Dołącz do czytelników
Brak wyników

Wspólnota powinna wystawiać faktury na żądanie członka wspólnoty z tytułu dostawy towarów i usług (głównie mediów) dotyczących wyłącznie utrzymania lokali indywidualnych

Artykuł | 26 listopada 2018 | NR 112
245

Obowiązek wystawienia faktury przez podatnika zwolnionego z VAT występuje wyłącznie na wniosek nabywcy zgłoszony w ww. terminie. Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 7 listopada 2017 r., sygn. 0111-KDIB3-2.4012.439.2017.1.MN

Wspólnotę tworzy ogół właścicieli lokali mieszkalnych i użytkowych wchodzących w skład nieruchomości. Wspólnota jako jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej jest odrębnym od swoich członków podmiotem praw i obowiązków. Wspólnota nie jest podatnikiem czynnym podatku od towarów i usług VAT. Realizując interes właścicieli lokali będących jej członkami, wykonuje czynności związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, których ciężar ponoszą właściciele lokali. Drugi obszar obejmuje działania związane z nabywaniem towarów i usług i ich zbywaniem na potrzeby właścicieli lokali związane bezpośrednio z utrzymaniem tych lokali (w szczególności mediów).

Składniki pierwszej kategorii wydatków to zasadnicze koszty obciążające właścicieli w ramach wspólnoty. Są to: wydatki na remonty i bieżącą konserwację, opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody w części dotyczącej nieruchomości wspólnej oraz opłaty za antenę zbiorczą i windę. Ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne, wydatki na utrzymanie porządku i czystości, wynagrodzenia członków zarządu i zarządcy. Wysokość zaliczki na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną ustalają właściciele w drodze uchwały wspólnoty. Właściciele lokali na pokrycie kosztów zarządu uiszczają zaliczki w formie bieżących opłat, płatne z góry do 10 dnia każdego miesiąca.

Składniki drugiej kategorii wydatków to koszty mediów dotyczących lokali indywidualnych, które wspólnota nabywa we własnym imieniu, dokonując odsprzedaży na rzecz właścicieli poszczególnych lokali. Informację o wysokości opłat na utrzymanie części wspólnych nieruchomości oraz opłat za media sporządza zarządca wspólnoty mieszkaniowej dla członków wspólnoty w formie zawiadomienia, które nie ma cech faktury w rozumieniu ustawy VAT. Członkowie wspólnoty – właściciele lokali mieszkalnych otrzymują pisemne zawiadomienia o opłatach na koszty zarządu nieruchomością wspólną i opłatach za media. Właściciele lokali użytkowych również otrzymują pisemne zawiadomienia niemające cech faktury o opłatach na koszty zarządu nieruchomością wspólną.

Jakie były wątpliwości wspólnoty?

W związku z tym, że faktury mogą wystawiać podatnicy korzystający ze zwolnienia VAT, którzy nie dokonali zgłoszenia rejestracyjnego, wspólnota zadała pytanie, czy zarządca wspólnoty mieszkaniowej jest zobowiązany wystawiać faktury zamiast zawiadomień o wysokości opłat na żądanie właścicieli lokali mieszkalnych i użytkowych.

Stanowisko wspólnoty

Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Oznacza to, że w zakresie możliwości uznania danej działalności za działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, co przesądza o statusie prawnopodatkowym podmiotu ją wykonującego, nie ma znaczenia ani cel, ani rezultat tej działalności.

W przypadku gdy wspólnota mieszkaniowa nabywa towary i usługi w celu zaopatrzenia poszczególnych lokali w związku z odrębną własnością tych lokali – w swoim imieniu, ale na rzecz właścicieli poszczególnych lokali, którzy dokonują na poczet tych zakupów stosownych wpłat, uznać należy, że dokonuje ona dostawy nabytych towarów i usług tym właścicielom, co wpisuje się w definicję działalności gospodarczej, o której mowa w ustawie o VAT, zaś sama wspólnota jest wtedy podatnikiem podatku VAT.

Wspólnota, dokonując odsprzedaży właścicielom lokali nabytych uprzednio w tym celu towarów i usług związanych wyłącznie z utrzymaniem ich lokali, działa jako podatnik VAT.

Wspólnota mieszkaniowa korzysta z podmiotowego zwolnienia VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT. Podatnik, który korzysta z podmiotowego lub przedmiotowego zwolnienia z VAT, nie ma m.in. obowiązku wystawiania faktur. Jeżeli jednak nabywca zgłosi żądanie wystawienia faktury w terminie 3 miesięcy (licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty), wówczas także podatnik zwolniony z VAT musi wystawić fakturę z tytułu dostawy towaru, wykonania usługi lub otrzymania całości/części zapłaty.

Wspólnota mieszkaniowa stoi na stanowisku, że na żądanie członka wspólnoty ma obowiązek wystawić fakturę z tytułu dostawy towarów i usług (głównie mediów) dotyczących wyłącznie utrzymania lokali indywidualnych, natomiast nie ma obowiązku wystawiać faktur na zaliczkę na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną, ponieważ ww. opłata nie podlega ustawie o VAT.

Wspólnota uważa, że powinna jak dotychczas wystawiać zawiadomienia niemające cech faktury w rozumieniu ustawy o VAT o wysokości opłat na koszty zarządu nieruchomością wspólną dla członków wspólnoty mieszkaniowej bez względu na status posiadanego przez członka wspólnoty lokalu mieszkalnego bądź użytkowego.

Odrębne lokale

Podsumowując, obciążanie właścicieli kosztami zarządu nieruchomością wspólną nie jest czynnością podlegającą ustawie o VAT i tym samym brak jest podstaw do wystawiania faktur z tego tytułu.

Inaczej przedstawia się sytuacja w przypadku wydatków związanych z odrębnymi lokalami. Uznaje się, że w tym obszarze działalności wspólnota nabywa towary i usługi (przede wszystkim media) we własnymi imieniu, jednak...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy