Kategoria: Artykuł

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Balkony dostawne w pigułce

Balkon jest przestrzenią zwiększającą komfort życia, zwłaszcza dla mieszkańców bloków komunalnych. Stanowi dodatkową strefę wypoczynkową oraz zwiększa wartość nieruchomości. Czas pandemii pokazał nam jak ważna jest dodatkowa przestrzeń zwłaszcza na świeżym powietrzu.

Czytaj więcej

Koszt dojazdu firmy dokonującej odczyt wodomierzy

Wspólnota podjęła Uchwałę o montażu wodomierzy radiowych w lokalach, umowa będzie podpisana z Wykonawcą, przez Wspólnotę następnie noty księgowe na właścicieli, zgodnie z faktycznymi kosztami w lokalach prywatnych. Wodomierze są radiowe, odczyty będą 2 razy w roku. Czy koszt dojazdu firmy dokonującej odczyt i sam odczyt może być pokryty z konta Wspólnoty, jeżeli Wspólnota podejmie taką Uchwałę?

Czytaj więcej

Usunięcie drzewa przez spółdzielnię mieszkaniową bez zezwolenia – na przykładzie wyroku NSA

Usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia podlega sankcji w postaci administracyjnej kary pieniężnej, której wysokość określają przepisy ustawy o ochronie przyrody.

Czytaj więcej

Niekorzystanie w lokalu z instalacji centralnego ogrzewania a obowiązek partycypowania właściciela w kosztach zarządu nieruchomością wspólną w tym zakresie

Zgodnie z ustawą o własności lokali każdy właściciel lokalu zobligowany jest do uczestniczenia w kosztach utrzymania nieruchomości wspólnej, w związku z czym pojawia się pytanie, czy chodzi o wszystkie koszty, czy jedynie takie, do których powstania realnie się przyczynia.

Czytaj więcej

Obowiązki płatnika w związku z powstaniem przychodu z tytułu ponoszenia przez członków wspólnoty kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej w wysokości niższej niż przypadający na nich udział w tej nieruchomości

Wartość świadczeń w związku z ponoszeniem przez członków wspólnoty kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej w wysokości niższej niż przypadający na nich udział w nieruchomości wspólnej będzie generować po stronie członków wspólnoty powstanie przychodu w rozumieniu art. 11 ust. 1 i art. 11 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako przychód z nieodpłatnych świadczeń*.
* Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 31 października 2022 r. (sygnatura: 0113-KDIPT2-3.4011.549.2022.2.GG)
 

Czytaj więcej

Zasady naliczenia opłaty podwyższonej za fakt zbierania odpadów w sposób nieselektywny

Opłata podwyższona jest nakładana za fakt zbierania odpadów w sposób nieselektywny. W przypadku nieruchomości zbiorowej nie ma znaczenia, ilu mieszkańców wywiązuje się z obowiązku selektywnej zbiórki odpadów i z jaką częstotliwością to następuje, decydujące znaczenie ma jedynie to, czy obowiązek ten w danej nieruchomości był realizowany prawidłowo, czy nie. Przepisy nie określają żadnego stopnia zanieczyszczenia odpadami innego rodzaju. Nie odwołują się również do notoryczności i uporczywości w niesegregowaniu odpadów – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie.

Czytaj więcej

Zamrożenie cen ciepła i energii elektrycznej

Wzrost cen energii oraz nośników energii w 2022 r. jest wynikiem oddziaływania szeregu nakładających się na siebie czynników, głównie inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę oraz w mniejszym stopniu ożywienia gospodarczego po pandemii COVID-19.

Czytaj więcej

Części wspólne nieruchomości w aspekcie utrzymania w okresie niskich temperatur. Eksploatacja w czasie zimy i usuwanie ewentualnych uszkodzeń

Nieruchomości, które są we władaniu wspólnot mieszkaniowych, charakteryzują się tym, że w pewnym zakresie są użytkowane przez poszczególnych współwłaścicieli (w obrębie lokali mieszkalnych i pomieszczeń do tych lokali przynależnych), a ich pozostałe części są eksploatowane przez ogół współwłaścicieli i osób przebywających na tej nieruchomości i z niej korzystających. Są to części wspólne, czyli te, które nie służą do wyłącznego użytku poszczególnych współwłaścicieli.

Czytaj więcej

Nie tylko właściciel może sądownie usunąć uciążliwego lokatora

W codziennej praktyce zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi znany jest problem właścicieli – członków wspólnoty – wykraczających przeciwko przyjętemu porządkowi domowemu lub w inny sposób utrudniających korzystanie z lokali sąsiednich. W tym kontekście również dość dobrze znane jest ostateczne uprawnienie wspólnoty przewidziane w art. 16 ustawy o własności lokali1, które pozwala wykluczyć taką osobę ze wspólnoty. Warto jednak mieć na uwadze, że podobna instytucja ma zastosowanie do lokatorów i znacznie szerszy katalog osób posiada legitymację do wystąpienia na ścieżkę sądową.

Czytaj więcej

Mieszkanie bez wkładu własnego

Od marca przyszłego roku zmienią się zasady rządowego programu pomocowego dla kredytobiorców – Mieszkanie bez wkładu własnego. Rząd chce, by z programu mogła skorzystać większa liczba beneficjentów. W nowej odsłonie będzie nosił nazwę Rodzinne Kredyty Mieszkaniowe. Eksperci portalu GetHome.pl postanowili sprawdzić, na czym będą polegały nowe przepisy.

Czytaj więcej