Dołącz do czytelników
Brak wyników

Orzecznictwo

28 czerwca 2018

NR 195 (Maj 2018)

Zezwolenie na wejście w teren tylko w celu remontu, konserwacji lub usuwania awarii urządzeń przesyłowych

0 1491

W wyroku z 19 grudnia 2017 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy (sygn. akt: II SA/Bd 743/17) podzielił stanowisko organów administracyjnych i odmówił przedsiębiorcy przesyłowemu prawa do wejścia na teren, poprzez zobowiązanie jego właścicielki do jego udostępnienia w celu wykonania czynności związanych z – jak twierdził przedsiębiorca – remontem przewodów i słupów służących do przesyłania energii elektrycznej – linii napowietrznej średniego napięcia.
 

Czasowe ograniczenia prawa własności

Sprawa dotyczyła możliwości skorzystania z art. 124b ustawy o gospodarce nieruchomościami stanowiącego szczególny przypadek czasowego ograniczenia prawa własności, który jest postacią administracyjnoprawnego wywłaszczenia. Korzystając z tej regulacji, wobec braku ustanowienia służebności przesyłu dla danej nieruchomości, właściciel znajdujących się na cudzej nieruchomości urządzeń może domagać się jej udostępnienia, w celu wykonania czynności związanych z ich konserwacją, remontami oraz usuwaniem awarii.

POLECAMY

Dotyczy to ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń, nienależących do części składowych nieruchomości, a służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej, a także urządzeń łączności publicznej. Uprawnienie dotyczy zarówno urządzeń podziemnych, naziemnych lub nadziemnych, jak również instalacji związanych z obsługą tych urządzeń.

W tej konkretnej sprawie przedsiębiorca przesyłowy domagał się zobowiązania właścicielki do udostępnienia nieruchomości, celem dokonania wymiany przewodów (demontaż i montaż nowych o lepszych parametrach przesyłowych) oraz demontażu istniejących słupów betonowych i drewnianych na długości ponad 13 kilometrów i zastąpienia ich nowymi.

Wniosek związany był z przeprowadzonym kapitalnym remontem całej linii, w ramach którego, oprócz wymiany przewodów i słupów, planowano również wybudować 130 metrów linii napowietrznej i 60 metrów linii kablowej.

Sąd administracyjny podzielił stanowisko organów administracyjnych i podtrzymał w mocy decyzje odmawiające zobowiązania właścicielki nieruchomości do jej udostępnienia. Wskazano, że przepis art. 124b ustawy o gospodarce nieruchomościami, jako rodzaj wywłaszczenia, nie może być interpretowany w sposób rozszerzający. W kontekście wskazanej regulacji kluczowe było ustalenie, czy wskazane we wniosku prace stanowią czynności wymienione w art. 124b. Sąd – podobnie jak organy administracyjne – uznał że tak nie jest.

Remont a przebudowa

Istotne w sprawie były rozważania różnicujące remont od przebudowy. Przebudowa bowiem nie pozwala na skorzystanie z mechanizmu zobowiązania do czasowego udostępnienia nieruchomości. Powołano się w tym zakresie również na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 6 grudnia 2016 roku (sygn. akt: I OSK 1509/16), który wskazał, że sama wymiana słupów i linii będzie spełniała definicję remontu z ustawy Prawo budowlane, o ile nie dojdzie do zmiany parametrów technicznych, które NSA interpretuje dość szeroko. Zmiana napięcia, długości linii, zmiana jej przebiegu. Zmiana wysokości, miejsca lub sposobu posadowienia słupów. Zwiększenie mocy lub zwiększenie pola elektromagnetycznego. Te elementy wskazują na zmianę parametrów technicznych urządzenia, a tym samym w ocenie sądu nie sposób traktować takich prac jako remontu i konieczne jest zastosowanie regulacji właściwych dla przebudowy.

Wojewódzki Sąd Administracyjny wskazał, że remont to wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, które nie stanowią jego bieżącej konserwacji, przy czym nie jest konieczne zastosowanie w trakcie remontu identycznych wyrobów budowlanych. Obiekt musi już istnieć i remont nie może prowadzić do zmiany jego pierwotnego stanu.

Uwaga!

Przebudowa bowiem nie pozwala na skorzystanie z mechanizmu zobowiązania do czasowego udostępnienia nieruchomości.

 

Przebudowa to natomiast wykonanie robót, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych obiektu, z wyjątkiem tych najistotniejszych, charakterystycznych, takich jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość czy liczba kondygnacji. W ocenie sądu, zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem sądów administracyjnych, jeżeli w wyniku przeprowadzonych robót budowlanych powstaje obiekt o innych parametrach użytkowych lub technicznych od obiektu już istniejącego, będziemy mieli do czynienia z przebudową, a nie remontem i nie będzie możliwości skorzystania z instytucji zobowiązującej właściciela do udostępnienia nieruchomości, o której mowa w art. 124b ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Tym bardziej nie będzie takiej możliwości, jeżeli zmienią się wyżej wskazane parametry charakterystyczne. Wówczas będzie to już na przykład rozbudowa.

Konsekwencje uznania inwestycji za rozbudowę dla żądania udostępnienia nieruchomości

O...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy