnić odpowiedni poziom świadczonych usług.

Zakres czynności powierzanych zarządcy

Zdecydowano się również na wskazanie na poziomie ustawowym zakresu i celów stawianych przed zarządcą w procesie zarządzania nieruchomością. 
Zakres ustawowy nie przesądza jeszcze o ostatecznym zakresie czynności powierzonych zarządcy. Odwołanie się w umowie do zapisów ustawowych może być zbyt ogólne i niezadowalające dla dysponenta nieruchomości. Prawa i obowiązki zarządcy oraz pozostałą treść tego stosunku zobowiązaniowego pomiędzy podmiotem mającym tytuł prawny do nieruchomości a zarządcą kształtować powinny strony umowy w ramach zasady swobody umów, o której mowa w art. 3531 Kodeksu cywilnego.

W ramach swoich działań zobowiązany jest do podejmowania decyzji i wykonywania czynności mających na celu zapewnienie odpowiedniej, ustawa używa określenia „racjonalnej”, gospodarki powierzoną do zarządu nieruchomością, w szczególności w zakresie: ` prowadzenia właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości, ` zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości, ` prowadzenia właściwej gospodarki energetyczne, ` bieżącego administrowania nieruchomością, ` utrzymywania nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem, ` prowadzenia uzasadnionych inwestycji w nieruchomość.

 

Umowa z zarządcą

Taka umowa z zarządcą o zarządzanie nieruchomością wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Od 1 września 2017 roku dopuszczalne jest zawarcie takiej umowy również w formie elektronicznej, a więc z kwalifikowanym podpisem elektronicznym. To umowa wskazuje na zakres zarządzania nieruchomością przez zarządcę, powinna być zatem odpowiednio dopracowanym dokumentem, który odzwierciedlałby wolę osób powierzających zarządzenie, co do sposobu realizacji przez zarządcę powierzonych mu zadań.

Umowa z zarządcą, wskazane tam zasady, obowiązki i procedury stanowić będą podstawę działań zarządcy, dlatego też warto poświęcić jej odpowiednią uwagę oraz dobrze przygotować taki dokument. Ponieważ umowa o zarządzanie nieruchomością wspólnoty mieszkaniowej jest materią bardziej skomplikowaną, niż umowa jedynie z właścicielem albo kilkoma współwłaścicielami nieruchomości, z uwagi na demokratyczny charakter tych wspólnot mieszkaniowych poniżej posługiwać będziemy się właśnie tym przykładem.

Na rynku działa wiele podmiotów oferujących usługi zarządzania nieruchomościami, jednak nie wszystkie zapewne tak samo otwarcie podchodzą do kwestii negocjacji z przyszłymi zleceniodawcami. Nie można jednak zapominać, że wspólnota mieszkaniowa zawierająca umowę z przedsiębiorcą oferującym usługi z zakresu zarządzania nieruchomością nie będzie traktowana przy tego typu umowie jak konsument i powinna zatem odpowiednio kształtować treść umowy o zarządzanie nieruchomością, ma bowiem pozycję równą zarządcy, bez taryfy ulgowej.

Uwaga!

Umowa z zarządcą, wskazane tam zasady, obowiązki i procedury stanowić będą podstawę działań zarządcy, dlatego też warto poświęcić jej odpowiednią uwagę oraz dobrze przygotować taki dokument.

 

Konsumentem w rozumieniu prawa cywilnego może być bowiem wyłącznie osoba fizyczna, dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przygotowanie wspólnoty do zawar

...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy