Dołącz do czytelników
Brak wyników

Orzecznictwo

28 czerwca 2018

NR 196 (Czerwiec 2018)

Ustalanie udziałów w nieruchomości niedopuszczalne w postępowaniu o stwierdzenie nieważności uchwały

0 1737

W sprawie rozpoznawanej przez Sąd Okręgowy w Warszawie (wyrok z 7 lutego 2018 roku, sygn. akt: I C 1012/17), której przedmiotem było uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej, sąd odmówił zajmowania się kwestią weryfikowania prawidłowości ustalenia udziałów powoda w nieruchomości wspólnej i w rezultacie oddalił powództwo.
 

Wniosek o uchylenie planu gospodarczego

W przedmiotowej sprawie powód wystąpił przeciwko wspólnocie mieszkaniowej o uchylenie przez sąd uchwały, która przyjmowała plan gospodarczy na rok 2017 i ustalała wysokość comiesięcznych zaliczek na bieżące koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości. W zaskarżonej uchwale ustalono miesięczną wysokość zaliczki, w kosztach której każdy z współwłaścicieli miał partycypować proporcjonalnie do wysokości posiadanych w nieruchomości udziałów.

POLECAMY

Uwaga!

Zaskarżenie uchwały wspólnoty jest uprawnieniem każdego z współwłaścicieli w ramach sprawowania przez nich zarządu.

 

Powód zaskarżył powyższą uchwałę, wskazując, że narusza ona przepisy prawa, zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością oraz jego usprawiedliwiony interes. Wskazywał, że z uwagi na nieprawidłowe ustalenie udziałów w nieruchomości wspólnej jest on obciążany zaliczką większą niż powinien. Rzeczywisty udział powoda w nieruchomości miał być bowiem niższy od ustalonego. W odpowiedzi wspólnota wniosła o oddalenie powództwa, wskazując, że uchwała nie zmienia w żadnej mierze sposobu rozliczenia ustalonej zaliczki, które już wcześniej uzależnione było od wielkości udziałów w nieruchomości. Uchwałą nie dokonano też zmiany wysokość zaliczki. Wspólnota wskazała, że postępowanie o uchylenie uchwały nie jest właściwe do zakwestionowania wysokości przysługującego powodowi udziału w nieruchomości wspólnej, a sama uchwała nie reguluje w żadnej mierze tej kwestii.

Ocena uchwały przez Sąd

Rozpatrując sprawę Sąd Okręgowy w Warszawie, zdecydował się oddalić wniosek o przeprowadzenie dowodu z zeznań świadka, który miał zeznawać na okoliczność rzeczywistej powierzchni użytkowej niewyodrębnionych lokali, co w konsekwencji miałoby wpłynąć na udziały poszczególnych współwłaścicieli, a tym samym kwotę, w której partycypują w kosztach utrzymania nieruchomości wspólnej. Sąd doszedł jednak do wniosku, że przeprowadzenie takiego dowodu nie ma znaczenia dla rozstrzygnięcia rozpoznawanej sprawy.

W ocenie sądu ustalony przez współwłaścicieli sposób uiszczania zaliczek, zgodnie z posiadanym udziałem, jest zgodny z przepisami – wprost stanowi o tym przepis art. 12 ust. 2 ustawy o własności lokali. Uchwałą nie wprowadza się też żadnych różnic pomiędzy współwłaścicielami, nie mogło być zatem mowy o naruszeniu prawa lub interesów powoda.

 

Sąd przypomniał, że zaskarżenie uchwały wspólnoty jest uprawnieniem każdego z współwłaścicieli w ramach sprawowania przez nich zarządu. Skuteczność takiego zaskarżenia wymaga jednak, aby powód wykazał, że zachodzi jedna z sytuacji przemawiających za uchyleniem uchwały, a więc niezgodność z przepisami lub umową współwłaścicieli albo naruszenie zasad prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną lub inny sposób naruszenia interesów właściciela. W niniejszej sprawie nie doszło jednak do wykazania żadnej z powyższych przesłanek.

Podsumowanie

Sygnalizowany spór co do wielkości udziału przysługującego powodowi był w ocenie sądu wtórny w stosunku do przedmiotowej uchwały dotyczącej zasad rozliczania zaliczek na koszty zarządu. Powinno to stanowić przedmiot in...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy