Dołącz do czytelników
Brak wyników

Orzecznictwo , Otwarty dostęp

11 czerwca 2019

NR 209 (Czerwiec 2019)

Usytuowanie budynku zgodnie z nowymi warunkami technicznymi

638

W sprawie zakończonej wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 16 stycznia 2019 roku (sygn. akt: II SA/Gl 839/18) sąd zajmował się kwestią usytuowania budynku względem granicy działki, mając na uwadze zmienione w tym zakresie przepisy rozporządzenia o warunkach technicznych, które weszły w życie w trakcie postępowania – 1 stycznia 2018 roku.

Postępowanie w organie architektoniczno-budowlanym

W omawianej sprawie spółka będąca inwestorem złożyła wniosek o pozwolenie na budowę budynku usługowo-handlowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną służącą do obsługi tego obiektu budowlanego, w tym – co ma znaczenie dla końcowego rozstrzygnięcia sprawy – również określoną liczbą miejsc postojowych dla samochodów osobowych. W toku prowadzonego postępowania prezydent miasta, jako organ architektoniczno-budowlany, wydał postanowienie, w którym zobowiązał inwestora do doprowadzenia projektu budowlanego do zgodności z przepisami prawa i usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Między innymi w postanowieniu znalazło się zobowiązane do doprowadzenia projektu budowlanego do zgodności z § 12 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w zakresie lokalizacji projektowanego budynku na działce inwestora oraz formalne poprawienie projektu poprzez doprowadzenie jego formy do zgodności z przepisami Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Organ oczekiwał usunięcia wyliczonych w treści postanowienia nieścisłości i niedoskonałości. Zgodnie z przepisami, wyznaczono inwestorowi w tym celu odpowiedni termin, którego koniec przypadał na 31 stycznia 2018 r. Co istotne, pomiędzy postanowieniem a wyznaczonym terminem na dokonanie poprawek, tj. 1 stycznia 2018 roku, zmianie uległy warunki techniczne wynikające z pierwszego ze wskazanych rozporządzeń.

POLECAMY

W odpowiedzi inwestor złożył korektę pierwotnego wniosku o pozwolenie na budowę oraz pismo zawierające polemikę ze stanowiskiem organu. Spółka wskazała, że w zakresie usytuowania obiektu względem granicy z działkami sąsiednimi projekt spełnia wymagania rozporządzenia w brzmieniu po nowelizacji. W pozostałym zakresie, jak twierdził wnioskodawca, projekt budowlany został uzupełniony. Organ administracji architektoniczno-budowlanej stanął jednak na odmiennym stanowisku i wydał decyzję, w której odmówił zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę. W treści decyzji odmownej powołano się na art. 35 ust. 3 ustawy Prawo budowlane, to jest na nieuzupełnienie braków wskazanych we wcześniejszym postanowieniu.

Relacjonując przebieg postępowania, prezydent stwierdził, że w toku sprawdzania przedłożonego projektu budowlanego stwierdzono liczne nieprawidłowości, które wspomnianym postanowieniem inwestor zobowiązany był usunąć. Przekazano też kserokopie pisma zawierającego protest mieszkańców nieruchomości sąsiednich z prośbą o niezwłoczne zajęcie stanowiska w tej kwestii. Jednocześnie, organ potwierdził, że w toku postępowania wpłynął wniosek inwestora o rozpatrzenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury w brzmieniu nadanym mu nowelizacją z 14 listopada 2017 roku oraz pismo, w którym odniósł się do uwag i zastrzeżeń sąsiadów. Jednak analizując poprawiony projekt, organ doszedł do przekonania, że inwestor nie usunął wszystkich wymienionych w postanowieniu nieprawidłowości. W szczególności nie doprowadzono do zgodności projektu z § 12 rozporządzenia o warunkach technicznych, który odnosi się do lokalizacji obiektu budowlanego na działce. Organ twierdził, że należało obiekt zlokalizować w odległości normatywnej od granicy z sąsiednią działką lub wystąpić o zgodę na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, zgodnie z procedurą opisaną w art. 9 ustawy Prawo budowlane.

Następnie organ wyjaśnił, że funkcjonująca dla nieruchomości decyzja o warunkach zabudowy nie może przesądzać o lokalizacji obiektu przy granicy z sąsiednią działką. Lokalizacja tego typu obiektów generuje dla nieruchomości sąsiednich uciążliwości, a lokalizacja obiektu handlowo-usługowego przy granicy działki tym bardziej będzie te uciążliwości potęgować. Wskazano też słusznie, że dopiero na etapie postępowania w sprawie pozwolenia na budowę organ wypowiada się w sposób wiążący na temat usytuowania obiektu na działce akceptując lub nie jego lokalizację w stanowiącym część projektu budowlanego projekcie zagospodarowania działki/terenu. Treść warunków zabudowy w tym zakresie ma charakter wstępny – określa bowiem jedynie gabaryty i linię zabudowy.

Podkreślono również, że pomimo wezwania przedłożony projekt budowlany nadal nie spełnia wymogów przywołanego rozporządzenia dotyczącego formy projektu, w szczególności zastrzeżenia budziła czytelność jego części rysunkowej.

Odwołanie od decyzji

Inwestor złożył odwołanie od decyzji, wskazując, że rozpoznanie sprawy nastąpiło według niewłaściwych przepisów, bowiem rozporządzenie w zakresie warunków technicznych zmieniło się 1 stycznia 2018 roku i zmianie uległo również brzmienie wspomnianego przez organ § 12 ust. 3 tego rozporządzenia. W ocenie inwestora wobec uzupełnienia projektu 31 stycznia organ winien stosować aktualne brzmienie przepisu, a nie brzmienie dotychczasowe, tym bardziej, że inwestor wnosił w tym zakresie do organu odpowiedni wniosek. Zdaniem spółki, przedmiotowy projekt budowlany spełniał wymagania § 12 ustęp 3 rozporządzenia w nowym brzmieniu. Przepis ten umożliwia lokalizację budynku przy granicy działki budowlanej, o ile wysokość projektowanego budynku zgodna jest z obowiązującym miejscowym planem lub decyzją o warunkach zabudowy. Po rozpatrzeniu odwołania wojewoda utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję. W jego ocenie nie ulegało wątpliwości, iż ze względu na skutki związane z nieusunięciem wskazanych nieprawidłowości organ był wręcz zobowiązany do wydania decyzji odmawiającej udzielenia pozwolenia na budowę. Organ odwoławczy nie zgodził się, że tylko na wniosek inwestora organ mógł wydać decyzję w oparciu o przepisy w zakresie warunków technicznych w brzmieniu sprzed 1 stycznia 2018 roku. Kluczowa w tym zakresie jest data złożenia wniosku o pozwolenie na budowę, który to wniosek został złożony w październiku 2017 roku. Ponieważ wniosek złożono przed wejściem w życie nowelizacji, do jego rozpatrzenia – zgodnie z przepisami przejściowymi – właściwa była treść rozporządzenia w brzmieniu dotychczasowym. Dotychczasowe brzmienie § 12 wskazywało, że lokalizowanie obiektu bliżej granicy niż wynika to z przepisów ogólnych, stanowi wyjątek od reguły. Wydając pozwolenie na budowę, organ nie może bowiem kierować się wyłącznie przepisami warunków technicznych i wolą inwestora. Zgoda na budowę przy granicy może być wydana wyjątkowo, gdy istnieją ku temu uzasadnione przyczyny. Organ wydający pozwolenia jest bowiem zobowiązany do równego traktowania zarówno inwestora, jak i właścicieli działki sąsiedniej. Wskazano również, że projekt budowlany nie spełnia też innych wymogów i zawiera nieprawidłowe rozwiązania w zakresie stanowisk postojowych.

Skarga do WSA

Od tej decyzji skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego wniósł inwestor, zarzucając, że organy błędnie przyjmują, iż inwestor nie spełnił wymagań w zakresie lokalizacji projektowanego budynku. Ponownie akcentowano nieprawidłowe ustalenia organu, że pomimo złożenia wniosku nie rozpatrzono sprawy według nowego brzmienia § 12 ust. 3 rozporządzenia o warunkach technicznych. Powtórzono w skardze, że przepis dopuszcza budowę przy granicy lub w odległości półtora metra od niej. Zdaniem skarżącej organ w rezultacie powinien rozpatrzyć sprawę z uwzględnieniem tych nowych przepisów, a nie narzucać inwestorowi procedurę zgody na odstępstwo z art 9 ustawy Prawo budowlane.

Rozstrzygnięcie sądu

Wojewódzki sąd administracyjny nie uwzględnił skargi. Stwierdził, że decyzja organu administracji była prawidłowa i ewentualne uchybienia prawa nie zostały dokonane w stopniu uzasadniającym jej wzruszenia. Sąd dokonał analizy przepisów mających znaczenie dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy i wskazał, że zasadą jest lokalizowanie budynków w odległości 4 m od granicy działki dla przegrody z otworami okiennymi lub drzwiowymi oraz 3 m od granicy działki dla przegrody bez tych otworów. Dopiero kolejne ustępy przepisu przewidują odstępstwa od tej zasady, to jest szczególne sytuacje umożliwiające lokalizowanie budynku w odległości mniejszej – półtora metra od granicy lub bezpośrednio przy niej. Jak słusznie akcentowano w niniejszej sprawie, ust 2 i 3 przywołanego paragrafu rozporządzenia o warunkach technicznych uległy zmianie 1 stycznia 2018 roku, jednak zasady stosowania tych nowych przepisów zostały uregulowane w przepisach przejściowym. Zgodnie z nimi, to data złożenia wniosku decyduje, jakie przepisy znajdą zastosowanie. Wniosek złożony przed dniem wejścia w życie zmiany rozporządzenia powoduje, że stosuje się przepis...

Artykuł jest dostępny w całości tylko dla zalogowanych użytkowników.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałow pokazowych.
Załóż konto Zaloguj się

Przypisy