Autor: Andrzej Kulak

Adwokat, w praktyce zawodowej zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego oraz gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów prawnych dotyczących nieruchomości oraz budownictwa. Współpracuje z podmiotami publicznymi i prywatnymi w zakresie zarządzanych przez te podmioty obiektów budowlanych i realizowanych przez nie inwestycji budowlanych.
 

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Usytuowanie altany śmietnikowej

Deweloper postawił altanę śmietnikową kilka metrów od ogrodzenia. Po drugiej stronie znajduje się teren wspólnot mieszkaniowych, a dokładnie place zabaw. Mieszkańcy żądają przestawienia altany. Jeśli altana usadowiona jest zgodnie z projektem, to według mnie sprawa jest zamknięta, a żądanie niezasadne. Proszę o odpowiedź, czy mieszkańcy mają prawo rościć pretensje?

Czytaj więcej

Obowiązki dotyczące utrzymania ciągu pieszo-rowerowego

Dzień dobry, jestem zarządcą wspólnot mieszkaniowych i mam pytanie: właściciele mają obowiązek utrzymania chodnika przed budynkiem (sprzątanie, zimowe utrzymanie). Mamy podpisane umowy z firmą, która te prace wykonuje. W ostatnim czasie ustawiono znaki drogowe ,,droga dla rowerów”, więc chodnik stał się automatycznie ciągiem nie tylko pieszym. Nie jest wydzielona trasa ścieżki rowerowej (tj. nie ma linii, gdzie ona jest – że połowa to chodnik, a połowa to ścieżka rowerowa), nie jest to również wyznaczone przez ułożenie dwóch kolorów kostki. Nic się na tym chodniku nie zmieniło, tylko postawiono wspomniane wyżej znaki. Moje pytanie brzmi: czy wspólnoty mają obowiązek utrzymać chodnik i czy odpowiadają za odśnieżenie, posypywanie itd.? W tej kwestii mam pytanie także o to, czy gdzieś określona jest szerokość pasa zieleni, znajdującego się między budynkiem a chodnikiem i czy właściciele są zwolnieni od sprzątania i odśnieżania tego pasa.

Czytaj więcej

Dokumentacja po deratyzacji

Czy po wykonanej deratyzacji usługodawca powinien do faktury dołączyć protokół z deratyzacji? Właściciel firmy świadczącej dla nas obecnie taką usługę twierdzi, że nie jest to konieczne i wystarcza faktura, natomiast według stanowiska pracownika powiatowej stacji sanitarno-epide- miologicznej faktura jest dla urzędu skarbowego, natomiast w trakcie kontroli obiektu (w tym budynków zamieszkałych) ich pracownicy żądają protokołu w którym są podane szczegóły: w jakim okresie została przeprowadzona deratyzacja, gdzie, przy użyciu jakich środków i co najważniejsze – czy stwierdzono obecność martwych gryzoni (gatunki, ilości). Kto ma rację?

Czytaj więcej

Zgoda na sprzedaż alkoholu czynnością przekraczającą zwykły zarząd

W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z 16 stycznia 2018 roku (sygn. akt: II SA/Bd 835/17) poza kwestiami proceduralnymi, sąd – dość nietypowo – analizował również kwestie uchwał wspólnoty mieszkaniowej i zasad zarządzania nieruchomością wspólną, które były związane z możliwością uzyskania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Czytaj więcej

Wykluczenie członka spółdzielni – co bada sąd w postępowaniu o uchylenie uchwały?

W sprawie zakończonej wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 2 lutego 2018 roku (sygn. akt: VI ACa 1402/16) sądy zajmowały się analizą uchwały wykluczającej z członkostwa w spółdzielni. Warto odnotować stanowisko sądu, w którym udzielił on odpowiedzi na pytania: jakie elementy w takim postępowaniu sąd powinien brać pod uwagę oraz jaki jest zakres kontroli sądowej tego typu uchwał?

Czytaj więcej

Nieruchomości – przegląd zmian przepisów 2018/2019

Typowym elementem systemów prawnych jest ich pewna zmienność. Przedmiotem prac parlamentów jest przecież identyfikowanie potrzeb w tym zakresie i proponowanie nowych lub lepszych rozwiązań. Polski Sejm nie jest w tym zakresie wyjątkiem, a liczba uchwalanych w ostatnim czasie nowych przepisów i zmian tych już wcześniej obowiązujących określić należy jako znaczącą. Na przestrzeni 2018 roku opisywaliśmy dla Państwa szereg zmian wprowadzanych w zakresie szeroko rozumianego prawa nieruchomości oraz innych przepisów o istotnym znaczeniu dla systemu prawa. Warto wrócić do poruszonych zagadnień, przypomnieć wprowadzone zmiany oraz wskazać, z jakimi problemami spotkały się planowane lub nowe regulacje.

Czytaj więcej

Sposób oznaczenia miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych

Witam, czy obowiązek odznaczenia miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych na niebiesko dotyczy wewnętrznych parkingów wspólnot mieszkaniowych bez względu na to czy została na nich ustanowiona strefa ruchu/strefa zamieszkania, czy nie?

Czytaj więcej

Paraliż decyzyjny we wspólnotach mieszkaniowych

Podobnie jak w przypadku spółek, stowarzyszeń lub innych podmiotów, w których działają organy kolegialne, tak również w przypadku wspólnot mieszkaniowych niejednokrotnie występują sytuacje, które z przyczyn niezawinionych przez zarząd czy zarządcę danej wspólnoty mieszkaniowej powodują swoisty paraliż decyzyjny lub znaczną opieszałość wspólnoty w działaniu.

Czytaj więcej

Tytuł spółdzielni do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

W sprawie zakończonej wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 23 października 2018 roku (syg. akt: VII SA/Wa 144/18) analizowano konieczność udzielenia zgody przez wszystkich właścicieli lokali na realizację robót budowlanych polegających na wymianie i przebudowie instalacji gazowej niskiego ciśnienia zasilającej kuchnie gazowe z piekarnikami w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Czytaj więcej

Roczne sprawozdanie finansowe wspólnoty mieszkaniowej

W sprawie zakończonej prawomocnym wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 6 kwietnia 2018 roku (sygn. akt: I ACa 1023/17) sądy zajmowały się wzbudzającą często emocje kwestią sprawozdań przygotowywanych przez zarządy wspólnot mieszkaniowych.

Czytaj więcej

Remonty balkonów – obowiązki wspólnoty a obowiązki właściciela

Wspólnota mieszkaniowa jest na końcowym etapie prac remontowych balkonów (balkony stalowe, tzw. przystawne). Ze względu na zły stan balkonów – postępująca korozja wspólnota postanowiła wykonać remont ze środków FR. Mając na uwadze, że remont znacznie obciążył konto wspólnoty, Zarząd zdecydował o podjęciu uchwały, która jasno określi, że za wszelkie szkody będzie odpowiadał właściciel oraz że w kolejnych latach zobowiązuje się właścicieli do bieżącej konserwacji balkonów. Jak powinna brzmieć taka uchwała? 

Czytaj więcej

Przedmiot analizy sądu w postępowaniu o uchylenie uchwały wspólnoty

W treści orzeczenia Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 26 lipca 2018 roku (sygn. akt: V ACa 640/17) sąd, rozstrzygając analizowaną sprawę, pochylił się również nad elementami z zakresu teorii sądowej kontroli uchwał wspólnot mieszkaniowych, na które warto zwrócić uwagę.

Czytaj więcej