Dołącz do czytelników
Brak wyników

Prawo

28 czerwca 2018

NR 196 (Czerwiec 2018)

Zarząd wspólnoty mieszkaniowej – zasady powoływania, odwoływania, rozliczania z działalności

0 427

Zarząd kieruje sprawami wspólnoty mieszkaniowej i reprezentuje ją na zewnątrz oraz w stosunkach między wspólnotą a poszczególnymi właścicielami lokali. Czynności zwykłego zarządu podejmuje zarząd samodzielnie, natomiast do podjęcia przez zarząd czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu potrzebna jest uchwała właścicieli lokali wyrażająca zgodę na dokonanie tej czynności.

Zarząd dewelopera

Wspólnoty mieszkaniowej nie zakłada się – powstaje ona z mocy prawa z chwilą wyodrębnienia i zbycia pierwszego lokalu w budynku i składa się wówczas z właściciela, który nabył pierwszy lokal w budynku i na przykład dewelopera jako właściciela wszystkich pozostałych niewyodrębnionych jeszcze lokali. W praktyce wspólnota mieszkaniowa kształtuje się w wyniku sukcesywnego wyodrębniania i zbywania lokali przez dewelopera. Od momentu wybudowania budynku deweloper zmuszony jest zarządzać wybudowanym przez siebie budynkiem i początkowo nie ma nawet komu przekazać zarządzania, bowiem aby wspólnota mieszkaniowa mogła zacząć działać, należy dopełnić formalności, a przede wszystkim trzeba zwołać pierwsze zebranie właścicieli i wybrać zarząd. Dopiero z chwilą ukonstytuowania się wspólnoty deweloper ma komu przekazać zarząd. Deweloperzy niejednokrotnie jednak zastrzegają sobie w umowach sprzedaży lokali, że będą zarządzać nieruchomością przez określony czas lub będzie to robić wskazany podmiot.

Najczęściej w ten sposób, że dokonują powierzenia zarządu w trybie art. 18 ustawy o własności lokali na okres z reguły kilku lat. Zgodnie z art. 18 ust. 2a ustawy o własności lokali, zmiana ustalonego sposobu zarządu nieruchomością wspólną może wówczas nastąpić na podstawie uchwały właścicieli lokali zaprotokołowanej przez notariusza. Sąd Najwyższy w uchwale z 21 stycznia 2009 roku (sygn. akt: III CZP 129/08) potwierdził, że przy zmianie zarządcy, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono, obowiązuje w tym zakresie tryb wskazany w art. 18 ust. 2a tej ustawy. Powierzenie zarządu w aktach notarialnych ustanowienia odrębnej własności lokali w budynku na jakiś czas nie powoduje tego, że wspólnota mieszkaniowa została ubezwłasnowolniona. Wspólnota mieszkaniowa może przed upływem tego okresu w każdej chwili podjąć uchwałę o odwołaniu zarządcy, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono i na przykład dokonać wyboru zarządu lub powierzenia zarządu innej osobie.

Takie zastrzeżenie dewelopera w umowach z klientami jest bowiem zastrzeżeniem umownym, a zatem wiąże tylko strony umowy, czyli dewelopera i nabywcę lokalu. Jednak pozbawienie przez wspólnotę mieszkaniową dewelopera funkcji zarządcy będzie niewywiązaniem się przez właścicieli lokali z przyjętego w umowach zobowiązania i może skutkować odpowiedzialnością cywilną względem dewelopera.

Uwaga!

Wspólnoty mieszkaniowej nie zakłada się – powstaje ona z mocy prawa z chwilą wyodrębnienia i zbycia pierwszego lokalu w budynku i składa się wówczas z właściciela, który nabył pierwszy lokal w budynku i na przykład dewelopera jako właściciela wszystkich pozostałych niewyodrębnionych jeszcze lokali.


Zarząd powierzony a zarząd wybrany

Wspólnota mieszkaniowa może przyjąć jedną z dwóch form sprawowania zarządu, a mianowicie może zarząd powierzyć lub go wybrać. Zarząd powierza się osobie fizycznej lub prawnej w umowie notarialnej o ustanowieniu odrębnej własności lokali lub w innej umowie zawartej w formie aktu notarialnego (art. 18 ust. 1 ustawy o własności lokali). Właściciele powierzając zarząd, mogą określić również sposób zarządzania nieruchomością wspólną i to odmiennie niż przewiduje ustawa o własności lokali. Jeśli tego nie zrobią, lecz jedynie powierzą zarząd danej osobie, to gospodaruje ona nieruchomością wspólną według przepisów ustawy. Wspólnoty, które nie powierzyły zarządu są zobowiązane go wybrać.

Uwaga!

Zgodnie z art. 18 ust. 2a ustawy o własności lokali, zmiana ustalonego sposobu zarządu nieruchomością wspólną może nastąpić na podstawie uchwały właścicieli lokali zaprotokołowanej przez notariusza.

 

W związku z tym właściciele lokali w dużej wspólnocie mieszkaniowej są obowiązani podjąć uchwałę o wyborze jednoosobowego lub kilkuosobowego zarządu. W zależności od treści uchwały, zarząd wspólnoty może być powołany na określony czas (kadencję) lub bezterminowo, w przypadku gdy uchwała określa tylko wybór członków zarządu wspólnoty, nie określając terminu (kadencji), na jaki zarząd się powołuje. Wówczas zarząd wspólnoty sprawuje swoją funkcję do czasu odwołania przez właścicieli lokali lub rezygnacji przez członków zarządu ze sprawowanej przez siebie funkcji.

Uwaga!

Wspólnota mieszkaniowa może przyjąć jedną z dwóch form sprawowania zarządu, a mianowicie może zarząd powierzyć lub go wybrać. Zarząd powierza się osobie 
fizycznej lub prawnej w umowie notarialnej o ustanowieniu odrębnej własności lokali lub w innej umowie zawartej w formie aktu notarialnego (art. 18 ust. 1 ustawy o własności lokali).


Członkiem zarządu może być wyłącznie osoba fizyczna wybrana spośród właścicieli lokali lub spoza ich grona, a zatem nie może nim być osoba prawna, nawet jeżeli jest właścicielem lokalu we wspólnocie mieszkaniowej. Zgodnie z ustawą o własności lokali, zarząd wspólnoty lub poszczególni jego członkowie mogą być w każdej chwili na mocy uchwały właścicieli lokali odwołani ze sprawowanej funkcji i nie muszą istnieć żadne przyczyny uzasadniające to odwołanie.

Wybór zarządu

W praktyce pod pojęciem „wyboru zarządu wspólnoty” ma się do czynienia z różnymi sytuacjami prawnymi. W przypadku wyboru pierwszego zarządu wspólnoty właściciele lokali muszą zdecydować nie tylko kto wejdzie w skład zarządu wspólnoty, ale ile członk...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy